Austevoll kommune

Søknad om SMIL-Særskilde miljøtilskot i jordbruket har søknadsfrist 15. mai

Landbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søkje om SMIL tilskot til tiltak som er i tråd med forskrift.

Formålet med tilskotet er å fremje  natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere forureining frå jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift. Kommunen forvaltar SMIL-ordninga etter forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, gjeldande rundskriv og lokal tiltaksstrategi.

Meir informasjon om ordninga finn du link til her:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil?resultId=0.0&searchQuery=smil

Her finn du søknaden i Altinn:

Du kan gje andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det vert og ordna inne på www.altinn.no.

Har du spørsmål eller treng hjelp til søknad, så ta kontakt med landbrukskontoret i Austevoll