Austevoll kommune

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll per 11. juni

Frå nasjonalt nivå er det førespegla ei betydeleg auke i tilførsel av vaksinar i sommarmånadene, og kommunen planlegg for massevaksinering. Me har foreløpig ikke merka noko til denne auka, og i veke 25 mottar kommunen 114 dosar til første dose, og 60 til dose 2. 

Klikk for stort bilete        
Tabellane under blir oppdatert ved vekeslutt kvar veke. Det er totalt 1 446 personar som er vaksinerte med ein dose, av desse er 1 104 fullvaksinerte med to dosar per 11.06.21.

Vaksinerte til no
Dato oppdatert Tal personar som har fått første dose vaksine fram til no Tal personar som er fullvaksinerte med to dosar fram til no
Per 011.06.2021 (veke 23) 1446 1104
Per 04.06.2021 (veke 22) 1374 966
Per 28.05.2021 (veke 21) 1182 764
Per 20.05.2021 (veke 20) 1122 546
Per 12.05.2021 (veke 19) 1122 408
Tal vaksinedosar som Austevoll mottek
Veke nr Tal dosar motteke i kommunen Tal dosar til 1. dose Tal dosar til 2. dose
25 (21/6-27/6) 174 114 60
24 (14/6 - 20/6) 204 120 84
23 (7/6 - 13/6) 210 78 132
22 (31/5 - 6/6) 384 192 192
21 (24/5 - 30/5) 228 0 228


Austevoll kommune oppdaterer denne nettsida når vi mottar ny informasjon om vaksinedosar og tal vaksinerte. Nettsida vil difor ikkje bli oppdatert kvar dag.

Nytt denne veka:

Tildeling av vaksinar til kommunen baserer seg på aldersfordeling i befolkninga og smittetrykk. Austevoll kommune er i tillegg ein av mange kommuner som får færre vaksinar pga prioritert vaksinering i Oslo-området. Kommunen kan ikkje sjølv påverka tildeling av vaksinar. Alle tilgjengelege vaksinar blir satt så raskt som mogleg. FHI si prioriteringsrekkefølgje må følgjast. 

Med dosane som kjem i veke 25 vil personar i alderen 57 år og eldre få eller ha fått eit tilbod om vaksine i Austevoll kommune.
Nytt fra denne veka er at kommunen sender ut brev via Digipost/eBoks/Altinn med tilbod om å bestille time sjølv for vaksinering på Helsenorge.
Dette brevet er sendt ut fredag 11.6. For å bestille time for vaksine må ein ha adresse og fasttlege i Austevoll, ha norsk mobilnummer og elektronisk ID (BankID eller MinID). Brevet gir ein utfyllande beskrivelse. Vi understrekar at dette tilbodet berre gjeld dei som mottar brevet.

Tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner er endra frå 6 til 9 veker. Årsak til endringa er å bidra til at fleire blir vaksinerte tidlegare. Utviding gjeld frå og med innbyggjarar i gruppe 8, altså personar under 65 år utan underliggjande sjukdom samt helsepersonell.

Informasjon om mottak av dosar
Kommunen får framleis informasjon om kor mange dosar vi blir tildelt ca. 1 - 2 veker før dei kjem. Kommunen har oversikt over kven som skal bli vaksinerte etter FHI sin prioriteringar, men sidan tal dosar ofte er ukjent, er det vanskeleg å gå ut med informasjon om kva dato dei ulike aldersgruppene får tilbod om vaksine. 
Vi får ingen informasjon om kor mange dosar som eventuelt er blitt omfordelt til andre kommunar.

Med dosane som kjem i veke 25 vil personar i alderen 57 år og eldre få eller ha fått eit tilbod om vaksine i Austevoll kommune.
Nytt fra denne veka er at kommunen sender ut brev via Digipost/eBoks/Altinn med tilbod om å bestille time sjølv for vaksinering på Helsenorge.
Dette brevet er sendt ut fredag 11.6. For å bestille time for vaksine må ein ha adresse og fasttlege i Austevoll, ha norsk mobilnummer og elektronisk ID (BankID eller MinID). Brevet gir ein utfyllande beskrivelse. Vi understrekar at dette tilbodet berre gjeld dei som mottar brevet.

Med dette avslutter vi herved registeringa i Helseboka som ikkje fungerte optimalt for innkalling til vaksinering.

Vaksinedag og rapportering

Noko av årsaka til at Austevoll kommune ligg langt ned på nasjonale statistikkar er at vi vaksinerer torsdagar og fredagar. Rapportering til sentrale myndigheiter må gjerast før kl. 13.40 kvar dag for å vise i statistikkar. Dette betyr i praksis at rangering for Austevoll kommune for aktuell veke ikkje er reell før fredag ettermiddag.

Om vaksineprogrammet:
Vaksineringar skjer etter prioriteringar satt av FHI.

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Vaksinen er gratis og kvar person treng 2 dosar. Dei som har gjennomgått koronainfeksjon er å betrakta som fullvaksinert etter ein dose.

https://www.fhi.no/nyheter/2021/utvider-tidsintervall-mellom-forste-og-andre-vaksinedose-slik-at-flere-blir/

Om du lurer på når du vil bli vaksinert, vil prognosar i media gje deg ein god peikepinn. Austevoll kommune følgjer råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) i prioritering av grupper, men kommunen får informasjon om tildelte dosar berre ca. ei veke før distribusjon.

Les meir om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider

Vaksinasjonskalendar (FHI)

 

Vaksinasjon