Austevoll kommune

Endeleg godkjenning av områdereguleringsplan Storebø (Sentrumsplan)

Kommunestyret vedtok 23.04.2020 Endeleg godkjenning av områdereguleringsplan Storebø. Planen er nå lagt ut til klagevurdering.

Ny klagefrist er 17.juni

Klage sendes til postmottak@austevoll.kommune.no

Områdereguleringsplan Storebø (Sentrumsplan)

Sentrumsplanen er ein områdereguleringsplan på om lag 800 dekar. 

Grovt sett er sentrumsplanen delt inn i fire ulike område:

  • Bustadområde
  • Sentrumskjerne
  • Skule og park
  • Sjø- og hamneområde

Planen bind saman desse forskjellige arealområda, blant anna ved å etablere gang- og sykkelvegar som gjere det enkelt og trygt å kome seg mellom områda.

Folketalet har auka kraftig på Storebø dei siste åra, og det gjer at fleire ønskjer å busette seg på Storebø framover. Dei kan no velje å bu i einebustader, fleirmannsbustader og i blokker gjennom fortetting.  

Handel og næringsverksemd kan utvikle seg ved fylkesveg og i hamneområdet.

Ver venleg og merk innsendinga med ditt gards- og bruksnummer, arkivkode og e-post eller telefonnummer slik at vi kan ta kontakt dersom det er naudsynt.

Generell planinformasjon

Plannamn: Områdereguleringplan Storebø
PlanID: 4625 20150016
Forslagsstillar: Austevoll kommune
Ansvarleg søkar: Norconsult AS
Plankart datert 13.05.2020
Føresegner datert: 23.04.2020
Planskildring med konsekvensutgreiing datert: 01.02.2017
ROS-analyse datert: 01.02.2017

Saksdokument