Årsmelding 2019 - Austevoll kommune

 1. 1 Politiske organ
  1. 1.1 Kommunestyret
  2. 1.2 Formannskapet
  3. 1.3 Kontrollutvalet
  4. 1.4 Plan-og byggesaksutvalet
  5. 1.5 Tenesteutvalet
  6. 1.6 Eldrerådet
  7. 1.7 1.7 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne
  8. 1.8 Ungdomsrådet
 2. 2 Organisasjon
  1. 2.1 Tilsette
  2. 2.2 Likestilling
  3. 2.3 Arbeidsmiljøutvalet
  4. 2.4 Generelt om verne og arbeidsmiljøet /HMT – arbeid
  5. 2.5 Oversyn over sjukefråvær
 3. 3 Utvikling og forvaltning
  1. 3.1 Brann og redning
  2. 3.2 Prosjekt bygg og anlegg
  3. 3.3 Næring
  4. 3.4 Kultur og frivilligheit
  5. 3.5 Folkehelse og idrett
  6. 3.6 Austevollbadet
  7. 3.7 Forvaltning, drift og vedlikehald- FDV
  8. 3.8 Plan og byggesak
  9. 3.9 Servicekontoret
 4. 4 Oppvekst
  1. 4.1 Barnehage
  2. 4.2 Barnevern
  3. 4.3 Pedagogisk psykologisk teneste – PPT
  4. 4.4 Helsestasjon- og skulehelseteneste
  5. 4.5 Kulturskulen
  6. 4.6 Vaksenopplæringa
  7. 4.7 Austevoll folkebibliotek
  8. 4.8 Grunnskulane
   1. 4.8.1 Selbjørn skule
   2. 4.8.2 Storebø skule
   3. 4.8.3 Austevoll ungdomsskule
 5. 5 Helse og omsorg
  1. 5.1 Legetenesta
  2. 5.2 NAV
  3. 5.3 Ergo- og fysioterapitenesta
  4. 5.4 Psykisk helse, rus- og kreftomsorg
  5. 5.5 Helseservicekontoret
  6. 5.6 Jordmortenesta
  7. 5.7 Eidsbøen bufellesskap
  8. 5.8 PO-senteret
 6. 6 Økonomi og internkontroll
  1. 6.1 Nøkkeltal for Austevoll kommune
  2. 6.2 Driftsrekneskapen
  3. 6.3 Investeringsrekneskapen
  4. 6.4 Balanse
  5. 6.5 Rekneskapsskjema 1 A og 2 A Drift
  6. 6.6 Notar
   1. 6.6.1 Note 1 Endring i arbeidskapital
   2. 6.6.2 Note 3 Kommunens garantiansvar
   3. 6.6.3 Note 4 Aksjer og andeler i varig eige
   4. 6.6.4 Note 5 Bruk og avsetning av fond
   5. 6.6.5 Note 6 Kapitalkonto
   6. 6.6.6 Note 7 Anleggsmidlar
   7. 6.6.7 Note 8 Investeringsoversikt
   8. 6.6.8 Note 10 Tidlegare endringar i rekneskapsprinsipp lagt på arbeidskapital drift
   9. 6.6.9 Note 11 Rekneskapsmessig meirforbruk / mindreforbruk
   10. 6.6.10 Note 12 Antal årsverk og ytingar til leiande personar og revisor
   11. 6.6.11 Note 13 Godtgjersle til revisor
   12. 6.6.12 Note 14 Bundne midlar

1 Politiske organ

1.1 Kommunestyret

Austevoll kommunestyre er samansett av 21 representantar. Fram til valet i september 2019 var det slik samansetning:

H            8

Ap         5

Frp        5

KrF        2

Sp          1

Ordførar:  Morten Storebø (H)                 Varaordførar:  Anja Heggholmen (Ap)


Etter valet i september blei samansetninga slik:

H            8

Ap         4

Frp        5

KrF        1

Sp          2

MDG    1


Ordførar:  Morten Storebø (H)                 Varaordførar:  Anja Heggholmen (Ap)


Kommunestyret handsama 171 saker i 2019.

1.2 Formannskapet

1.3 Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 58 saker i 2019.

1.4 Plan-og byggesaksutvalet

Plan- og byggesaksutvalet er samansett av 7 representantar. Det blei handsama 123 saker i 2019.

1.5 Tenesteutvalet

Tenesteutvalet var samansatt av 7 representantar før valet i september. Etter valet blei utvalet utvida til 9 representantar. Det blei handsama 51 saker i 2019.

1.6 Eldrerådet

Eldrerådet er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 49 saker i 2019.

1.7 1.7 Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne

Rådet er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 40 saker i 2019.

1.8 Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er samansett av 8 representantar. Det blei handsama 23 saker i 2019.