Forskrift om rett til opphald i sjukeheim- kriteria og ventelister

 

Publisert av Jofrid Troland. Sist endra 16.05.2017

Den 13. juni 2016 vedtok stortinget lovendringar i pasient- og brukarrettighetslova og helse- og omsorgstenestelova om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagd for heildøgnsteneste- kriteria og ventelister.

Austevoll kommunestyre vedtok 4. mai 2017 ny forskrift gjeldande for Austevoll kommune. I forkant av kommunestyremøtet  var forskrifta  på høyring i eldrerådet, rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, tenesteutvalet samt formannskapet.

Forskrift (PDF, 34 kB) 

Nyhende

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS