Austevoll

Bruene i Austevoll - Klikk for stort bileteBruene i Austevoll

Austevoll er ein øykommune i Hordaland med 5200 innbyggjarar. Eit innovativt og særleg verdiskapande næringsliv, flott natur med 644 kilometer kystlinje og nærleik til Bergen har gjort Austevoll til ein attraktiv kommune å bu og virke i for innbyggjarar, pendlarar og tilreisande.

 

Fakta om Austevoll

 

Kart

 


NHO sitt kommune-NM rangerer kvart år kommunene etter attraktivitet, vekstkraft i næringslivet, arbeidsmarknad, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.
I 2016 vart Austevoll rangert høgst i Hordaland, og som nummer 6 nasjonalt.

 

Oppvekst og skule

Austevoll satsar på barn og unge, og kommunen har full barnehagedekning. Tre barneskular og ein ungdomsskule har i alt ca 700 elevar. I tillegg er det Montesorriskule i Kolbeinsvik. Selbjørn skule og Storebø skule er renovert og bygd ut, og oppgradering av ungdomsskulen står for tur. I tillegg har vi vaksenopplæring og kommunal kulturskule.

På Sauganeset er Austevoll videregåande skule og Fagskolen i Hordaland, avdeling Austevoll, samlokalisert med blant anna fiskeri- og naturbruksfag. Skulen har simulator for øving i skipsnavigasjon.

 

Forsking

Havforskningsinstituttet har vore etablert i Austevoll sidan 1978. Dei har i dag eit av Europa sine største og mest avanserte forskingsanlegg på marine artar i alle livsstadier. Universitetet i Bergen er óg tilstade med marine prosjekt.  

 

Frivilligheit – kultur og idrett

Frivilligheita står sterkt i Austevoll. Lag og organisasjonar har eit breitt utval aktivitetar opne for alle. I tillegg er frivillig sektor dyktig til å skape aktivitet til glede for innbyggjarar og tilreisande, med konsertar, marknadsdagar og turar, ofte i samarbeid med lokalt næringsliv og kommunen. På Selbjørn og på Storebø ligg store idrettsanlegg med tilhøyrande kunstgrasbanar, sandvolleyballbanar og fleirbrukshallar.     

 

Infrastruktur og kommunikasjon

Ei av dei største oppgåvene for Austevoll dei siste tiåra har vore å knyta øyane tettare saman, og å betra kommunikasjonen med omverda.

Hurtigbåt og ferje gjer det enkelt å ferdast sørover og nordover. Hurtigbåten brukar 48 min. frå Bergen til Hufthamar nord i Austevoll, med stopp Flesland kai (rute 2080 Bergen-Austevoll-Sunnhordland). Reisetid frå Austevoll til Flesland kai er 25 minutt. Frå Flesland kai kan ein ta shuttlebuss til terminalbygget på Bergen lufthamn. Det tek 8 minutt.   

Frå Bergen kjem du til Austevoll med bilferje frå Krokeide kai. Overfarten tek 35 minutt. Frå Stord kjem du til Austevoll med bilferje frå Sandvikvåg. Denne overfarten tek ca. 20 minutt. Frå 2018 vil tre heilt nye ferjer med moderne framdriftsteknologi og lågare miljøavtrykk, gå inn i rutane til/frå Austevoll.

Innad i kommunen er det ein eigen hurtigbåt som fraktar folk til og frå dei ytre øyane, då sjølvsagt i tillegg til lokale bussruter.

 

Utvikling og utbygging

Austevollsamfunnet er i ei rivande utvikling, og i 2017 flytta kommuneadministrasjonen inn i nytt kommunehus i Storebøportalen. Like ved er det bygd Austevoll helsehus som rommar alle kommunen sine utøvande helsetenester. Eit nytt og moderne svømmeanlegg skal stå ferdig på Storebø våren 2018. Eit større bustadkompleks er under bygging på Prestaneset på Storebø fram mot 2020. Her vil det kome leiligheiter og omsorgsbustadar med sjøutsikt.  

Austevoll kommune er óg engasjert i etablering av ei ny nasjonal fiskerihamn på Salthella.

 

Jobb i Austevoll kommune?

 


Kontaktinformasjon Austevoll kommune / Viktige telefonnummer:

Telefon: 55 08 10 00
E-post: postmottak@austevoll.kommune.no
LEGEVAKT: 116117
Hjemmetjenesten: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
Sist endra 04.08.2017
Om Austevoll

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS