Høyring- reviderte vedtekter for SFO ved grunnskulane i Austevoll

Tenesteutvalet har sendt reviderte vedtekter for SFO ut på høyring. Høyringsfrist er 20. mai 2023.

Tenesteutvalet vedtok:

"Tenesteutvalet vedtek å sende reviderte vedtekter for skulefritidsordninga gjeldande frå 1. august 2023 ut på høyring med høyringsfrist 20.05.2023."

Du kan sjå gjeldande vedtekter ved å trykke på denne lenka

Ved å trykke på denne lenka kan du sjå framlegg til reviderte vedtekter gjeldande frå 1. august 2023

Saksframlegg i tenesteutvalet

Høyringsfrist er laurdag 20. mai 2023.

Høyringspartar er Selbjørn skule og Storebø skule, organisasjonar for tilsette og skulane sine rådsorgan, føresette representert ved FAU og SU.
Det er også høve for andre som ønsker å uttale seg om framlegget til å 
gje høyringsuttale.

Høyringsuttale skal sendast til postmottak@austevoll.kommune.no og merkast med Arkivsak 23/754– uttale vedtekter SFO.

Endeleg vedtak i kommunestyremøte 15. juni 2023.