Austevoll kommune

Tilskot til inkludering av barn og unge 2023

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2023 er det satt av midlar til den nye, samanslåtte tilskotordninga "Tilskudd til inkludering av barn og unge"

Tilskotsordninga omfattar det som tidlegare var tilskotsordningane "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom".

Målet med tilskotsordninga er å leggje til rette for a alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Ordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. 

Målgruppa er barn og unge i alder 0 til 24 år, som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap. 

Tilskot kan tildelast offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar. 

Søknadsfrist er 18. november. 

For meir informasjon og søknad trykk her