Austevoll kommune

Koronaviruset

Samleside om korona og tiltak i Austevoll

Austevoll kommune oppdaterer fortløpande nettsidene med ny informasjon om tiltak mot koronasmitte. Me har samla den viktigaste praktiske informasjonen her.

Koronaviruset spreier seg over heile verda og helsestyresmaktene har ikkje kontroll på situasjonen. Derfor har Verdas Helseorganisasjon erklært at koronaviruset er ein global pandemi.

I Norge er det iverksatt tiltak både frå nasjonale og kommunale styresmakter, og det blir stadig gjort nye vurderingar og innført nye tiltak. Her finn du informasjon frå sentrale aktørar:

Ved mistanke om koronasmitte

Austevoll kommune har oppretta ei eiga telefonlinje for personar som mistenker at dei er smitta av korona og har spørsmål om dette. 

 • Tlf. 966 25 320

Telefonen er bemanna måndag til fredag mellom kl. 09.00 og 15.30 og er oppretta for å avlaste den vanlege telefonen til legekontoret og legevakta.

Les meir her

Gradvis gjenopning av kommunale einingar og avdelingar:

For å redusere smitte har kommunen stengt ned eller redusert adgang til sine kontor og institusjonar. I tillegg legg kommunen opp til at så mange av sine tilsette som mogleg kan ha heimekontor. Nokre tilsette er også i karantene eller har omsorgsansvar som gjer at ein ikkje kan utføre sine vanlege arbeidsoppgåver.

Austevoll kommune forsøker likevel å halde hjula i gang, og utføre tenester for innbyggjarane sine, samstundes som ein tar nødvendige forholdsreglar for å hindre smitte.

 • NAV Austevoll sitt kundemottak er stengt. Regjeringa har opna for at NAV kan forskotera utbetaling av dagpengar. Les meir her
 • Austevoll folkebibliotek er stengt.
 • Austevollbadet er stengt.
 • Austevoll frivilligsentral er stengt.
 • Austevollhallen og Selbjørnshallen er stengte.
 • Besøk til Austevoll pleie- og omsorgssenter. Les meir her
 • Pleie- og omsorgtenester har endra og redusert drift. Les meir her

Det er førebels ikkje innført eit generelt forbod mot fysiske møte med publikum, men hovudregelen framover vil vere møte over telefon eller at ein korresponderer per e-post. Dersom det er behov for møte så vil dette avtalast nærare.

Må eg betale for tilbod som er stengt?

I utgangspunktet skal du ikkje betale for tenester du ikkje får. All informasjon om handtering av dette er førebels ikkje på plass, men kommunen vil melde frå om dette så snart me veit meir.

Les meir  om SFO og praktisk bistand i heimen her

Regjeringa har blant anna beslutta at staten skal kompensere inntektsbortfall til kommunar og barnehagar i samband med stenging av desse. Les meir foreldrebetaling her

Eg vil gjerne hjelpe til!

Kommunen og Austevoll Røde Kors samarbeider om frivillige innsats i desse koronatider. Det handlar blant anna om utkøyring av daglegvarer til personar som er i karantene.

Les meir her

Eg er eigar av fritidseigedom, må eg forlate kommunen?

Frå 20. april blir hytteforbodet oppheva, men du må likevel unngå unødvendige fritidsreiser.

Kvar tar eg kontakt viss eg har spørsmål til kommunen?

Me veit at det er mange som har spørsmål både til koronasituasjonen, annan sjukdom, og om ordinære saker og ting. Me ber om forståing for at det ikkje alt me kan svare på på ståande fot, men me ønskjer å gjere vårt aller beste.

Har du spørsmål om vanlege saker og søknader så kan du først vende deg til servicekontoret:

Servicekontoret handterer førespurnader og sender dei vidare til rett avdeling eller person i kommunen.

Har du spørsmål om sjukdom, som ikkje er korona, så tar du kontakt med legekontoret på vanleg måte:

 • Tlf. 55 08 10 50

Har du spørsmål om koronasjukdom, kan du ringe koronalinja vår:

 • Tlf. 966 25 320

Ved skade eller akutt sjukdom ringer du legevaktsentralen:

 • Tlf. 116 117

Er det fare for liv og helse så ringer du nødtelefonen:

 • Tlf. 113

Eg er folkevald og innkalla til politiske møte

Politiske møte blir gjennomført som fjernmøte og kommunen nyttar seg av programmet Teams for å gjennomføre møte.

Politiske møte blir sende live på kommunens nett-tv. Her ligg også opptak frå møte som har vore.

Eg er tilsett i kommunen og har spørsmål om arbeidssituasjonen min

Sjølv om det er ein ekstraordinær situasjon, så følgjer kommunen ordinær måte for å informere sine arbeidstakarar. Du må derfor følgje med på intranett og e-postutsendingar. 

Samstundes er det ikkje alle spørsmål som blir besvart i informasjonen som fortløpande blir sende ut. Me set pris på at du som tilset medverkar til å identifisere utfordringar og finne løysingar. Ta kontakt først med din næraste leiar.

Kven er kriseleiinga i kommunen?

Austevoll kommune har ein overordna beredskapsplan, og eigne planar for forskjellige typar alvorlege hendingar og situasjonar. I samband med korona-pandemien følgjer me ein eigen pandemi-plan. Det er også eigne planar for kvar avdeling som no blir følgde i kommuneorganisasjonen.

Kriseleiinga består av ordførar og rådmann, i tillegg til kommunalsjefar og tilsette med oppgåver innanfor beredskap og kommunikasjon. Har du spørsmål til kriseleiinga, kan du ta kontakt med:

Ordførar Morten Storebø:

Rådmann Bjarte Madsen: