Austevoll kommune

Ny mannskapsbil til Austevoll Kommune.

Austevoll kommune viser til e-post frå Landbruksdirektoratet datert 6. juli 2018

Austevoll kommune har fått informasjon frå Fjord1 om arbeidet dei gjer på Hufthamar ferjekai.

Mons-Ove Hauge er formelt valt til styreleiar i Austevoll ASV AS. Han har fungert som styreleiar dei siste åtte månadane. Helge Vestrheim går inn som nytt styremedlem i selskapet.

Utval for plan- og byggesaker godkjente i dag ny reguleringsplan for næringsbygg ved Indreholmsvegen på Haugland. Planen opnar for fem nye næringstomter.

Innfører hummarfredingsområde ved Trollsøya for å auke hummarbestanden i Austevoll.

Kommunestyret hadde møte 14. juni. Her er nokre av kommunestyrets vedtak, i stikkordsform.

Møkster skule

Kommunestyret vedtok i går at Møkster skule blir lagt ned frå 1. august. 

Plastfri kommune

Kommunestyret vedtok i går at kommunen skal redusere bruken av plast. Målet er å bli plastfri innan 2025.

Brannsjefen opphever torsdag 14. juni 2018 totalforbudet mot å gjere opp eld utandørs i Austevoll kommune frå og med fredag 15. juni.