Austevoll kommune

Rekneskapen for 2020 viser eit positivt resultat på 35 millionar kroner. Overskotet blir lagt til disposisjonsfondet som no utgjer kr 110 millionar. I 2020 passerte driftsinntektene 500 millionar kr for første gong.

Austevoll kommune har ulike tilskotsordningar for kultur og idrett. Søknadsfrist for tilskotsordningane er 6. mars 2021. Same søknadskjema skal brukast for alle ordningane.
 

Kan eldgamle mineralar og bergartar bli eit nytt reiselivseventyr for Austevoll og Sunnhordland?

Strenge tiltak vil bli innført i Bergen og fleire kommunar i Bergensregionen frå kl. 18.00 sundag kveld. Tiltaka gjeld ikkje i Austevoll.

I veke 7 har vi vaksinert personar mellom 80 og 84 år. Vi får ingen vaksinar til dose 1 i veke 8.

Vestland fylkeskommune gjev støtte til verneverdige kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar. Søknadane skal gå gjennom kommunen.

Det er ikkje registrert nokon med smitte i Austevoll i dag. Risikonivået er sett til 1 - dette er lågaste nivå etter FHI si gradering.