Austevoll kommune

Regjeringa varslar tvungen lønsnemnd for å avslutte konflikten mellom NHO og Norsk sjukepleiarforbund. Det betyr at pleie- og omsorgstenestene i Austevoll ikkje blir råka av lockout.

I anleggsperioden ved Austevoll ungdomsskule må besøkande bruka den midlertidige inngangen til Austevollhallen.

Kart som viser inngangen.

Har du eit tiltak eller eit prosjekt som kan bidra til å motvirka eller dempa konsekvensen av fattigdom blant barn og unge i Austevoll, kan du søkje om tilskot frå denne ordninga.

I desse dagar kartlegg Austevoll kommune bekkar og vassdrag i kommunen. Vi har ein mann som går langs veiter, vassrøyr, bekkar og vassdrag og sjekkar om det er behov for vedlikehald.

Rådmannen har i dag presentert budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022.

Austevoll kommune har oppmoda barnehagar om å delta i undersøkinga som er open i perioden 1. november - 30. november. 

Tre reguleringsplanar er vedtatt sende på høyring. Her kan du lese meir om desse og dei andre plan- og byggesakene som blei behandla i dag.

Kommunestyret har i dag vedtatt dei kommunale avgiftene og gebyra for 2019.

Rådmannen utset etablering av bustadmodular for personar med rusproblem. – Saka er viktig og har skapt eit stort engasjement. Derfor skal ho saksutgreiast vidare og vere gjenstand for ein breiare debatt, seier rådmann Bjarte Madsen.

Til no har NRK TV-aksjonen, som i år går til Kirkens bymisjon, samla inn kr 553 274,- i Austevoll. Me har klatra opp på lista, og ligg no som nummer 3 i Hordaland.
SAMAN har vi slått alle rekordar!

 

Fant du det du leita etter?