Austevoll kommune

Ved oppretting av nye vegparsellar er det også behov for nye skilt.

Austevoll kommune sender difor skiltplassering på høyring for områda:
Indreholmsvegen, Hestavika/Busesund, Storemyrshaugen og Hestamarka.

Uttale skal senast skriftleg til postmottak@austevoll.kommune.no eller til Austevoll kommune. Birkelandsvegen 2 5392 Storebø.
Uttalefrist er 3 veker, og sett til 18 oktober 2018.

Sjå link her for ytterlegare informasjon (PDF, 685 kB)

 

Endeleg godkjenning av vegnamn.

Austevoll kommune vedtok den 20.september 2018 i sak 103/18 endeleg godkjenning av følgjande vegnamn:
 

Storemyrshaugen
Indreholmsvegen
Storaskjersvegen
Mehaugen

Namna kan påklagast av dei som har rett etter Lov om stadnamn § 10, klage.
Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.

Klage/uttalefrist er sett til torsdag 18. oktober 2018.
Desse kan sendast til postmottak@austevoll.kommune.no eller pr.post til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2 5392 Storebø.
Den skal vera i skriftleg form og underteikna.

Sjå link her for ytterlegare informasjon. (PDF, 991 kB)

Høyring ny vegparsell: Hestamarka

Austevoll kommune har vedtatt å senda vegnamnet Hestamarka på ny høyring og offentleg ettersyn.

Ref. formannskapet 11.09.2018 sak 081/18 og kommunestyret 20.09.2018 sak 104/18.

Uttale skal sendast skrifleg til postmottak@austevoll.kommune.no eller til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø.

Heggjevika  på Møkster vert endra til Hestamarka.

Uttalefrist er 3 veker, og sett til 18.10.2018.

Sjå endringsforslag her (PDF, 645 kB)

Plan for eldreomsorga er ferdig og klar for høyring. Planen tek for seg overordna satsingsområde innan eldreomsorg, og du kan no kome med innspel.

Saka ligg på biblioteket og på servicekontoret. Les planen her (DOCX, 2 MB)

Frist for innspel er 4 desember 2018.

Merk innspel med overordna plan for eldreomsorga.

 

Vedlegg:
Oversikt aktivitetstilbod eldre i Austevoll les her (PDF, 404 kB)

Innspel til planen sendast Austevoll kommune, Prestanesvegen 2 5392 Storebø eller postmottak@austevoll.kommune.no

 

 

KPA 2013

Det har vore møte i utval for plan- og byggesaker i ettermiddag. Her kan du lese vedtaka som blei fatta.

Ved tømminga vil septiktanken bli kontrollert for tekniske feil/manglar, og det vil bli sett etter synlege forureiningsproblem med utslepp/sandfiltergrøfter.

Nå skal alle små vassforsyningsystem registrerast.

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på
mattilsynet.no. 


Registreringa kan du gjere enkelt frå mobiltelefonen
Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utvikla eit enkelt mobiltilpassa skjema til formålet. I skjemaet registrerer du kor vassforsyningsystemet er plassert ved å markere staden i eit kart, og det er berre nokre få spørsmål som skal svarast på i tillegg.

Mange fordeler med å registrere vassforsyningssystemet
Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen frå Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringa til dei ulike vassforsyningssystema, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. Ei slik oversikt kan til dømes vere uunnverleg når kommunen legg planar for bruken av areala rundt brønnen og brønnområdet. Oversikta gjør det mogleg for oss å vurdere omsyn til drikkevasskjeldene på eit tidleg tidspunkt.

Drikkevatnet skal vere trygt – også frå små vassforsyningsystem
I januar 2017 kom ei ny drikkevannsforskrift, som sette tydelegare krav til trygt drikkevatn også frå små vassforsyningssystem. Kravet om at alle vassforsyningssystem skal vere registrert står i drikkevannsforskriften § 17. Ein presis definisjon av kva eit vassforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k.

Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er særskilt berekna for små vassforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringa? Ta kontakt med Mattilsynet sitt sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med den lokale avdelinga di.

Storebø

Sentrumsplanen for Storebø har skapt stort engasjement. Her er status for arbeidet så langt.

Opphevinga gjeld frå klokka 08.00, i dag 31. Juli 2018.