Årsmelding 2018 - Austevoll kommune

5 Økonomi og internkontroll

Austevoll kommune hadde i 2018 driftsinntekter kr 473,8 millionar og driftsutgifter kr 436,4 millionar (inkludert avskrivingar). Brutto driftsresultat blei kr 37,4 millionar som er 7,9% av driftsinntektene.

I 2018 blei det oppdaga at skatteinntektene i 2017 var utbetalt med for høge beløp til Austevoll kommune. Dette blei motrekna i slutten av året. Nominelle skatteinntekter blei såleis redusert frå 219 mill i 2017 til 202 mill i 2018. Dette er 127,1% av landsgjennomsnittet, mot 142,9% i 2017 og 136,4% i 2016. Skatteinntektene korrigert for inntektsutjamninga var kr 4,9 millionar lågare enn budsjett.

Frie inntekter pr. innbyggar blei kr 65 293, gjennomsnittet for landet utan Oslo er kr 55 132. Kommunen fekk 38,9 millionar i utbetaling frå havbruksfondet i 2018.

Netto driftsresultat viser kr 28,9 millionar i 2018, eller 6,1% av driftsinntektene. Anbefalt måltal for netto driftsresultat er minimum 1,75%.  Korrigert for havbruksfondet viser rekneskapen eit negativt  driftsresultat. Dette kan ikkje kommunen leva med over tid.  Rekneskap for 2018 viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 29,4 millionar.

Det har vore god budsjettkontroll i 2018. Likevel er det område med meirforbruk. Dette gjeld:

  • Skuleskyss
  • Vedlikehald av kommunale bygg
  • Utbetalingar til private barnehagar
  • Helsetenester til ressurskrevande brukarar
  • Barnevern

Dette meirforbruket i tillegg til mindreinntekter knytt til skatt bidreg til at resultatet blei 10 millionar lågare enn venta.

Kommunen sine kostnader er fordelt forholdsmessig på desse områda i 2018:

  • Oppvekst  44%
  • Helse og omsorg 31%
  • Utvikling og forvaltning  11%
  • Administrasjon og kyrkja 10%
  • Finansiering 4 %.

I 2018 har kommunen gjort investeringar for kr 105 millionar. Investeringane er hovudsakleg knytt til Austevollbadet, omsorgsbustadar på Prestaneset, Austevoll folkebibliotek og Austevoll ungdomsskule.
 
Kommunen har per 31.12.2018 kr 532,3 millionar i langsiktig lånegjeld, og dette er 114,6%  av brutto inntekter. I 2018 blei det teke opp nye lån på til saman kr 49 millionar og det blei betalt avdrag med kr 21,1 millionar. Lånegjelda utgjer kr 106 149 pr. innbyggar, gjennomsnitt for landet utan Oslo er kr 89 742.

I økonomiplanperioden 2019-2022 er det lagt opp til nye låneopptak noko som vil føre til at driftsrekneskapen i framtida vert belasta med meir i renter og avdrag. Ved utgangen av året var 61% av den langsiktige lånegjelda sikra med fast rente. 

5.1 Nøkkeltal for Austevoll kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Driftsrekneskapen

Drift 2018
Drift Note Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Rekneskap 2017
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 13 854 554 13 250 000 14 866 324
Andre salgs- og leieinntekter 19 030 265 20 040 816 19 134 156
Overføringer med krav til motytelse 42 188 160 27 885 916 32 796 659
Rammetilskudd 137 916 660 127 002 577 118 458 902
Andre statlige overføringer 53 600 373 14 689 563 20 124 821
Andre overføringer 776 047 284 000 -
Skatt på inntekt og formue 202 389 276 218 000 000 219 330 466
Eiendomsskatt 3 997 203 4 000 000 3 166 317
Andre direkte og indirekte skatter - - -
Sum driftsinntekter 473 752 538 425 152 872 427 877 644
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 2 145 913 832 138 828 493 133 763 427
Sosiale utgifter 4 40 216 990 42 195 639 39 007 340
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 52 618 269 46 888 119 47 452 302
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 159 316 699 152 369 860 151 783 664
Overføringer 22 963 576 21 072 657 24 112 528
Avskrivninger 5 16 420 772 16 420 772 16 762 073
Fordelte utgifter -1 107 329 -904 000 -186 740
Sum driftsutgifter 436 342 809 416 871 540 412 694 593
Brutto driftsresultat 37 409 729 8 281 332 15 183 052
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 1 989 445 1 776 086 1 014 262
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Mottatte avdrag på utlån 28 000 60 000 96 201
Sum eksterne finansinntekter 2 017 445 1 836 086 1 110 463
Finansutgifter -
Renteutgifter og låneomkostninger 10 10 883 473 9 261 186 8 335 170
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 11 15 958 175 16 070 175 14 002 843
Utlån 90 143 60 000 84 289
Sum eksterne finansutgifter 26 931 791 25 391 361 22 422 302
Resultat eksterne finanstransaksjoner -24 914 346 -23 555 275 -21 311 839
Motpost avskrivninger 16 420 772 16 420 772 16 762 073
Netto driftsresultat 28 916 155 1 146 829 10 633 248
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 17 5 231 954 5 231 954 8 177 632
Bruk av disposisjonsfond 145 000 360 000 553 208
Bruk av bundne fond 3 875 414 2 069 295 1 595 901
Sum bruk av avsetninger 9 252 368 7 661 249 10 326 741
Overført til investeringsregnskapet 200 000 200 000 97 206
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - -
Avsatt til disposisjonsfond 17 6 686 019 7 490 713 11 308 499
Avsatt til bundne fond 1 874 554 1 117 365 4 322 329
Sum avsetninger 8 760 572 8 808 078 15 728 035
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 29 407 951 - 5 231 991

 

5.3 Investeringsrekneskapen

Investeringsrekneskapen
Investering Note Rekneskap 2018 Budsjett Rekneskap 2017
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 520 000 520 000 -
Andre salgsinntekter - - -
Overføringer med krav til motytelse 37 323 330 51 187 757 34 345 947
Kompensasjon for merverdiavgift 16 536 967 17 824 919 25 431 783
Statlige overføringer - - 14 724 133
Andre overføringer - - -
Renteinntekter og utbytte - - 520 028
Sum inntekter 54 380 296 69 532 676 75 021 891
Utgifter
Lønnsutgifter - - -
Sosiale utgifter - - -
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 19 81 753 725 115 425 507 114 971 974
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon - - -
Overføringer 24 086 967 19 824 919 28 377 783
Renteutgifter og omkostninger - - 520 270
Fordelte utgifter - - -
Sum utgifter 105 840 691 135 250 426 143 870 028
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 11 5 186 763 5 190 412 1 320 936
Utlån 1 910 000 1 910 000 1 683 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 027 305 1 040 000 870 083
Dekning av tidligere års udekket - -
Avsatt til ubundne investeringsfond 886 700 886 700 1 454 065
Avsatt til bundne investeringsfond 617 892 617 840 2 137 389
Sum finansieringstransaksjoner 9 628 660 9 644 952 7 465 473
Finansieringsbehov 61 089 055 75 362 702 76 313 610
Dekket slik:
Bruk av lån 53 226 246 67 508 878 66 136 614
Salg av aksjer og andeler 406 700 406 700 -
Mottatte avdrag på utlån 1 633 838 1 633 837 3 458 325
Overført fra driftsbudsjettet 200 000 350 000 97 206
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av disposisjonsfond 231 679 100 000 -
Bruk av bundne driftsfond - - 1 701 004
Bruk av ubundne investeringsfond 1 630 056 1 602 751 4 920 461
Bruk av bundne investeringsfond 3 760 536 3 760 536 -
Sum finansiering 61 089 055 75 362 702 76 313 610
Udekket/udisponert - - -

 

5.4 Balanse

Balanse
EIENDELER Note Rekneskap 2018 Rekneskap 2017
Anleggsmidler 1 239 487 062 1 126 068 665
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 5 784 831 848 723 246 117
Utstyr, maskiner og transportmidler 5 19 498 298 -
Utlån 30 197 525 29 859 220
Konserninterne langsiktige fordringer - -
Aksjer og andeler 6 9 736 413 8 807 108
Pensjonsmidler 4 395 222 978 364 156 220
Omløpsmidler 1 131 854 514 113 222 529
Herav:
Kortsiktige fordringer 24 183 989 6 703 366
Konserninterne kortsiktige fordringer - -
Premieavvik 24 032 845 22 058 125
Aksjer og andeler - -
Sertifikater - -
Obligasjoner - -
Derivater - -
Kasse, postgiro, bankinnskudd 83 637 679 84 461 038
SUM EIENDELER 1 371 341 576 1 239 291 194
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 341 283 400 235 642 336
Herav:
Disposisjonsfond 15 41 138 222 36 692 957
Bundne driftsfond 15 16 315 106 21 717 926
Ubundne investeringsfond 15 1 975 085 905 740
Bundne investeringsfond 15 620 308 309 622
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 17 -3 884 419 -3 884 419
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - -
Regnskapsmessig mindreforbruk 29 407 951 5 231 954
Regnskapsmessig merforbruk - -
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Likviditetsreserve - -
Kapitalkonto 18 255 711 147 174 668 557
Langsiktig gjeld 998 070 891 969 921 330
Herav:
Pensjonsforpliktelser 4 465 810 042 465 515 651
Ihendehaverobligasjonslån - -
Sertifikatlån - -
Andre lån 9 532 260 849 504 405 679
Konsernintern langsiktig gjeld - -
Kortsiktig gjeld 1 31 987 285 33 727 529
Herav:
Kassekredittlån - -
Annen kortsiktig gjeld 33 818 777 35 050 320
Derivater - -
Konsernintern kortsiktig gjeld - -
Premieavvik -1 831 492 -1 322 791
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 371 341 576 1 239 291 194
MEMORIAKONTI
Memoriakonto 23 161 038 24 903 572
Herav:
Ubrukte lånemidler 14 462 333 18 688 579
Ubrukte konserninterne lånemidler - -
Andre memoriakonti 8 698 705 6 214 993
Motkonto til memoriakontiene -23 161 038 -24 903 572

5.5 Rekneskapsskjema 1 A og 2 A Drift

Rekneskapsskjema 1A og 2A Drift
Regnskapsskjema 1A - drift Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Rekneskap 2017
Skatt på inntekt og formue 202 389 276 218 000 000 219 330 466
Ordinært rammetilskudd 137 916 660 127 002 577 118 458 902
Skatt på eiendom 3 997 203 4 000 000 3 166 317
Andre direkte eller indirekte skatter - - -
Andre generelle statstilskudd 53 600 373 14 689 563 20 124 821
Sum frie disponible inntekter 397 903 512 363 692 140 361 080 506
Renteinntekter og utbytte 1 989 445 1 776 086 1 014 262
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 10 883 473 9 261 186 8 335 170
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 15 958 175 16 070 175 14 002 843
Netto finansinnt./utg. -24 852 203 -23 555 275 -21 323 751
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - -
Til ubundne avsetninger 6 686 019 7 490 713 11 308 499
Til bundne avsetninger 1 874 554 1 117 365 4 322 329
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 5 231 954 5 231 954 8 177 632
Bruk av ubundne avsetninger 145 000 360 000 553 208
Bruk av bundne avsetninger 3 875 414 2 069 295 1 595 901
Netto avsetninger 691 796 -946 829 -5 304 088
Overført til investeringsregnskapet 200 000 200 000 97 206
Til fordeling drift 373 543 105 338 990 036 334 355 423
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 344 135 154 338 990 036 329 123 469
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 29 407 951 - 5 231 991
Regnskapsskjema 2A - investering Rekneskap 2018 Budsjett 2018 Rekneskap 2017
Investeringer i anleggsmidler 105 840 691 135 250 426 143 870 028
Utlån og forskutteringer 1 910 000 1 910 000 1 683 000
Kjøp av aksjer og andeler 1 027 305 1 040 000 870 083
Avdrag på lån 5 186 763 5 190 412 1 320 936
Dekning av tidligere års udekket - - -
Avsetninger 1 504 592 1 504 540 3 591 454
Årets finansieringsbehov 115 469 351 144 895 378 151 335 501
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 53 226 246 67 508 878 66 136 614
Inntekter fra salg av anleggsmidler 926 700 926 700 -
Tilskudd til investeringer - - 14 724 133
Kompensasjon for merverdiavgift 16 536 967 17 824 919 25 431 783
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 38 957 168 52 821 594 37 804 271
Andre inntekter - - 520 028
Sum ekstern finansiering 109 647 080 139 082 091 144 616 830
Overført fra driftsregnskapet 200 000 350 000 97 206
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av avsetninger 5 622 271 5 463 287 6 621 465
Sum finansiering 115 469 351 144 895 378 151 335 501
Udekket/udisponert - - -

 

5.6 Noter

Note 1 Endring av arbeidskapital

Note 1 Endring i arbeidskapital
Balanseregnskapet : 31.12.2018 31.12.2017 Endring
Alle tal i heile 1000
2.1 Omløpsmidler kr 131 855 kr 113 223
2.3 Kortsiktig gjeld kr 31 987 kr 33 728
Arbeidskapital kr 99 867 kr 79 495 kr 20 372
Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum
Anskaffelse av midler :
Inntekter driftsregnskap kr 473 753
Inntekter investeringsregnskap kr 54 380
Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner kr 57 284
Sum anskaffelse av midler kr 585 417 kr 585 417
Anvendelse av midler :
Utgifter driftsregnskap kr 419 922
Utgifter investeringsregnskap kr 105 840
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner kr 35 056
Sum anvendelse av midler kr 560 818 kr 560 818
Anskaffelse - anvendelse av midler kr 24 599
Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) kr (4 226)
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap kr 20 373
Endring arbeidskapital i balansen kr 20 372
Differanse (forklares nedenfor) kr 0
Forklaring til differanse i arb.kapital :
Innbyrdes avvik mellom kretsløpene kr -
kr -
kr -
kr - kr -


Note 2 Ytingar til leiande personar

Note 2 Ytingar til leiande personar
Ytingar til leiande personar 2018 2017
Alle tal i heile 1000
Administrasjonssjef kr 1 100 kr 932
Ordfører kr 956 kr 923


Note 3 Godtgjersle til revisor

Note 3 Godtgjersle til revisor
Godtgjersle til revisor 2018 2017
Allle tal i heile 1000
Kostnadsført revisjonshonorar eks mva kr 162 kr 179
Kostnadsført honorar til revisor rapporter kontrollutvalg kr 232 kr 289
Kostnadsført honorar til revisor for anna teknisk bistand kr 5
Kostnadsført honorar meirarbeid revisjon kr 12 kr 95
Kostnadsført honorar til revisor for anna rådgivning/bistand kr 223
Sum honorar til revisor eks. mva kr 634 kr 563


Note 4  Pensjon      

Generelt om pensjonsordningane i kommunen:
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringar for tilsette i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Forsikringar som tidligare blei levert av Vital er overført KLP i 2014.

Tilsette som er i kommunen si teneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefesta pensjon (AFP) etter bestemte reglar. AFP for 62-64 år er ikkje fullt forsikringsmessig dekka. 

Rekneskapsføring av pensjon:
Etter § 13 i årsrekneskapsforskrifta skal driftsrekneskapen bli belasta med pensjonskostnader som er rekna ut frå langsiktige føresetnader om avkastning, lønsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og utrekna pensjonskostnad er premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsførast i driftsrekneskapen med tilbakeføring igjen etter fastsette reglar.

Vilkåra innber også at utrekna pensjonsmidlar og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidlar og langsiktig gjeld. Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforpliktelse er ein langsiktig forpliktelse.            

Frå og med rekneskapsåret 2011 er ikkje-resultatført estimatavvik tatt inn i pensjonsmidlar og pensjonsforpliktelse, med motpost på kapitalkontoen. 
 

Note 4 Pensjon del 1
Pensjonskostnad KLP KLP SPK SPK
2017 2018 2017 2018
Årets opptening 9 138 10 227 4 740 4 867
Rentekostnad 14 556 14 631 2 935 2 999
Brutto pensjonskostnad 23 693 24 858 7 675 7 866
Forventa avkastning -13 533 -14 453 -2 190 -2 239
Netto pensjonskostnad 10 161 10 406 5 485 5 627
Sum amortisert premieavvik 3 363 3 646 134 144
Administrasjons- kostnad/ Rentegaranti 859 1 003 159 163
Samla kostnad (inkl.administrasjon) 14 383 15 055 5 778 5 935
KLP KLP SPK SPK
PREMIEAVVIK                                                                             2017 2018 2017 2018
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 13 289 17 379 5 569 5 660
Administrasjons-kostnad/ Rentegaranti -859 -1 003 -159 -163
Netto pensjonskostnad                                                                               -10 161 -10 406 -5 485 -5 627
Premieavvik                                                                                         2 269 5 970 -75 -131

 

Note 4 Pensjon Del 2
Midlar og forpliktelser Pensjonsmidlar Pensjonsmidlar Sum Netto forpl.
KLP SPK
Faktisk (akt. beregn. full amort) 31.12. 336 931 58 292 395 223
Pensjons forplikt. Pensjons forplikt. Netto forpl.
KLP SPK
Faktisk (akt. beregn. full amort) 31.12. 382 960 82 850 465 810 70 587

 

Note 4 Pensjon Del 3
FORUTSETNINGER KLP SPK
Forventa avkasning 4,50 % 4,20 %
Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 %
Forventa årlig lønnsvekst 2,97 % 2,97 %
Forventa årlig G- og pensjonsreg. 2,97 % 2,97 %


Note 5 Anleggsmidlar

2018 Note 5 Anleggsmidlar
Anleggsmidlar Maskiner, EDB og inventar Miljøsentral, veglys m.m. Eigedommar og anlegg Tomter SUM
Alle tal i heile 1000
Bokført verdi 01.01. 10 608 16 036 677 880 18 673 723 197
Årets tilgang 3 546 2 611 91 937 0 98 094
Årets avgang -162 -57 -368 0 -587
Bokført verdi før avskrivning 13 992 18 590 769 449 18 673 820 704
Avskriving 2 371 726 13 324 0 16 421
Bokført verdi pr. 31.12. 11 621 17 864 756 125 18 673 804 283
Økonomisk levetid 5-10 år 20 år 40-50 år
Avskrivningsplan Saldo Saldo Saldo Ingen avskr.

Note 6 Aksjer

2018 Note 6 Aksjer og andeler i varig eige
Selskapets navn Eierandel i selskapet Balanseført verdi 31.12.18 Balanseført verdi 31.12.17
Alle tal i heile 1000
Austevoll Kraftlag kr 153 kr 153
Biblioteksentral A/L kr 1 kr 1
Austevoll Bruselskap 49 % kr - kr 98
Stad Skipstunnell kr 15 kr 15
Austevoll arbeidssamvirke 100 % kr 100 kr 100
Austevoll Kart AS 50 % kr 250 kr 250
Egenkapitaltilskot KLP kr 9 068 kr 8 140
Hordfast kr 100
Austevoll Vatn og Avløp SA kr - kr -
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS kr - kr -
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) 8 % kr - kr -
SIM Næring AS (100% datter av SIM) 8 % kr - kr -
Samarb.rådet for Sunnhordl. IKS 12,5 % kr - kr -
Sum kr 9 687 kr 8 757


Note 9 Langsiktig gjeld

2018 Note 9 Langsiktig gjeld og avdrag
Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : 31.12.2018 31.12.2017
Alle tal i heile 1000
Lån til selvkostområdene i kommunen
Startlån og formidlingslån 33 792 31 669
Ubrukte lånemidler 14 462 18 389
Langsiktig gjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 484 007 454 348
Kommunens totalte langsiktige gjeld 532 261 504 406


Kommunen har ikkje lån som må refinansierast i 2019.

Note 10 Renter - sikring
 

2018 Note 10 Renter og sikring
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser Gjeld Gj.snitt rente
Alle tal i heile 1000
Langsiktig gjeld med fast rente : kr 330 280 1,96 %
Langsiktig gjeld med flytande rente : kr 201 980 1,51 %
2018 2017
Kostnadsførte renter kr 10 883 kr 8 855

Note 11 Avdrag på lån

Det er betalt kr 21,1 millionar i avdrag i 2018. Av desse er kr 15,9 millionar knytt til ordinære lån og kr 5,2 knytt til startlån og formidlingslån.
Minimumsavdrag for 2018 er berekna til 12,6 millionar. 

Note 12 Garantiansvar

2018 Note 12 Garantiansvar
Låntakar Garantibeløp mNOK Utløpsdato Politisk sak
Austevoll Vatn og Avløp BA 55,4 2041
Austevoll Vatn og Avløp BA 22,0 2037 (KST) 15/87
Austevoll Arbeidssamvirke AS 9,9 2035 (KST) 13/84
Hundvåkøy samfunnshus 1 2038 (KST) 16/70
Stolmen vel 0,5 (KST) 13/60
Selbjørn Idrettslag 4,9 2030 (KST) 18/107

Note 13 Andre vesentlege forpliktingar

Frå 1 juni 2013 vart pleie- og omsorgstenestene overteke av Stendi Senior AS etter konkurranseutsetjing. Austevoll kommunestyre vedtok i 2018 å rekommunalisere  pleie- og omsorgstenestene frå 01.06.2020. Kontrakten med Stendi Senior AS hadde ein verdi på om lag 68,2 millionar i 2018.

Note 15 Avsetningar og bruk av avsetningar

2018 Note 15 Avsetningar og bruk av avsetningar
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året 2018
Alle tal i heile 1000
IB Fond totalt kr 59 627
Avsetninger/virkning prinsippendring kr 10 066
Bruk av avsetninger kr 9 644
Til avsetning senere år kr -
Beregnet Beholdning 31.12. totalt fond kr 60 049
Bokført beholdning 31.12. totalt fond kr 60 049
Bundne driftsfond
Beholdning 01.01. kr 21 718
Bruk av fondene i driftsregnskapet kr 3 875
Avsetninger til fondene kr 1 875
Beregnet Beholdning 31.12. kr 19 718
Bokført beholdning 31.12 kr 16 315
Ubundne investeringsfond
Beholdning 01.01. kr 906
Avsetninger til fondene kr 887
Bruk av fondene kr 1 630
Beregnet Beholdning 31.12. kr 163
Bokført beholdning 31.12 kr 1 976
Bundne investeringsfond
Beholdning 01.01. kr 310
Avsetninger til fondene kr 618
Bruk av fondene kr 3 761
Beregnet Beholdning 31.12. kr (2 833)
Bokført beholdning 31.12 kr 620
Disposisjonsfond
Beholdning 01.01. kr 36 693
Avsetninger til fondene kr 6 686
Bruk av fondene kr 378
Beregnet Beholdning 31.12. kr 43 001
Bokført beholdning 31.12 kr 41 138

Note 17 Opplysningar om eigenkapitalkonto

Endring i rekneskapsprinsipp som følgje av regelendring og presisering frå departementet er gjennomført frå 1993 til i dag ved direkte bokføring mot eigenkapitalen. Slike utgiftsauker er ikkje kompensert ved økte overføringar frå staten. Oppstillinga nedanfor viser dei beløp kommunen har ført som endring i rekneskapsprinsipp.

I kommunerekneskapen er nettoutgiftene frå endringane i rekneskapsprinsipp innarbeidd i konto for rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift, i år som negativ eigenkapital. Tidlegare år var desse endringane ført mot likviditetsreserve.

Kommnen har bokført fylgjande endringar i rekneskapsprinsipp mot konto for rekneskapsprinsipp som påverkar  arbeidskapital drift:

2018 Note 17 Opplysningar om eigenkapitalkonto
Endring i rekneskapsprinsipp År Utgift Inntekt
Alle tal i heile 1000
Utbetalte feriepengar 1993 4 795
Kompensasjon for mva 2001 0 630
Ressurskrevjande brukarar 2008 280
Sum bokført mot rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift (alle tall i heile tusen) 4 795 910

Rekneskapsmessig mindreforbruk i 2018 er kr 29,4 millionar.

Note 18 Kapitalkonto

2018 Note 18 Kapitalkonto
Debetposter i året: DEBET Kreditposter i året: KREDIT
Saldo 1.1.2018 174 669
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 98 093
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 17 009
Salg aksjer/andeler 98 Kjøp av aksjer/andeler 100
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 927
Mottatte avdrag på utlån 1 662
Utlån - investeringsregnskapet 2 000
Avdrag på eksterne lån 21 145
Bruk av lånemidler 53 226
Endring pensjonsforpliktelser (økning) 294
Endring pensjonsmidler (økning) 31 067
Balanse 31.12.2018 (kapital) 255 711 Balanse 31.12.2018 (underskudd i kapital) 0
328 001 328 001

Note 19 Investeringsoversikt

2018 Note 19 Investeringsoversikt
Utvalg av dei største prosjekta Vedtatt kostnads-ramme Medgått pr 01.01.2018 Medgått i 2018 Medgått pr. 31.12.2018 Gjenstår av bevilgning
Alle tal i heile 1000
Omsorgsbustadar Prestaneset 53 380 10 581 15 864 26 445 26 935
Austevollbadet 76 000 51 000 25 000 76 000 0
Austevoll ungdomsskule 74 000 0 16 152 16 152 57 848
Austevoll folkebibliotek 1 630 0 1 630 1 630 0
Aula Selbjørn skule 5 000 0 2 764 2 764 2 236
Mannskapsbil brann og redning 3 000 1 100 1 900 3 000 0
Sum 213 010 62 681 63 310 125 991 87 019

Note 20 Vesentlege overføringar

Austevoll kommune har motteke kr 25 millionar i bidrag frå private i samband med bygging av Austevollbadet.

Note 21 Sjølvkost

2018 Note 21 Sjølvkost
Etterkalkyle selvkost Totalt Renovasjon Slam- tømming Feiing Private planer Byggesak Oppmåling
Alle tal i heile tusen
Gebyrinntekter 11 882 4 929 1 300 990 588 2 697 1 377
Øvrige driftsinntekter 107 0 0 0 17 90 0
Driftsinntekter 11 989 4 929 1 300 990 605 2 788 1 377
Direkte driftsutgifter 13 312 4 805 1 616 900 1 503 2 875 1 613
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 3 0 0 0 0 3 0
Indirekte netto driftsutgifter 1 433 117 81 116 295 681 143
Drifts- kostnader 14 749 4 922 1 697 1 016 1 798 3 559 1 756
Resultat -2 760 6 -397 -26 -1 193 -772 -378
Kostnads- dekning i % 81 % 100 % 77 % 98 % 34 % 78 % 79 %
Selvkostfond 01.01 2 822 1 487 1 202 133 0 0 0
+ Avsetning til selvkostfond 6 6 0 0 0 0 0
- Bruk av selvkostfond -423 0 -397 -26 0 0 0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,37 %) 62 35 24 3 0 0 0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 2 466 1 528 828 110 0 0 0
Fremførbart underskudd 01.01 -4 761 0 0 0 -2 047 -2 170 -544
- Underskudd til fremføring -2 343 0 0 0 -1 193 -772 -378
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,37 %) -141 0 0 0 -63 -61 -17
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) -7 245 0 0 0 -3 303 -3 002 -940
0 0 0 0 0 0 0
Normalgebyr Totalt Renovasjon Slamtømming Feiing
Normalgebyr eksklusiv mva. 1 825 622 710 493
Normalgebyr inklusiv mva. 2 281 778 888 616