Austevoll kommune

Lag og foreiningar kan søke om å få dekka tapte inntekter pga. koronasituasjonen.

No kan lag og foreiningar søke om pengar frå bygdahus- og lokalmiljøpotten.

Kommunestyret vedtok 18. juni å endeleg godkjenne 5 reguleringsplanar som nå ligger ute til klagevurdering. Klagefrist for alle er 23. juli 2020.

Mons-Ove Hauge held fram som styreleiar og Vibeche Storebø er nytt styremedlem i Austevoll ASV AS.

Kongsen og Loddo var dei mest aktuelle plassane for ei ny dagsturhytte. Etter ein god debatt gjekk kommunestyret for Loddo.

 

Det er tillate å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområde, vegetasjon og anna brennbart materiale. Her er brannvesenet sine tips for forsvarleg bålbrenning.

Kommunestyret behandla i dag varslingssaka mot rådmannen. Les konklusjonen her.

I tida med stengte skular har elevane i kulturskulen hatt digital undervisning.
No vil vi syne fram noko av det vi har jobba med i tida då både elevar og lærarar har vore heime!

Då må du søkje no for å få vedtak før nytt barnehage- og skuleår.

Med grunnlag i nye flyfoto frå april 2019,  gjennomførte Nibio i april 2020 oppdatering av jordbruksareal, det vil sei fulldyrka, overflatedyrka areal og innmarksbeite i Austevoll.