Austevoll kommune

Pleie- og omsorgtenester

Pleie- og omsorgstenester har endra og redusert drift

Tilbod til den enkelte

 • Heimesjukepleie: reduksjon i tilbod
 • Heimehjelp: stopp i tenesta eller reduksjon i tilbod
 • Støttekontakt: stopp i tenesta
 • Avlastning: held fram, men med restriksjonar
 • Dagsenter: stopp i tenesta
 • VTA arbeid på ASV: stopp i tenesta

Eidsbøen bufellesskap har dialog direkte med den enkelte tenestemottakar/verje om tenestetilbodet.


Helseservicekontoret har endra og redusert drift

 • Kontoret er stengt for publikum.
 • Heimebesøk er erstatta av telefonsamtalar.
 • Du må rekna med auka sakshandsamingstid for søknader.
 • Det vert ikkje sett i vert nye ordningar innan tenesteområda støttekontakt, avlasting, heimehjelp, dagsenter, BPA.
   

Informasjon til innbyggjarar som har tenester og får reduksjon i tilbod

Desse vert informert via brev i digital postkasse eller per post. Alternativt vert det gjeve munnleg informasjon via telefon.

Støttekontaktar og avlastarar vert informert via brev i digital postkasse eller per post.

Ved spørsmål ta kontakt med Austevoll kommune

 • telefon 55 08 10 00
 • e-post postmottak@austevoll.kommune.no