Vil du bli valmedarbeidar?

Logo for kommune- og fylkestingsvalet 2023 - Klikk for stort bileteLogo for kommune- og fylkestingsvalet 2023 Valdirektoratet

 
Austevoll kommune har behov for valmedarbeidarar til kommune- og fylkestingsvalet måndag 11. september 2023. 
Frist for å melde seg er 15. august 2023.

Valmedarbeidarane skal fordelast på ni vallokale på valdagen. Alle som jobbar med val vil få opplæring i oppgåvene dei skal utføre.

Som valmedarbeidar er du medlem av stemmestyret. Stemmestyremedlemane er folkevalde.

Som medlem av stemmestyret har du følgande rettar:

 • Få refundert legitimert tapt arbeidsforteneste avgrensa til maksimum kr 2 500. Innanfor denne maksimumssummen blir det også gitt eventuell refusjon for utgifter til vikar m.m. Frist for innsending av krav er 3 månader etter at møtet etter valdagen. Refundert legitimert tapt arbeidsforteneste avgrensa til maksimum 2 500 kr per dag. Innanfor denne maksimumssummen blir det og gjeve eventuell refusjon for utgifter til vikar m.m.
   
 • Tilsette i Austevoll kommune får finansiert tapt arbeidsforteneste gjennom folkevaldordninga.
   
 • Timeløn på 250 kr og eventuell overtidsbetaling.
   
 • Reisegodtgjersle
   
 • Mat

Vallova stiller strenge krav til at det skal leverast eit korrekt valresultat. Derfor blir desse krava stilt til deg som skal jobbe som valmedarbeidar:
 

 • Du kan ikkje stå på ei partiliste som stiller til val
 • Du må vere over 18 år eller fylle 18 år i løpet av 2023.
 • Du bør ha generell PC-kompetanse (vi bruker elektronisk valadministrasjonssystem EVA ( med elektronisk ID pålogging).
 • Du må vere systematisk og nøyaktig ved registrering og opptelling av stemmer.
 • Du må yte god service i rettleiing  av veljarane.
 • Du skal ikkje utrykke meining om politikk, politikarar eller forbruk av stemmesetlar
 • Du må pårekne noko arbeid i forkant/etterkant av valdagen.

Valmedarbeidarane blir valde av valstyret til å sitje i eitt av dei ulike stemmestyra. Kvart stemmestyre skal ha ein leiar og ein nestleiar. I dei ulike stemmestyra skal det vere minimum tre medlemmar. Dei fleste stemmestyra i Austevoll har fleire medlemmar.

Vi oppfordrar tidlegare stemmestyremedlemmar til å melde seg.

Meld deg som valmedarbeidar
 

Eksempel på arbeidsoppgåver i eit vallokale

Før opning

 • Sjekke at du har tilgang til internett og EVA
 • setje opp valutstyr, bord, avlukke med meir

Under valting

 • ta imot veljarar til registrering på PC
 • stemple stemmesetelen
 • passe på valurna
 • fylle på stemmesetlar i valavlukka
 • vise/rettleie veljaren til valavlukker og registrering
 • vere utevakt/dirigere kø
 • vere dørvakt

Etter stengetid

 • rydde lokalet
 • opptelling
 • pakke ned stemmesetlar
 • stemmestyret transporterer stemmesetlane til sentral telling på kommunehuset (minst 2 personar)

Kontaktinfo

Lurer du på noko, kan du kontakte politisk sekretariat på e-post ps@austevoll.kommune.no

Lillian Kristin Bolstad tlf. 45 37 63 84

Wenche Gloppen tlf. 55 08 12 04