Austevoll kommune

Oversikt over når vegen over Bjelland vil vera stengt i perioden

Oppstart av utbetring av fylkesvegen ved Bjelland startar i veke 41, det vil seie i perioden 10.-13. oktober 2022. Vestland fylkeskommune set opp skilt langs vegane i dag.

Austevoll kommune har no motteke ein oppdatert type koronavaksine som også skal gi beskyttelse mot omikronvarianten BA.1 i tillegg til det opprinnelige covid-19-viruset (Wuhan).

Dersom du ønsker oppfriskningsdose av koronavaksine 4/5 må du sjølv bestille time. Det vil bli sendt ut innkalling.

Dei som no kan få oppfriskningsdose er:

* Personar som er 65 år og eldre

* Personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdomsforløp

* Ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom

* Gravide

Ring legekontoret på telefon 55 08 10 50 for timeavtale. Vaksineringa skjer kvar vekedag på legesenteret mellom kl. 08:30 og 15:00.

Det er òg mulig å få andre doser enn fjerde og femte dose. Vaksina er gratis.


Dersom du nyleg har hatt korona skal du vente minst 3 veker før du tar koronavaksine, helst 3-4 måneder for optimal best beskyttelse. Det bør ha gått minst 20 veker siden forrige vaksinedose.

 

• Organtransplanterte

• Alvorlig og moderat immunsvikt

• Immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer

• Hematologisk kreftsykdom siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).

• Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)

• Downs syndrom

• Kronisk nyresykdom og nyresvikt 2

• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

• Demens

• Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere

• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

• Hjerneslag

• Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).

• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)

•Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år

• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon

• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon

• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)

• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)

• Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Brann- og redningstenesta arrangerte i helga open dag ved brannstasjonen i Porsdalen.

Tusen takk Sparebanken Vest for gåva og for at de tok turen på besøk til oss. Pengegåva på kr 100.000 vil bidra til videreutvikling BUA Austevoll og skal nyttast til å kjøpa inn meir utstyr. 

Har du ein eller fem ledige dagar i veka og ønsker å prøva deg som vikar i skule og SFO? Vi treng assistentar og lærarar. 

Statistisk sentralbyrå har rapportert innbyggjartala per 30. juni 2022. Austevoll kommune fekk 22 nye innbyggjarar siste kvartalet. Dette er svært gode tal og me har no totalt 5304 innbyggjarar i kommunen.

Vestland Fylkeskommune har lagt «Temaplan for landbruk» for perioden 2023-2027 ut på høyring.

Fylkeskommunen inviterer i denne anledning kommunane i Vestland og andre med interesse for landbruket i fylket til eit ope høyringsmøte.

Denne sommaren har vestlandsbonden verkeleg fått kjenne korleis vêr og klima spelar inn på produksjonen på gardane. Vått vêr gjer det tilnærma umogleg å slå på rett tidspunkt, og bakkane lir under traktordekka. Denne sesongen er det lite å gjere noko med, men er du og drifta di rusta for framtida?

 

Tobias Møgster Samland og Tuva Klepsvik Sæle er ny leiar og nestleiar i ungdomsrådet.