Høyring - Revidering av plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv og kulturbygg 2024-2025

Bilde av løpebana på Austevoll idrettsanlegg

Høyringsfrist: 21.11.2023 

Kommunestyret handsama ovannemnde sak i møte den 24.10.2023, sak 124/23 (arkivsak 23/2086). Det blei gjort følgjande vedtak:

Austevoll kommunestyre vedtek å senda revidert plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv og kulturbygg i Austevoll kommune for perioden 2024-2025 på høyring med høyringsfrist tre veker frå kunngjering.

Trykk her for å sende høyringsvar

I samband med høyringa blir ordninga for spelemidlar til kulturbygg lyst ut. Organisasjonar som ynskjer å søkje om spelemidlar til kulturbygg/kulturarena kan no melde anlegget inn til planen og søkje om tilskot innan 15. februar.

Meir informasjon om ordninga finn du i lenka under:

Tilskot til lokale kulturbygg - Austevoll kommune