Austevoll kommune

Storebø skule held ope måndag til onsdag i påsken for å gi omsorgstilbod til barn som har foreldre med samfunnskritiske jobbar, og barn med særskilt omsorgsbehov.

Kommunen sender SMS for å varsle innbyggjarar og hyttefolk om alvorlege hendingar. Me håpar du kan sjekke om me har registrert rett nummer for å nå deg. 

Kom med ynskja dine, så plukkar me bøker til deg!
Biblioteket har fått opna for å låne ut bøker! Du bestiller bøker og me legg dei i posar merka med namn i biblioteket. Dei må hentast innan avgrensa tidsrom

No kan du melde di interesse innan 07.04.2020

Landbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søkje om SMIL tilskot til tiltak som er i tråd med forskrift.

Nytt! Etter endring i forskrift frå 01.01.2020, kan og private eigarar av landbrukseigedomar søkje om SMIL tilskot, dersom det føregår ein produksjon som har rett på produksjonstilskot på eigedomen.

Barneverntenesta er open og du kan ringe kontakttelefonen vår dersom du er bekymra for eit barn.

Du kan søke om forskot på dagpengar frå ettermiddagen måndag 30. mars.

I løpet av dei siste vekene er 75 personar testa for koronaviruset i Austevoll.

Kva meiner du kommunen kan bidra med for å hjelpe bedriftene etter koronakrisa?

Alle eksamenar for 10. trinn er avlyst. Alle elevar vil få vitnemål.