Årsmelding 2017 - Austevoll kommune

5 Økonomi

I 2017 har Austevoll kommune hatt driftsinntekter på kr 427,9 millionar og driftsutgifter (inkludert avskrivingar) på kr 412,7 millionar. Brutto driftsresultat ble kr 15,2 millionar, eller 3,5% av driftsinntektene. Kommunen har ein relativt god inntekt frå skatt, 142,9% av landsgjennomsnittet.  Skatteinntekta korrigert for inntektsutjamning blei kr 7,5 millionar høgare enn budsjett. Frie inntekter pr. innbyggar ble kr 65 097, mens gjennomsnitt for landet utan Oslo ble kr 53 601. Netto driftsresultat ble kr 10,6 millionar i 2017, og dette utgjør 2,48% av driftsinntektene. Anbefalt måltal for netto driftsresultat er minimum 1,75%. Rekneskap for 2017 visar eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 5,2 millionar. Det har vore god budsjettkontroll i 2017. Likevel er det nokre områdar med noko meirforbruk. Dette gjeld reinhald, skuleskyss, barnehage og lovpålagte helse tenester.

Kommunen sine midlar er fordelt forholdsmessig på desse områda i 2017: Oppvekst  43%, Helse og omsorg 30%, Utvikling og forvaltning  10%, Administrasjon og kyrkja 10% og Finansiering 7 %.
I 2017 har kommunen gjort investeringar for kr 144 millionar. Investeringane er hovudsakleg knytt til Austevoll helsehus, Austevollbadet, omsorgsbustadar på Prestaneset og fiskerihavn på Salthella.

Kommunen har per 31.12.2017 kr 504 millionar i langsiktig lånegjeld, og dette tilsvarer  118%  av inntektene. I 2017 ble det tatt opp nye lån på til saman kr 82,5 millionar og det ble betalt avdrag med kr 15,3 millionar. Lånegjelda utgjør kr 87 851 pr. innbyggar, gjennomsnitt for landet utan Oslo er kr 78 172. I økonomiplan perioden er det lagt opp til nye låneopptak  noe som vil føre til at driftsrekneskapen blir belasta med meir renter og avdrag. Ved utgangen av året var 58% av den langsiktige lånegjelda sikra med fastrente.

5.1 Nøkkeltal for Austevoll kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Driftsrekneskapen

Driftsinntekter

Driftsinntekter
Drift Note Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Renteinntekter og utbytte 1 014 262 1 300 000 1 371 735
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Mottatte avdrag på utlån 96 201 25 000 13 684
Sum eksterne finansinntekter 1 110 463 1 325 000 1 385 419
Rammetilskudd 118 458 902 126 057 000 157 215 000
Andre statlige overføringer 20 124 821 18 164 220 15 584 440
Andre overføringer - - -
Skatt på inntekt og formue 219 330 466 204 086 000 166 555 956
Eiendomsskatt 3 166 317 3 169 467 3 169 467
Andre direkte og indirekte skatter - - -
Sum driftsinntekter 427 877 644 403 058 386 412 426 009

Driftsutgifter

Driftsutgifter
Drift Note Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Brukerbetalinger 14 866 324 12 134 445 14 559 265
Andre salgs- og leieinntekter 19 134 156 20 120 189 19 710 792
Overføringer med krav til motytelse 32 796 659 19 327 065 35 631 088
Rammetilskudd 118 458 902 126 057 000 157 215 000
Andre statlige overføringer 20 124 821 18 164 220 15 584 440
Andre overføringer - - -
Skatt på inntekt og formue 219 330 466 204 086 000 166 555 956
Eiendomsskatt 3 166 317 3 169 467 3 169 467
Andre direkte og indirekte skatter - - -
Sum driftsinntekter 427 877 644 403 058 386 412 426 009

Finansinntekter

Finansinntekter
Drift Note Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Renteinntekter og utbytte 1 014 262 1 300 000 1 371 735
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Mottatte avdrag på utlån 96 201 25 000 13 684
Sum eksterne finansinntekter 1 110 463 1 325 000 1 385 419

Finansutgifter

Finansutgifter
Drift Note Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Renteutgifter og låneomkostninger 10 8 335 170 8 490 448 8 026 165
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 10 14 002 843 15 393 500 12 578 580
Utlån 84 289 70 000 56 568
Sum eksterne finansutgifter 22 422 302 23 953 948 20 661 313
Resultat eksterne finanstransaksjoner -21 311 839 -22 628 948 -19 275 894
Motpost avskrivninger 16 762 073 16 762 073 13 038 600
Netto driftsresultat 10 633 248 4 286 910 11 025 262

Interne finanstransaksjoner

Interne finanstransaksjoner
Drift Note Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 12 8 177 632 8 177 632 -
Bruk av disposisjonsfond 553 208 420 000 246 739
Bruk av bundne fond 1 595 901 1 674 925 1 234 802
Sum bruk av avsetninger 10 326 741 10 272 557 1 481 541
Overført til investeringsregnskapet 97 206 - 253 256
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - -
Avsatt til disposisjonsfond 12 11 308 499 11 085 507 1 599 598
Avsatt til bundne fond 4 322 329 3 473 960 2 476 317
Sum avsetninger 15 728 035 14 559 467 4 329 171
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 5 231 991 - 8 177 632


 

 

5.3 Investeringsrekneskapen

Inntekter

Inntekter
Investering Note Rekneskap 2017 Budsjett Rekneskap 2016
Salg av driftsmidler og fast eiendom - - -
Andre salgsinntekter - - -
Overføringer med krav til motytelse 34 345 947 57 361 928 6 140 375
Kompensasjon for merverdiavgift 25 431 783 37 823 133 23 207 487
Statlige overføringer 14 724 133 18 517 000 383 675
Andre overføringer - - -
Renteinntekter og utbytte 520 028 - 508 025
Sum inntekter 75 021 891 113 702 061 30 239 562

Utgifter

Utgifter
Investering Note Rekneskap 2017 Budsjett Rekneskap 2016
Lønnsutgifter - - -
Sosiale utgifter - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 9 114 971 974 168 258 941 120 034 316
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - -
Overføringer 28 377 783 37 823 133 23 407 488
Renteutgifter og omkostninger 10 520 270 - 537 271
Fordelte utgifter - - -
Sum utgifter 143 870 028 206 082 074 143 979 074

Finanstransaksjonar

Finanstransaksjoner
Investering Note Rekneskap 2017 Budsjett Rekneskap 2016
Avdrag på lån 10 1 320 936 - 1 256 670
Utlån 1 683 000 - 1 265 000
Kjøp av aksjer og andeler 870 083 870 083 809 365
Dekning av tidligere års udekket - -
Avsatt til ubundne investeringsfond 1 454 065 - 40 000
Avsatt til bundne investeringsfond 2 137 389 - 4 418 147
Sum finansieringstransaksjoner 7 465 473 870 083 7 789 182
Finansieringsbehov 76 313 610 93 250 096 121 528 694
Dekket slik:
Bruk av lån 66 136 614 88 229 633 114 898 781
Salg av aksjer og andeler - - -
Mottatte avdrag på utlån 3 458 325 - 2 879 817
Overført fra driftsbudsjettet 97 206 - 253 256
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av disposisjonsfond - - -
Bruk av bundne driftsfond 1 701 004 - 460 059
Bruk av ubundne investeringsfond 4 920 461 5 020 463 3 036 781
Bruk av bundne investeringsfond - - -
Sum finansiering 76 313 610 93 250 096 121 528 694
Udekket/udisponert - - -

 

5.4 Balanse

Eiendeler

Anleggsmidler
EIENDELER Note Regnskap 2017 Regnskap 2016
Anleggsmidler 1 126 068 665 1 001 633 867
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 8 710 981 219 598 819 122
Utstyr, maskiner og transportmidler 8 12 264 898 11 982 571
Utlån 29 859 220 31 850 150
Konserninterne langsiktige fordringer - -
Aksjer og andeler 5 8 807 108 7 937 025
Pensjonsmidler 3 364 156 220 351 044 999

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeld
Egenkapital Note 235 642 336 163 751 433
Herav:
Disposisjonsfond 6 36 692 957 25 607 450
Bundne driftsfond 6 21 641 658 18 622 510
Ubundne investeringsfond 6 929 441 3 727 472
Bundne investeringsfond 6 362 189 1 217 104
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 11 -3 884 419 -3 884 419
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Regnskapsmessig mindreforbruk 5 231 991 8 177 632
Regnskapsmessig merforbruk - -
Udisponert i inv.regnskap - -
Udekket i inv.regnskap - -
Likviditetsreserve
Kapitalkonto 7 174 668 557 110 283 684
Langsiktig gjeld 970 107 852 893 693 040
Herav:
Pensjonsforpliktelser 3 465 702 173 456 463 582
Ihendehaverobligasjonslån - -
Sertifikatlån - -
Andre lån 10 504 405 679 437 229 458
Konsernintern langsiktig gjeld - -
Kortsiktig gjeld 2 53 618 393 45 036 958
Herav:
Kassekredittlån - -
Annen kortsiktig gjeld 55 127 706 46 117 136
Derivater - -
Konsernintern kortsiktig gjeld - -
Premieavvik -1 509 314 -1 080 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 259 368 581 1 102 481 431

Memoriakonti

Memoriakonti
Memoriakonto Note 24 903 572 5 740 036
Herav:
Ubrukte lånemidler 18 688 579 2 325 193
Ubrukte konserninterne lånemidler - -
Andre memoriakonti 6 214 993 3 414 843
Motkonto til memoriakontiene -24 903 572 -5 740 036

 

5.5 Rekneskapsskjema 1A-Drift

Rekneskapsskjema 1A Drift
Regnskapsskjema 1A drift Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Skatt på inntekt og formue 204 086 000 166 555 956
Ordinært rammetilskudd 126 057 000 157 215 000
Skatt på eiendom 3 169 467 3 169 467
Andre direkte eller indirekte skatter - -
Andre generelle statstilskudd 18 164 220 15 584 440
Sum frie disponible inntekter 351 476 687 342 524 863
Renteinntekter og utbytte 1 300 000 1 371 735
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 8 490 448 8 026 165
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - -
Avdrag på lån 15 393 500 12 578 580
Netto finansinnt./utg. -22 583 948 -19 233 010
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk -
Til ubundne avsetninger 11 085 507 1 599 598
Til bundne avsetninger 3 473 960 2 476 317
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 8 177 632 -
Bruk av ubundne avsetninger 420 000 246 739
Bruk av bundne avsetninger 1 674 925 1 234 802
Netto avsetninger -4 286 910 -2 594 374
Overført til investeringsregnskapet - 253 256
Til fordeling drift 324 605 829 320 444 223
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 324 605 829 312 266 591
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -

 

5.6 Rekneskapsskjema 2A-Investering

Rekneskapsskjema 2A-Investering
Regnskapsskjema 2A Investering Rekneskap 2017 Budsjett 2017 Rekneskap 2016
Investeringer i anleggsmidler 143 870 028 206 082 074 143 979 074
Utlån og forskutteringer 1 683 000 - 1 265 000
Kjøp av aksjer og andeler 870 083 870 083 809 365
Avdrag på lån 1 320 936 - 1 256 670
Dekning av tidligere års udekket - - -
Avsetninger 3 591 454 - 4 458 147
Årets finansieringsbehov 151 335 501 206 952 157 151 768 256
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 66 136 614 88 229 633 114 898 781
Inntekter fra salg av anleggsmidler - - -
Tilskudd til investeringer 14 724 133 18 517 000 383 675
Kompensasjon for merverdiavgift 25 431 783 37 823 133 23 207 487
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 37 804 271 57 361 928 9 020 192
Andre inntekter 520 028 - 508 025
Sum ekstern finansiering 144 616 830 201 931 694 148 018 160
Overført fra driftsregnskapet 97 206 - 253 256
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av avsetninger 6 621 465 5 020 463 3 496 840
Sum finansiering 151 335 501 206 952 157 151 768 256
Udekket/udisponert - - -

 

5.7 Noter

Note 1

Rekneskapsprinsipp, vurderingsreglar og organisering (jfr. KRS 6)
Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midlar som er tilgjengelege i året, og bruken av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i året som vedkjem kommunen si verksemd skal gå fram av drifts- eller investeringsrekneskapen i året enten dei er betalt eller ikkje.

Rekneskapen er avlagt i henhold til Kommuneloven § 48, rekneskapsforskrift § 7 og god kommunal rekneskapsskikk, herunder kommunale rekneskapsstandarder (KRS) utgjeve av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Avskrivingar blir vist som ein årleg kostnad som fylgje av forbruk av aktiverte driftsmidlar. Avskrivingar påverkar kommunen sitt brutto driftsresultat, men blir ført mot motpost slik at kommunen sitt netto driftsresultat ikkje blir påverka. Årlege avdrag på lån påverkar derimot netto driftsresultat etter gjeldande rekneskapsreglar.
 

Klassifisering og verdivurdering av anleggsmidlar, omløpsmidlar og gjeld.
I balanserekneskapen er anleggsmidlar definert som eigedelar bestemt til varig eige eller bruk for kommunen. Andre eigedelar er omløpsmidlar. Anleggsmidlar med avgrensa levetid blir saldo-avskrive over anleggsmiddelet si levetid. Avskrivinga startar året etter at anleggsmiddelet er kjøpt eller teke i bruk. Avskrivingsperioden er i tråd med §8 i forskrift om årsrekneskap og årsmelding.  Anleggsmidlar er vurdert til anskaffingskost etter frådrag for akkumulerte avskrivningar. Omløpsmidlar er oppført i balansen med verkeleg verdi. Uteståande fordringar er vurdert til pålydande etter frådrag for konstaterte tap og generell tapsavsetning på forventa tap. Dersom kommunen eig aksjar i eit selskap av andre grunnar enn avkastning, er desse aksjane klassifisert som anleggsmidlar. Kommunen følgjer KRS nr. 4 som gjeld avgrensning mellom drifts- og investeringsrekneskapen. Standarden er viktig for skiljet mellom vedlikehald og påkostning i høve til anleggsmiddel. Langsiktig gjeld er knytta til formål i kommunelovas § 50. Kommunen har i tillegg likviditetslån. Annan gjeld er kortsiktig gjeld.
 

Organisering av kommunen si verksemd
Den samla verksemda til kommunen er organisert innanfor kommunen sin ordinære organisasjon, med unnatak av vatn, avløp, renovasjon, barnehagedriftog pleie- og omsorgstenester. Vatn og avløp er organisert gjennom eige selskap, Austevoll Vatn og Avløp BA, mens renovasjon er organisert gjennom interkommunalt selskap Sunnhordland Interkommunale Miljøverk. Barnehagetenesta er eit tilbod gjennom private barnehagar. Frå 1 juni 2013 vart pleie- og omsorgstenestene overteke av Aleris Omsorg etter konkurranseutsetjing.

Note 2 Endring i arbeidskapital (F § 5 nr 1)

 
Allle tal i heile 1000  

Note 2 Arbeidskapittel
Balanseregnskapet : 31.12.2017 31.12.2016 Endring
2.1 Omløpsmidler kr 133 300 kr 100 847
2.3 Kortsiktig gjeld kr 53 618 kr 45 036
Arbeidskapital kr 79 682 kr 55 811 kr 23 871
Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum
Anskaffelse av midler :
Inntekter driftsregnskap kr 427 878
Inntekter investeringsregnskap kr 74 502
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr 71 225
Sum anskaffelse av midler kr 573 605 kr 573 605
Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap kr 395 930
Utgifter investeringsregnskap kr 143 350
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner kr 26 817
Sum anvendelse av midler kr 566 097 kr 566 097
Anskaffelse - anvendelse av midler kr 7 508
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr 16 363
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr 23 871
Endring arbeidskapital i balansen kr 23 871
Differanse (forklares nedenfor) kr -
Forklaring til differanse i arb.kapital :
Innbyrdes avvik mellom kretsløpene kr -
kr -
kr -
kr - kr -

 

Note 3  Pensjon (F § 5 nr 2)


Generelt om pensjonsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Forsikringer som tidligere ble levert av Vital er overført KLP i 2014.

Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for 62-64 år er ikke fullt forsikringsmessig dekket. 

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 10 årene.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet

Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret.

Nærmere om regnskapstallene                alle tall i hele 1000

Note 3 Pensjon A
Pensjonsordning KLP SPK SUM Arb.avg.
PENSJONSKOSTNAD
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar 12 429 5 410 17 839 2 515
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) 10 161 5 485 15 646 2 206
=Årets premieavvik 2 269 -76 2 193 309
Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. 10 161 5 569 15 730 2 218
Årets premieavvik (se spes.nedenfor) -2 269 76 -2 193 -309
Resultatført tidl.års premieavvik 3 363 134 3 497 493
= Pensjonskostnad i regnskapet 11 255 5 779 17 034 2 402


 

Note 3 Pensjon B
Pensjonsordning KLP SPK SUM Arb.avg.
AKKUMULERT PREMIEAVVIK
Oppført under omløpsmidler: 20 121 534 20 655 2 912
Oppført under kortsiktig gjeld: - -


 

Note 3 Pensjon C
MIDLER OG FORPLIKTELSER KLP KLP SPK SPK SUM SUM SUM
Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Pensj.-midler Pensj.-forpl. Netto forplikt.
Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12. 314 120 372 098 57 037 81 055 371 157 453 153 81 996


1) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. 

Fra og med regnskapsåret 2011 er ikke-resultatført estimatavvik tatt inn i pensjonsmidler og pensjonsforpliktelse, med motpost på kapitalkontoen. 

Note 3 Pensjon D
FORUTSETNINGER KLP SPK Merknad
Forventet avskastn.pensjonsmidler (§ 13-5 F) 4,50 % 4,20 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E) 4,00 % 4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B) 2,97 % 2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg. (§ 13-5 D) 2,97 % 2,97 %
Forventet dødelighet og uførhet Som forsikr.tekn. forutsetn. K2005-nivå