Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Koronaviruset

Samleside om korona og tiltak i Austevoll

Austevoll kommune oppdaterer fortløpande nettsidene med ny informasjon om tiltak mot koronasmitte. Me har samla den viktigaste praktiske informasjonen her.

Koronaviruset spreier seg over heile verda og helsestyresmaktene har ikkje kontroll på situasjonen. Derfor har Verdas Helseorganisasjon erklært at koronaviruset er ein global pandemi.

I Norge er det iverksatt tiltak både frå nasjonale og kommunale styresmakter, og det blir stadig gjort nye vurderingar og innført nye tiltak. Her finn du informasjon frå sentrale aktørar:

Ved mistanke om koronasmitte

Austevoll kommune har oppretta ei eiga telefonlinje for personar som mistenker at dei er smitta av korona og har spørsmål om dette. 

 • Tlf. 966 25 320

Telefonen er bemanna måndag til fredag mellom kl. 09.00 og 15.30 og er oppretta for å avlaste den vanlege telefonen til legekontoret og legevakta.

Les meir her

Er kommunen stengt ned?

Oppdatert 26. mars

For å redusere smitte har kommunen stengt ned eller redusert adgang til sine kontor og institusjonar. I tillegg legg kommunen opp til at så mange av sine tilsette som mogleg kan ha heimekontor. Nokre tilsette er også i karantene eller har omsorgsansvar som gjer at ein ikkje kan utføre sine vanlege arbeidsoppgåver.

Austevoll kommune forsøker likevel å halde hjula i gang, og utføre tenester for innbyggjarane sine, samstundes som ein tar nødvendige forholdsreglar for å hindre smitte.

 • Alle kommunale kontor er stengde for publikum frå og med måndag 16. mars kl. 12.00. Viss det er behov for fysiske møte blir dette avtalt nærare og det gjeld også for møte som allereie er avtalte. Les meir her​​​​​​
 • Dette gjeld også for Austevoll legekontor. Les meir her
 • NAV Austevoll sitt kundemottak er stengt. Regjeringa har opna for at NAV kan forskotera utbetaling av dagpengar. Les meir her
 • Alle kommunale utdanningsinstitusjonar, Kolbeinsvik montessoriskule og barnehagar er stengte. Les meir her
 • Austevoll folkebibliotek er stengt.
 • Austevollbadet er stengt.
 • Austevoll frivilligsentral er stengt.
 • Austevollhallen og Selbjørnshallen er stengte.
 • Besøk til Austevoll pleie- og omsorgssenter. Les meir her
 • Kiropraktor og fysioterapi er stengte. Les meir her
 • Pleie- og omsorgtenester har endra og redusert drift. Les meir her
 • Psykisk helse, rus- og  kreftomsorg har endra drift. Les meir her
 • Jordmortenesta opprettheld drifta, men med nokre endringar. Les meir her
 • Drifta på helsestasjons -og skulehelsetenesta er redusert. Les meir her

Det er førebels ikkje innført eit generelt forbod mot fysiske møte med publikum, men hovudregelen framover vil vere møte over telefon eller at ein korresponderer per e-post. Dersom det er behov for møte så vil dette avtalast nærare.

Tiltaka vil tidlegast bli avslutta 13. april.

Må eg betale for tilbod som er stengt?

Oppdatert 18. mars

I utgangspunktet skal du ikkje betale for tenester du ikkje får. All informasjon om handtering av dette er førebels ikkje på plass, men kommunen vil melde frå om dette så snart me veit meir.

Les meir  om SFO og praktisk bistand i heimen her

Regjeringa har blant anna beslutta at staten skal kompensere inntektsbortfall til kommunar og barnehagar i samband med stenging av desse. Les meir foreldrebetaling her

Eg vil gjerne hjelpe til!

Oppdatert 17. mars

I løpet av denne veka har me fått fleire førespurnader frå foreiningar og privatpersonar som ønskjer å bidra med frivillig innsats og hjelpeutstyr. Dette set me utruleg stor pris på!

Kommunen og Austevoll Røde Kors samarbeider om frivillige innsats i desse koronatider. Det handlar blant anna om utkøyring av daglegvarer til personar som er i karantene.

Les meir her

Eg er eigar av fritidseigedom, må eg forlate kommunen?

Ja. Regjeringa har sett i kraft forskrifta om forbod mot å overnatte i eigen fritidseigedom. I den alvorlege situasjonen me er i no, er det viktig at folk oppheld seg i heimkommunen sin. Det gjeld både austevollingar med fritidseigedom utanfor Austevoll, og personar med fritidseigedom i Austevoll, og som er folkeregistrerte i ein annan kommune.

Den viktige grunnen til dette er at lege- og helsetilboda i kommunane er dimensjonert for å handtere innbyggjarane i kommunen, og dessverre ikkje har kapasitet til å hjelpe så mange fleire. Derfor er det viktig at folk oppheld seg i heimkommunen sin.

Les meir her

Kvar tar eg kontakt viss eg har spørsmål til kommunen?

Me veit at det er mange som har spørsmål både til koronasituasjonen, annan sjukdom, og om ordinære saker og ting. Me ber om forståing for at det ikkje alt me kan svare på på ståande fot, men me ønskjer å gjere vårt aller beste.

Har du spørsmål om vanlege saker og søknader så kan du først vende deg til servicekontoret:

Servicekontoret handterer førespurnader og sender dei vidare til rett avdeling eller person i kommunen.

Har du spørsmål om sjukdom, som ikkje er korona, så tar du kontakt med legekontoret på vanleg måte:

 • Tlf. 55 08 10 50

Har du spørsmål om koronasjukdom, kan du ringe koronalinja vår:

 • Tlf. 966 25 320

Ved skade eller akutt sjukdom ringer du legevaktsentralen:

 • Tlf. 116 117

Er det fare for liv og helse så ringer du nødtelefonen:

 • Tlf. 113

Eg er folkevald og innkalla til politiske møte

Oppdatert 18. mars

Det kan bli gjort endringar i gjennomføring av planlagte møte i politiske organ. Det blir vurdert gjennomføring av fjernmøte eller skriftleg saksbehandling der dette er hensiktsmessig, slik at ein unngår fysiske møte og fare for spreiing av koronasmitte.

Fordi situasjonen kan endre seg raskt vil avgjerder om dette takast så nært opp mot møtetidspunktet som mogleg.

 • Møte i plan- og byggesaksutvalet 19. mars blir gjennomført som fjernmøte.
 • Møta i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 26. mars, og eldrerådet og ungdomsrådet 31. mars er avlyst.

Eg er tilsett i kommunen og har spørsmål om arbeidssituasjonen min

Sjølv om det er ein ekstraordinær situasjon, så følgjer kommunen ordinær måte for å informere sine arbeidstakarar. Du må derfor følgje med på intranett og e-postutsendingar. 

Samstundes er det ikkje alle spørsmål som blir besvart i informasjonen som fortløpande blir sende ut. Me set pris på at du som tilset medverkar til å identifisere utfordringar og finne løysingar. Ta kontakt først med din næraste leiar.

Kven er kriseleiinga i kommunen?

Austevoll kommune har ein overordna beredskapsplan, og eigne planar for forskjellige typar alvorlege hendingar og situasjonar. I samband med korona-pandemien følgjer me ein eigen pandemi-plan. Det er også eigne planar for kvar avdeling som no blir følgde i kommuneorganisasjonen.

Kriseleiinga består av ordførar og rådmann, i tillegg til kommunalsjefar og tilsette med oppgåver innanfor beredskap og kommunikasjon. Har du spørsmål til kriseleiinga, kan du ta kontakt med:

Ordførar Morten Storebø:

Rådmann Bjarte Madsen: