Austevoll kommune

I desse dagar kartlegg Austevoll kommune bekkar og vassdrag i kommunen. Vi har ein mann som går langs veiter, vassrøyr, bekkar og vassdrag og sjekkar om det er behov for vedlikehald.

Rådmannen har i dag presentert budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022.

Austevoll kommune har oppmoda barnehagar om å delta i undersøkinga som er open i perioden 1. november - 30. november. 

Tre reguleringsplanar er vedtatt sende på høyring. Her kan du lese meir om desse og dei andre plan- og byggesakene som blei behandla i dag.

Kommunestyret har i dag vedtatt dei kommunale avgiftene og gebyra for 2019.

Rådmannen utset etablering av bustadmodular for personar med rusproblem. – Saka er viktig og har skapt eit stort engasjement. Derfor skal ho saksutgreiast vidare og vere gjenstand for ein breiare debatt, seier rådmann Bjarte Madsen.

Til no har NRK TV-aksjonen, som i år går til Kirkens bymisjon, samla inn kr 553 274,- i Austevoll. Me har klatra opp på lista, og ligg no som nummer 3 i Hordaland.
SAMAN har vi slått alle rekordar!

 

Er du førebudd? Kva gjer du om straumen skulle bli borte nokre dagar, mobilnettett sluttar å virke eller det ikkje er vatn i springen?

 

I samband med adresseringsarbeidet i Austevoll kommune gjorde Kartverket 13.07.2018 vedtak om skrivemåten av gardsnamna Heiamark og Kleppsvik. Vedtaket vart påklaga av kommunen og eigarane av gnr. 27 i brev av 21.08.2018 og 29.08.2018.

Kartverket sender no klagesaka ut på lokal høyring i Austevoll kommune.

På tysdag var det møte i utval for plan- og byggesaker. Heile 25 saker var til handsaming. Her kan du lese vedtaka som blei gjort.