Austevoll kommune

No er det endeleg mogleg å besøka vårt fine lokale museum - Hufthamartunet. 

 

Det er lov å tenna opp jonsokbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområde, vegetasjon og anna brennbart materiale. Brannvesenet viser likevel til forskrift om brannførebygging § 3 og krav til aktsemd som gjeld alle til ein kvar tid, og ved brenning av jonsokbål.

Det er eit stort utbrot av fugleinfluensa i Skottland og andre delar av Nordsjøen og alle bør vere merksame på dette.

   

Austevoll kommune ynskjer å invitere aldersgruppa 65+ til felles middag torsdag 16. juni kl 15.00.

Kva er eDialog?
Med eDialog kan du senda oss brev og dokument digitalt i ein sikker kanal.
Vanleg e-post vert ikkje rekna for å vere ein sikker kanal og du skal ikkje bruka e-post om du skal senda oss sensitive opplysningar.
Vi oppmodar både privatpersonar og verksemder til å nytte eDialog for å senda dokument til oss på ein trygg måte.

Knyt kontakt med bedrifter og kommunar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland!

 

Mellom 23. - 24. mai blei alle barnefamiliar i Austevoll inviterte til å delta i ei undersøking om borns fritid. Undersøkinga vil gi ny kunnskap om heile fritidslivet til born og unge i heile Vestland.

Resultatet gjev kunnskap som kan legge til rette for betre tilbod, og blir eit viktig verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.Kommune-Kari kan svara på mykje, og skal fungera som eit supplement til servicekontoret på kommunehuset.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022.

    

Vedtak om tildeling av spelemidlar for 2022 er kome, sjå tildeling over.