Årsmelding 2019 - Austevoll kommune

 1. 1 Politiske organ
  1. 1.1 Kommunestyret
  2. 1.2 Formannskapet
  3. 1.3 Kontrollutvalet
  4. 1.4 Plan-og byggesaksutvalet
  5. 1.5 Tenesteutvalet
  6. 1.6 Eldrerådet
  7. 1.7 1.7 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne
  8. 1.8 Ungdomsrådet
 2. 2 Organisasjon
  1. 2.1 Tilsette
  2. 2.2 Likestilling
  3. 2.3 Arbeidsmiljøutvalet
  4. 2.4 Generelt om verne og arbeidsmiljøet /HMT – arbeid
  5. 2.5 Oversyn over sjukefråvær
 3. 3 Utvikling og forvaltning
  1. 3.1 Brann og redning
  2. 3.2 Prosjekt bygg og anlegg
  3. 3.3 Næring
  4. 3.4 Kultur og frivilligheit
  5. 3.5 Folkehelse og idrett
  6. 3.6 Austevollbadet
  7. 3.7 Forvaltning, drift og vedlikehald- FDV
  8. 3.8 Plan og byggesak
  9. 3.9 Servicekontoret
 4. 4 Oppvekst
  1. 4.1 Barnehage
  2. 4.2 Barnevern
  3. 4.3 Pedagogisk psykologisk teneste – PPT
  4. 4.4 Helsestasjon- og skulehelseteneste
  5. 4.5 Kulturskulen
  6. 4.6 Vaksenopplæringa
  7. 4.7 Austevoll folkebibliotek
  8. 4.8 Grunnskulane
   1. 4.8.1 Selbjørn skule
   2. 4.8.2 Storebø skule
   3. 4.8.3 Austevoll ungdomsskule
 5. 5 Helse og omsorg
  1. 5.1 Legetenesta
  2. 5.2 NAV
  3. 5.3 Ergo- og fysioterapitenesta
  4. 5.4 Psykisk helse, rus- og kreftomsorg
  5. 5.5 Helseservicekontoret
  6. 5.6 Jordmortenesta
  7. 5.7 Eidsbøen bufellesskap
  8. 5.8 PO-senteret
 6. 6 Økonomi og internkontroll
  1. 6.1 Nøkkeltal for Austevoll kommune
  2. 6.2 Driftsrekneskapen
  3. 6.3 Investeringsrekneskapen
  4. 6.4 Balanse
  5. 6.5 Rekneskapsskjema 1 A og 2 A Drift
  6. 6.6 Notar
   1. 6.6.1 Note 1 Endring i arbeidskapital
   2. 6.6.2 Note 3 Kommunens garantiansvar
   3. 6.6.3 Note 4 Aksjer og andeler i varig eige
   4. 6.6.4 Note 5 Bruk og avsetning av fond
   5. 6.6.5 Note 6 Kapitalkonto
   6. 6.6.6 Note 7 Anleggsmidlar
   7. 6.6.7 Note 8 Investeringsoversikt
   8. 6.6.8 Note 10 Tidlegare endringar i rekneskapsprinsipp lagt på arbeidskapital drift
   9. 6.6.9 Note 11 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk
   10. 6.6.10 Note 12 Antal årsverk og ytingar til leiande personar og revisor
   11. 6.6.11 Note 13 Godtgjersle til revisor
   12. 6.6.12 Note 14 Bundne midlar

6 Økonomi og internkontroll

Austevoll kommune hadde i 2019 driftsinntekter kr 473,8 millionar og driftsutgifter kr 458,4 millionar (inkludert avskrivingar). Brutto driftsresultat blei kr 15,4 millionar som er 3,2% av driftsinntektene.

Skatteinngongen har vore god i 2019, kr 259,1 millionar. Dette er 155,7%  av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene korrigert for inntektsutjamning var kr 14,9 millionar høgare enn budsjett. Frie inntekter pr. innbyggar blei kr 71 033, gjennomsnittet for landet utan Oslo er kr 57 297. Netto driftsresultat viser kr 8,8 millionar i 2019, eller 1,85% av driftsinntektene. Anbefalt måltal for netto driftsresultat er minimum 1,75%. 

Det er avsett kr 5,0 millionar til disposisjonsfond i 2019, og med denne avsetninga er disposisjonsfondet på totalt kr 75,6 millinar, eller 16% av driftsinntektene. Kr 42,1 millionar av disposisjonsfondet stammar frå utbetalingar frå havbruksfondet. Rekneskapet for 2019 viser eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 2,1 millionar.

Det har vore god budsjettkontroll på dei aller fleste einingane i 2019. Det er nokre einingar med svært gode resultat og nokre einingar med meirforbruk. Årsakane til meirforbruket er samansatt, kommunen har fått mindre refusjon til ressurskrevande tenester enn det som blei lagt til grunn i budsjettet. I tillegg har omsorgsbustadane på Prestaneset ikkje vore utleigd. Det har også vore ekstra kostnader knytta til fleire barn i barnehager og fleire pasientar på pleie og omsorgssenteret. Året byrja også med svært høge straumutgifter  og reinhaldet er blitt dyrare enn budsjettert.

Kommunen sine kostnader er fordelt forholdsmessig på desse områda i 2019:

Kostnader fordelt forholdsmessig
Område Kostnader
Oppvekst 42 %
Helse og omsorg 50 %
Utvikling og forvaltning 11 %
Administrasjon og kyrkja 10 %
Finansiering 8 %


I 2019 har kommunen gjort investeringar stor kr 48,8 millionar. Investeringane er hovudsakleg knytt til Austevoll ungdomsskule, omsorgsbustadar på Prestaneset, skule PC og infrastruktur på Salthella.

Kommunen har per 31.12.2019 kr 575,3 millionar i langsiktig lånegjeld, dette er 121% av brutto inntekter. I 2019 blei det teke opp nye lån på til saman kr 60,8 millionar og det blei betalt avdrag med kr 17,8 millionar. Lånegjelda utgjer kr 102 286 pr. innbyggar. Ved utgangen av året var 60% av den langsiktige lånegjelda sikra med fast rente.

6.1 Nøkkeltal for Austevoll kommune

   

      

  

6.2 Driftsrekneskapen

6.2 Driftsrekneskapen
Drift Note Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Rekneskap 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 15 204 228 14 402 000 13 854 554
Andre salgs- og leieinntekter 20 346 184 22 517 383 19 030 265
Overføringer med krav til motytelse 44 109 404 39 032 652 42 188 160
Rammetilskudd 112 792 201 130 262 539 137 916 660
Andre statlige overføringer 17 062 153 10 136 024 53 600 373
Andre overføringer 1 503 959 488 959 776 047
Skatt på inntekt og formue 259 137 752 226 623 000 202 389 276
Eiendomsskatt 3 605 055 3 880 000 3 997 203
Andre direkte og indirekte skatter                               -                              -                              -  
 Sum driftsinntekter    473 760 936 447 342 557 473 752 538
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 12 152 279 369 147 145 457 145 913 832
Sosiale utgifter 2 44 083 681 45 247 723 40 216 990
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 13 54 329 248 47 126 591 52 618 269
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 166 869 823 158 685 744 159 316 699
Overføringer 23 520 788 21 663 413 22 963 576
Avskrivninger 7 17 319 221 17 319 221 16 420 772
Fordelte utgifter   -8 696 -1 324 000 -1 107 329
 Sum driftsutgifter    458 393 434 435 864 149 436 342 809
 Brutto driftsresultat    15 367 502 11 478 408 37 409 729
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 2 579 562 2 150 000 1 989 445
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)                             -                              -                              -  
Mottatte avdrag på utlån   56 244 60 000 28 000
 Sum eksterne finansinntekter    2 635 806 2 210 000 2 017 445
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 9 9 785 304 10 545 000 10 883 473
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)                             -                              -                              -  
Avdrag på lån 9 16 548 130 16 151 350 15 958 175
Utlån                    157 485 60 000 90 143
 Sum eksterne finansutgifter    26 490 919 26 756 350 26 931 791
Resultat eksterne finanstransaksjoner -23 855 113 -24 546 350 -24 914 346
Motpost avskrivninger   17 319 221 17 319 221 16 420 772
 Netto driftsresultat    8 831 610 4 251 279 28 916 155
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 11 29 407 951 29 407 951 5 231 954
Bruk av disposisjonsfond                             -   50 000 145 000
Bruk av bundne fond 3 177 505 1 787 344 3 875 414
 Sum bruk av avsetninger    32 585 456 31 245 295 9 252 368
Overført til investeringsregnskapet 5 000                            -   200 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk                             -                              -                              -  
Avsatt til disposisjonsfond 11 34 428 711 34 428 711 6 686 019
Avsatt til bundne fond 4 904 497 1 067 863 1 874 554
 Sum avsetninger    39 338 207 35 496 574 8 760 572
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk    2 078 858                            -   29 407 951

 

6.3 Investeringsrekneskapen

 

6.4 Balanse

6.4 Balanse
EIENDELER Note Regnskap 2019 Regnskap 2018
Anleggsmidler   1 358 428 932 1 239 487 062
Herav:
Faste eiendommer og anlegg 7 881 616 888 784 831 848
Utstyr, maskiner og transportmidler 7 20 593 892 19 498 298
Utlån 32 762 100 30 197 525
Konserninterne langsiktige fordringer                            -                              -  
Aksjer og andeler 4 10 586 878 9 736 413
Pensjonsmidler 2 412 869 174 395 222 978
Omløpsmidler   145 805 647 131 854 514
Herav:
Kortsiktige fordringer 16 861 401 24 183 989
Konserninterne kortsiktige fordringer                            -                              -  
Premieavvik 30 104 181 24 032 845
Aksjer og andeler                            -                              -  
Sertifikater                            -                              -  
Obligasjoner                            -                              -  
Derivater                            -                              -  
Kasse, postgiro, bankinnskudd 14 98 840 065 83 637 679
SUM EIENDELER 1 504 234 579 1 371 341 576
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital   398 632 141 341 283 400
Herav:
Disposisjonsfond 5 75 566 933 1 138 222
Bundne driftsfond 5 14 559 480 16 315 106
Ubundne investeringsfond 5 285 921 1 975 085
Bundne investeringsfond 5 299 443 620 308
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 10 -3 884 419 -3 884 419
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest                            -                              -  
Regnskapsmessig mindreforbruk 2 078 858 29 407 951
Regnskapsmessig merforbruk                            -                              -  
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Likviditetsreserve                            -                              -  
Kapitalkonto 6 309 725 925 255 711 147
Langsiktig gjeld   1 055 386 856 998 070 891
Herav:
Pensjonsforpliktelser 2 480 126 495 465 810 042
Ihendehaverobligasjonslån                            -                              -  
Sertifikatlån                            -                              -  
Andre lån 9 575 260 361 532 260 849
Konsernintern langsiktig gjeld                            -                              -  
Kortsiktig gjeld   50 215 582 31 987 285
Herav:
Kassekredittlån                            -                              -  
Annen kortsiktig gjeld 48 330 660 33 818 777
Derivater                            -                              -  
Konsernintern kortsiktig gjeld                            -                              -  
Premieavvik   1 884 922 -1 831 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 504 234 579 1 371 341 576
MEMORIAKONTI
Memoriakonto   8 556 589 23 161 038
Herav:
Ubrukte lånemidler 6 851 206 14 462 333
Ubrukte konserninterne lånemidler                            -                              -  
Andre memoriakonti 1 705 383 8 698 705
Motkonto til memoriakontiene -8 556 589 -23 161 038

 

6.5 Rekneskapsskjema 1 A og 2 A Drift

6.5 Rekneskapsskjema 1 A og 2 A Drift
 Regnskapsskjema 1A - drift  Rekneskap 2019 Budsjett 2019 Rekneskap 2018
Skatt på inntekt og formue 259 137 752 226 623 000 202 389 276
Ordinært rammetilskudd 112 792 201 130 262 539 137 916 660
Skatt på eiendom 3 605 055 3 880 000 3 997 203
Andre direkte eller indirekte skatter                              -                              -                                -  
Andre generelle statstilskudd 17 062 153 10 136 024 53 600 373
 Sum frie disponible inntekter  392 597 161 370 901 563 397 903 512
Renteinntekter og utbytte 2 579 562 2 150 000 1 989 445
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)                              -                              -                                -  
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 785 304 10 545 000 10 883 473
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)                              -                              -                                -  
Avdrag på lån 16 548 130 16 151 350 15 958 175
 Netto finansinnt./utg.  -23 753 872 -24 546 350 -24 852 203
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk                              -                              -                                -  
Til ubundne avsetninger 34 428 711 34 428 711 6 686 019
Til bundne avsetninger 4 904 497 1 067 863 1 874 554
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 29 407 951 29 407 951 5 231 954
Bruk av ubundne avsetninger - 50 000 145 000
Bruk av bundne avsetninger 3 177 505 1 787 344 3 875 414
 Netto avsetninger  -6 747 752 -4 251 279 691 796
Overført til investerings- regnskapet 5 000 - 200 000
Til fordeling drift 362 090 537 342 103 934 373 543 105
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 360 011 678 342 103 934 344 135 154
 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk  2 078 858                            -   29 407 951
       
       
 Regnskapsskjema 2A - investering   Rekneskap 2019   Budsjett 2019   Rekneskap 2018 
Investeringer i anleggsmidler 118 189 346 116 528 457 105 840 691
Utlån og forskutteringer 3 950 000 3 950 000 1 910 000
Kjøp av aksjer og andeler 850 465 970 000 1 027 305
Avdrag på lån 1 302 358 1 302 358 5 186 763
Dekning av tidligere års udekket                              -                              -                                -  
Avsetninger 5 286 577 5 179 955 1 504 592
 Årets finansieringsbehov  129 578 746 127 930 770 115 469 351
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 68 461 127 66 088 496 53 226 246
Inntekter fra salg av anleggsmidler 2 300 000 2 300 000 926 700
Tilskudd til investeringer 2 387 321 2 387 320                              -  
Kompensasjon for merverdiavgift 17 646 961 17 308 484 16 536 967
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 27 999 113 29 042 491 38 957 168
Andre inntekter                              -                              -                                -  
 Sum ekstern finansiering  118 794 523 117 126 791 109 647 080
Overført fra driftsregnskapet 5 000 5 000 200 000
Bruk av tidligere års udisponert                              -                              -                                -  
Bruk av avsetninger 10 779 223 10 798 979 5 622 271
 Sum finansiering  129 578 746 127 930 770 115 469 351
 Udekket/udisponert                               -                              -                                -  

 

6.6 Notar

6.6.1 Note 1 Endring i arbeidskapital

6.6.2 Note 3 Kommunens garantiansvar

Alle tal i heile millionar
Note 3 Kommunens garantiansvar
Låntakar Garantibeløp  Restgjeld  Utløpsdato Sak
Austevoll Vatn og Avløp BA 64,0 46,9 2041
Austevoll Vatn og Avløp BA 20,0 16,5 2037 (kst) 87/15
Austevoll Arbeidssamvirke AS 9,9 5,8 2035 (kst) 84/13
Hundvåkøy samfunnshus 1 0,9 2038 (kst) 70/16
Austevoll sokneråd 0,15 0,1 2021 (kst) 101/18
Selbjørn Idrettslag 4,9 4,1 2030 (kst) 107/18
Austevoll Idrettsklubb 16,3 10,2 2023 (kst) 060/19
Kolbeinsvik Vel 5 5,0 2039 (kst) 096/19

 

6.6.3 Note 4 Aksjer og andeler i varig eige

Note 4 Aksjer og andeler i varig eie
Selskapets navn Eierandel i selskapet Eventuell markeds-verdi Balanseført verdi 31.12. Balanseført verdi 01.01.
Austevoll Kraftlag     kr 153 kr 153
Biblioteksentral A/L     kr 1 kr 1
Blått kompetansesenter     kr 15  
Stad Skipstunnell     kr 15 kr 15
Austevoll arbeidssamvirke 100 %   kr 100 kr 100
Austevoll Kart AS 50 %   kr 250 kr 250
Egenkapitaltilskot KLP     kr 9 897 kr 9 068
Vann vest AS     kr 5  
Hordfast     kr 100 kr 100
Austevoll Vatn og Avløp SA     kr   - kr -
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS     kr  - kr  -
Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) 8 %   kr - kr  -
SIM Næring AS (100% datter av SIM) 8 %   kr  - kr  -
Samarb.rådet for Sunnhordl. IKS 12,5 %   kr  - kr  -
Sum     kr 10 536 kr 9 687

 

6.6.4 Note 5 Bruk og avsetning av fond

Alle tal i heile 1000
Note 5 Bruk og oavsetning av fond
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året     2019
IB Fond totalt kr 60 048
Avsetninger/virkning prinsippendring kr 44 620
Bruk av avsetninger kr 13 957
Til avsetning senere år     kr -
Beregnet Beholdning 31.12. totalt fond     kr 90 711
Bokført beholdning 31.12. totalt fond     kr 90 711
Bundne driftsfond      
Beholdning 01.01.   kr 16 315
Bruk av fondene i driftsregnskapet   kr 3 178
Avsetninger til fondene     kr 4 905
Beregnet Beholdning 31.12.     kr 18 042
Bokført beholdning 31.12   kr 14 559
Ubundne investeringsfond      
Beholdning 01.01.   kr 1 975
Avsetninger til fondene     kr 4 996
Bruk av fondene     kr 6 685
Beregnet Beholdning 31.12.     kr 286
Bokført beholdning 31.12   kr 286
Bundne investeringsfond      
Beholdning 01.01.   kr 620
Avsetninger til fondene   kr 290
Bruk av fondene     kr 4 094
Beregnet Beholdning 31.12.     kr (3 184)
Bokført beholdning 31.12     kr  299
Disposisjonsfond    
Beholdning 01.01.   kr 41 138
Avsetninger til fondene   kr  34 429
Bruk av fondene   kr   -
Beregnet Beholdning 31.12.     kr 75 567
Bokført beholdning 31.12     kr 75 567

 

6.6.5 Note 6 Kapitalkonto

Alle tal i heile 100
Note 6 Kapitalkonto
Tekst DEBET   KREDIT
Saldo 1.1.2019     255 711
 
Debetposter i året:   Kreditposter i året:  
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler   Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 115 200
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 17 319 Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0
Salg aksjer/andeler 0 Kjøp av aksjer/andeler 20
Redusert egenkapitalinnskudd KLP   Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 830
Mottatte avdrag på utlån 1 543
Avdrag på utlån - investeringsregnskapet   Utlån - investeringsregnskapet 4 107
Avskrivning på utlån - driftsregnsk.   Avdrag på eksterne lån 17 850
Bruk  av lånemidler 68 381
Endring pensjonsforpliktelser (økning) 14 316 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon)  
Endring pensjonsmidler (reduksjon)   Endring pensjonsmidler (økning) 17 646
Balanse 31.12.2019 (kapital) 309 805 Balanse 31.12.2019 (underskudd i kapital) 0
  411 364   411 364

 

6.6.6 Note 7 Anleggsmidlar

Tal i heile 1000
Note 7 Anleggsmidlar
Tal i heile 1000 Maskiner, EDB og inventar Miljøsentral, veglys m.m. Eigedommar og anlegg Tomter SUM
Bokført verdi 01.01. 11 620 17 864 755 978 18 673 804 135
Årets tilgang  4 113 0 111 086 0 115 199
Årets avgang 0 0 0 0 0
Bokført verdi før avskrivning 15 733 17 864 867 064 18 673 919 334
Avskriving 2 682 937 13 700 0 17 319
Bokført verdi pr. 31.12. 13 051 16 927 853 364 18 673 902 015
           
Økonomisk levetid 5-10 år 20 år 40-50 år    
Avskrivningsplan Saldo Saldo Saldo Ingen avskr.  

 

6.6.7 Note 8 Investeringsoversikt

Note 8 Investeringsoversikt
Utval av dei største prosjekta Vedtatt kostnads-ramme Medgått pr 01.01.2019 Medgått i 2019 Medgått pr. 31.12.2019 Gjenstår av bevilgning
Alle tal i heile 1000          
Omsorgsbustadar Prestaneset 53 592 26 445 27 147 53 592 0
Austevoll ungdomsskule 74 000 16 152 49 573 65 725 8 275
Infrastruktur Salthella 8 314 0 8 314 8 314 0
Skule Pc   2 000 0 2 000 2 000
Aula Selbjørn skule   5 000 1 571 1 960 3 531
Sherpatrapp kongsen 1 175 0 1 175 1 175 0
    144 081 44 168 90 169 134 337

 

6.6.8 Note 10 Tidlegare endringar i rekneskapsprinsipp lagt på arbeidskapital drift

Endring i rekneskapsprinsipp som følgje av regelendring og presisering frå departementet er gjennomført frå 1993 til i dag ved direkte bokføring mot eigenkapitalen. Slike utgiftsauker er ikkje kompensert ved økte overføringar frå staten. Oppstillinga nedanfor viser dei beløp kommunen har ført som endring i rekneskapsprinsipp. I kommunerekneskapen er nettoutgiftene frå endringane i rekneskapsprinsipp innarbeidd i konto for rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift, i år som negativ eigenkapital. Tidlegare år var desse endringane ført mot likviditetsreserve. Kommunen har bokført fylgjande endringar i rekneskapsprinsipp mot konto for rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift:
Note 10 Tidlegare endringar i rekneskapsprinsipp lagt på arbeidskapital drift
Tal i heile 1000 År Utgift Inntekt
Utbetalte feriepengar 1993 4 795
Feriepenger til landbrukskontoret ved overtaking 1994 0
Påløpne renter 2001 0  
Varebehaldning 2001   0
Kompensasjon for mva 2001 0 630
Obligasjonar 2001 0 0
Ressurskrevjande brukarar 2008 280
Sum bokført mot rekneskapsprinsipp som påverkar arbeidskapital drift (alle tall i heile tusen) 4 795 910

 

6.6.9 Note 11 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk

Note 11 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk
Udekka / udisponert i investeringsrekneskapen
Rekneskapsmessig mindreforbruk i 2019 er kr 2,0 millionar.

 

6.6.10 Note 12 Antal årsverk og ytingar til leiande personar og revisor

Årsverk: I rekneskapsåret har det vore 208 årsverk
Note 12 Antall årsverk og ytingar til leiande personar og revisor
Ytingar til leiande personar 2019 2018
Tal i heile 1000
Administrasjonssjef kr 1 100 kr  1 100
Ordfører kr 988 kr 988

 

6.6.11 Note 13 Godtgjersle til revisor

Note 13 Godtgjersle til revisor
Tal i heile 1000 2019 2018
Kostnadsført revisjonshonorar eks mva kr 175 kr 162
Kostnadsført honorar til revisor særattestasjoner kr  - kr -
Kostnadsført honorar til revisor rapporter kontrollutvalg kr 646 kr 232
Kostnadsført honorar til revisor for anna teknisk bistand kr 9 kr 5
Kostnadsført honorar meirarbeid revisjon kr  - kr 12
Kostnadsført honorar til revisor for anna rådgivning/bistand kr - kr 223
Sum honorar til revisor eks. mva kr 830 kr 634

 

6.6.12 Note 14 Bundne midlar

Av bankinnskot på 98,7 mill kroner er 5,9 mill kroner bundne skattetrekksmidlar. Dette beløpet dekker skuldig skattetrekk 31.12.19
Note 14 Bundne midlar