Austevoll kommune

 

Det er viktig, for pågåande arbeid på Austevoll friidrettsbane, at ingen tar seg inn på området.

Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar

Statsforvaltaren og Høgsterett kom i dag på besøk til Austevoll kommune – stor stas og fin stemning under besøket kor dei fekk omvisning om bord i Manon og Hardhaus, deretter var det vandretur i parken og lunsj på Gjestgiveriet i Bekkjarvik. Etterpå drog følget vidare til Havforskingsstasjonen før dei returnerer frå Hufthammar i ettermiddag.  

Årsaka støyping av fortauskantar. Vegen er stengt mellom innkøyring til Prestaneset byggefelt og anleggsveg i nord.

Austevoll kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet fått tildelt kr 536 000 til ei kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder.

Frå og med 15. september 2021 kan du søkje om momskompensasjon for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Pasientar med alvorleg svekka immunforsvar får no tilbod om ein ekstra vaksinedose.  

Alle som har ein av følgande diagnosar og kan vise frem notat frå sjukehus kor diagnosen fremgår, kan bestilla seg time for dose 3:

Du kan likevel få røyste ved stortingsvalet. Det er lenke til informasjon om opningtider i artikkelen.

I 2021 skal eit utval av hjortedyr i Noreg testast for skrantesjuka(CWD), og Austevoll kommune er blitt tilfeldig utvalt som ein av kommunane som skal bidra i kartlegginga. Denne innsamlinga gjerast som eit ledd i nasjonal kartlegging. Norsk institutt for naturforsking (NINA) og Veterinærinstituttet kartlegg på vegne av Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Jegerane gjer ein viktig jobb i kartlegging av skrantesjuka i Noreg.

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut sju utviklingsstipend på 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. Søk innan 1. oktober.