Austevoll kommune

Forbod om opphald på fritidseigedom

Regjeringa har sett i kraft forskrifta om forbod mot å overnatte i eigen fritidseigedom.

Forskrifta inneheld to unntak. Det eine gjeld strengt naudsynt vedlikehald. Det andre gjeld husstandsmedlemmer som har andre medlemmer som er i karantene - dei fyrste kan nytta fritidseigedomen så lenge dei andre er i karantene. Unntaka skal ikkje søkast inn til kommunen. Det er ingen dispensasjonsadgang i forskrifta, kommunen har såleis ingen heimel til å dispensera. Vi ber alle som bur i fritidsbustadar å respektera det statlege forbodet og me håpar situasjonen vil normalisera seg så raskt som mogeleg slik at alle kan komma tilbake til hyttene sine. Førebels gjeld føresegna fram til 13. april. 

§ 5 skal lyde:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften. 

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 13. april 2020.