Austevoll kommune

Ny tilskotsordning til mangfald- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for økt deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle born og unge.

Det er opent for søknader og søknadsfrist er 13. Juni, klokken 13.00. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter.

Det er frivillige lag og organisasjonar, og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søke tilskot. Idrett og fysisk aktivitet kan vere både organisert idrett og eigen organisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltaka skal rettast mot målgruppa for ordninga:

  • Barn og ungdom frå 6-19 år i familiar med vedvarande låg inntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierar.
  • Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
  • Noverande og framtidige unge leiarar og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personar med funksjonsnedsetting eller personar med minoritetsbakgrunn.

Les mer om regelverket for ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.