Årsmelding 2020 - Austevoll kommune

 1. 1 Politiske organ, utval og råd
  1. 1.1 Kommunestyret
  2. 1.2 Formannskapet
  3. 1.3 Kontrollutvalet
  4. 1.4 Plan- og byggesaksutvalet
  5. 1.5 Tenesteutvalet
  6. 1.6 Eldrerådet
  7. 1.7 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  8. 1.8 Ungdomsrådet
  9. 1.9 Viltnemnda
 2. 2 Organisasjon
  1. 2.1 Tilsette og årsverk per 31.12
  2. 2.2 Likestilling
  3. 2.3 Arbeidsmiljøutvalet
  4. 2.4 Generelt om verne og arbeidsmiljøet /HMT – arbeid
  5. 2.5 Oversyn over sjukefråvær
  6. 2.6 Servicekontoret
  7. 2.7 Overordna plan og beredskap
  8. 2.8 Folkehelse og idrett
  9. 2.9 Næring
 3. 3 Utvikling og forvaltning
  1. 3.1 Brann og redning
  2. 3.2 Prosjekt bygg og anlegg
  3. 3.3 Austevollbadet
  4. 3.4 Forvaltning, drift og vedlikehald - FDV
  5. 3.5 Eigedom
  6. 3.6 Plan og byggesak
  7. 3.7 Landbruk og viltforvaltning
 4. 4 Oppvekst
  1. 4.1 Barnehage
  2. 4.2 Barnevern
  3. 4.3 Pedagogisk psykologisk teneste - PPT
  4. 4.4 Helsestasjon- og skulehelsetenesta
  5. 4.5 Kulturskulen
  6. 4.6 Vaksenopplæringa
  7. 4.7 Kulturkoordinator
  8. 4.8 Austevoll folkebibliotek
  9. 4.9 Grunnskulane
   1. 4.9.1 Selbjørn skule
   2. 4.9.2 Storebø skule
   3. 4.9.3 Austevoll ungdomsskule
 5. 5 Helse og velferd
  1. 5.1 Legetenesta
  2. 5.2 NAV
  3. 5.3 Ergo- og fysioterapitenesta
  4. 5.4 Psykisk helse og rus
  5. 5.5 Helseservicekontoret
  6. 5.6 Jordmortenesta
  7. 5.7 Eidsbøen bufellesskap
  8. 5.8 Frivilligheit
  9. 5.9 Pleie og omsorgstenestene
 6. 6 Økonomi og IKT
  1. 6.1 Økonomi
  2. 6.2 IKT
  3. 6.3 Nøkkeltal for Austevoll kommune
  4. 6.4 Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift
  5. 6.5 Oppstilling etter § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2. ledd
  6. 6.6 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 1. ledd
  7. 6.7 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 2. ledd
  8. 6.8 Oppstilling etter § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
  9. 6.9 Oppstilling etter § 5-8 Balanse
  10. 6.10 Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
  11. 6.11 Notar

6 Økonomi og IKT

Avdelinga blir leia av økonomisjef.

6.1 Økonomi

Austevoll kommune hadde i 2020 driftsinntekter på kr 519,6 millionar og driftsutgifter kr 481,5 millionar (inkludert avskrivingar). Brutto driftsresultat blei kr 38,1 millionar - 7,3% av driftsinntektene.

Skatteinngongen har vore god i 2020, kr 264,1 millionar. Dette er 160,3% av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene korrigert for inntektsutjamning var kr 7,3 millionar høgare enn budsjett. Frie inntekter pr. innbyggar blei kr 74 205, gjennomsnittet for landet utan Oslo er kr 59 028. Netto driftsresultat viser kr 34,9 millionar i 2020, eller 6,8% av driftsinntektene. Anbefalt måltal for netto driftsresultat er minimum 1,75%.  

Det er netto avsett kr 33 millionar til disposisjonsfond i 2020, og med denne avsetninga er disposisjonsfondet på totalt kr 110,6 millionar, eller 21,3% av driftsinntektene. Kr 74,1 millionar av disposisjonsfondet stammar frå utbetalingar frå havbruksfondet.

Det har vore god budsjettkontroll på dei aller fleste einingane i 2020. Det er nokre einingar med gode resultat og nokre einingar med meirforbruk. Årsakene til meirforbruket er samansett, kommunen har igjen fått mindre refusjon til ressurskrevjande tenester enn det som blei lagt til grunn i budsjettet. Det har også vore ekstra kostnader til  utfordringar i barnevernet og stor etterpurnad etter avlasting og andre tiltak hos Helseservicekontoret.

Kommunen sine kostnader er fordelt forholdsmessig på desse områda i 2020:

Kostnader fordelt forholdsmessig 2020
Område Kostnader
Oppvekst og kultur 42 %
Helse og velferd 31 %
Eigedom og forvaltning 10 %
Administrasjon og kyrkja 12 %
Finansiering 5 %


 I 2020 har kommunen hatt utgifter knytt til investeringar kr 41,4 millionar. Investeringane er hovudsakleg knytt til Austevoll ungdomsskule, utlån av startlån, aula Selbjørn skule, oppgradering og brannsikring av omsorgsbustadar, oppgradering brannstasjon og nytt golv i Austevollhallen. 

Kommunen har per 31.12.2020 kr 588,5 millionar i langsiktig lånegjeld, dette er 113% av brutto inntekter, noko som er ein nedgang frå 121,4 i 2019. I 2020 blei det teke opp nye lån på til saman kr 32,8 millionar og det blei betalt avdrag med kr 19,5 millionar (samla i drift og investering). Minimumsavdrag i 2020 er berekna til 14,2 millionar, kommunen har såleis betalt 5,3 meir på gjelda enn det som er pålagt etter lova. Ved utgangen av året var 47% av den langsiktige lånegjelda sikra med fast rente.

Det er større kostnader til lønn i 2020 enn i 2019 – tilsvarande er det lågare kostnader til kjøp av tenester. Årsaka til dette er endring i drift av pleie- og omsorgstenestene. Frå 1. juni 2020 blir tenestene drifta av kommunen i eigenregi, tidlegare var tenestene drifta av Stendi AS iht kontrakt.

Likviditeten i kommunen har vore god og stigande gjennom heile året. Ved nyttår er det bankinnskot på samla kr 153,8 millionar. Overskotslikviditet er plassert på eigen konto med noko høgare rente.

6.2 IKT

Austevoll kommune blei medeigar av IKT Nordhordland med verknad frå 1. januar 2020. Selskapet driftar alle IKT-løysingar i dei 10 eigarkommunane. Styret er samansett av dei 10 rådmennene, og representantskapet består av ordførarane i dei 10 kommunane. Selskapet har eit eige strategi- og innovasjonsråd - dette er med å sikre langsiktig planlegging og koordinering av nye løysingar som blir innført i kommunane. Det har vore fleire angrep på datasystem i norske kommunar siste året. Det er viktig å stå saman i eit fagleg sterkt samarbeid for å unngå at me blir ramma av slike angrep.

I 2020 blei det gjort dei fyrste installeringar av velferdsteknologi i bustader på Prestaneset. Dette blei gjort i samband med etablering av ekstra koronabustader. Våren 2020 blei det innført heimekontor og heimeskule i stor skala. Dette sette program og infrastruktur på prøve. Erfaringane viste at me var godt førebudd og klarte dette på ein god måte.

Generelt kan ein sei at det i 2020 har vore fokus på oppgradering av eksisterande IKT-løysingar og infrastruktur i kommunen. Dette gjeld både administrative program og fagprogram.

Austevoll kommune erfarer at det er stabilitet og god drift av våre IKT-løysingar. I ein kort periode var det problemer med telefoni, spesielt på Austevoll PO-senter.

6.3 Nøkkeltal for Austevoll kommune

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

6.4 Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift

Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift
Post Tekst Note Regnskap Regulert budsjett Opprinneleg budsjett
1 Rammetilskudd   127 407 003 143 363 829 132 228 000
2 Inntekts- og formuesskatt   264 096 823 239 000 000 239 000 000
3 Eiendomsskatt   3 549 716 3 500 000 3 500 000
4 Andre generelle driftsinntekter   42 400 540 8 115 046 7 853 046
8 Sum netto driftsutgifter   399 386 304 394 967 533 354 942 947
9 Brutto driftsresultat   38 067 778 -988 658 27 638 099
10 Renteinntekter   1 972 230 1 900 000 3 200 000
11 Utbytter   0 0 0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0
13 Renteutgifter 6 9 480 470 9 380 825 11 080 000
14 Avdrag på lån 7 17 396 780 17 000 000 17 000 000
15 Netto finansutgifter   -24 905 020 -24 480 825 -24 880 000
16 Motpost avskrivninger   21 746 270 21 746 270 0
17 Netto driftsresultat   34 909 027 -3 723 213 2 758 099
  Disponering eller dekning av netto driftsresultat:        
18 Overføring til investering   0 0 0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10 -1 927 242 1 821 578 2 758 578
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond   -32 981 786 1 901 636 -5 516 677
21 Dekning av tidligere års merforbruk   0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat   -34 909 027 3 723 214 -2 758 099
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).   0 0 0

 

6.5 Oppstilling etter § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2. ledd

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsrekneskap og konsolidert rekneskap 2020
Oppstilling etter § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2. ledd
Ansvars- nummer Ansvar namn Rekneskap Regulert budsjett Opprinneleg budsjett
1100 Politiske Styringsorgan 4 695 271 4 337 214 3 155 901
1110 Kontrollutval og Revisjon 889 088 942 933 942 933
1120 Rådmannskontor 9 210 237 8 542 221 7 628 884
1121 Økonomikontor 5 357 317 5 444 541 4 970 367
1130 Servicekontor 3 031 459 3 208 139 3 190 549
1131 Drift og Vedlikehald 14 952 664 13 393 776 9 902 737
1132 Plan- og Byggesaker 8 766 096 6 458 404 7 429 362
1133 Brann og Redning 5 317 623 6 130 626 5 879 367
1134 Folkehelse 1 850 587 5 029 999 2 470 709
1135 It Avdeling 8 288 259 8 289 525 7 920 406
1137 Eigedomsforvaltning 8 972 186 13 190 347 9 546 086
1140 Austevollbadet 2 584 679 2 425 712 1 549 413
1180 Ymse Tenester 4 938 898 4 071 570 4 164 894
1190 Kyrkja 8 509 868 8 504 000 5 923 000
2000 Skulekontor 827 0 0
2001 Skulepsykologisk Kontor (Ppt) 3 654 712 3 869 120 3 849 780
2110 Selbjørn Skule 18 360 366 18 719 564 17 689 958
2140 Storebø Skule 30 285 066 29 484 578 28 599 589
2150 Austevoll Ungdomsskule 23 291 653 23 025 037 22 730 175
2170 Kolbeinsvik Montesoriskule 329 604 135 681 135 681
2180 Grunnskulen Felleskostnader 6 407 636 7 121 107 9 062 132
2190 Vaksenopplæring 1 828 947 2 426 100 2 457 220
2250 Private Barnehager 62 706 365 63 675 000 62 325 000
2310 Kulturskule 2 300 752 2 368 507 2 296 737
2410 Kultur 2 044 270 2 621 791 2 661 791
2510 Austevoll Folkebibliotek 1 544 802 1 591 809 1 583 164
2610 Helsestasjon 3 948 071 3 760 000 3 750 120
2710 Barnevern 9 273 369 7 222 422 7 241 055
3100 Helseservicekontoret 48 022 706 46 130 088 43 709 322
3111 Fysioterapitenesta 4 385 466 4 698 030 4 690 990
3112 Psykriatisk Sjukepleiar og Rusomsorg 7 276 963 6 755 300 6 548 770
3113 Jordmortenesta 534 801 773 753 759 481
3120 Legetenesta 8 251 675 9 124 257 7 797 968
3210 Sosialtenesta 7 899 915 7 757 737 7 669 791
3300 Austevoll Pleie og Omsorg - Avd A-D 17 724 998 18 257 872 35 388 571
3301 Austevoll Pleie og Omsorg - Heimetenesta 9 661 688 9 756 305 0
3302 Austevoll Pleie og Omsorg - Administrasjon og Nattevakt 6 253 407 5 657 265 0
3303 Austevoll Pleie og Omsorg - Avd E og F 836 652 0 0
3330 Eidsbøen Bufellesskap 18 575 341 15 922 612 15 321 044
6600 Finansiering -5 124 250 -7 100 000 -6 000 000
9990 Sentrale Postar 0 -501 677 0
  Sum 377 640 034 373 221 265 354 942 947

 

6.6 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 1. ledd

Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 1. ledd
Post Tekst Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
1 Investeringer i varige driftsmidler   31 858 113 50 746 090 45 007 500
2 Tilskudd til andres investeringer   -1 581 000 -1 581 000 1 000 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper   772 134 900 000 900 000
4 Utlån av egne midler 5 8 206 370 8 000 000 4 000 000
5 Avdrag på lån 7 2 127 131 0 0
6 Sum investeringsutgifter   41 382 748 58 065 090 50 907 500
           
7 Kompensasjon for merverdiavgift   5 829 489 9 467 218 8 227 500
8 Tilskudd fra andre   6 586 339 1 850 000 1 500 000
9 Salg av varige driftsmidler   0 5 000 000 5 000 000
10 Salg av finansielle anleggsmidler   0 0 0
11 Utdeling fra selskaper   0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler   4 149 019 0 0
13 Bruk av lån   26 936 032 38 357 872 32 880 000
14 Sum investeringsinntekter   43 500 879 54 675 090 47 607 500
           
15 Videreutlån   0 0 0
16 Bruk av lån til videreutlån   0 0 0
17 Avdrag på lån til videreutlån   0 0 0
18 Mottatte avdrag på videreutlån   0 0 0
19 Netto utgifter videreutlån   0 0 0
           
20 Overføring fra drift   0 0 0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond   -2 021 888 0 0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond   -96 243 3 390 000 3 300 000
23 Dekning av tidligere års udekket beløp   0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger   -2 118 131 3 390 000 3 300 000
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)   0 0 0

 

6.7 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 2. ledd

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsrekneskap og konsolidert rekneskap 2020.
Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 2. ledd
Investering Rekneskap Regulert budsjett Opprinneleg budsjett
Salthella infrastruktur 0 1 500 000 1 500 000
IT investeringar 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Aula Selbjørn skule 3 209 434 3 450 000 3 450 000
Eigenkapitaltilskot KLP 772 134 900 000 900 000
Asfaltering 1 908 315 1 500 000 1 500 000
Kyrkjer -1 581 000 -1 581 000 1 000 000
Investering turvegar   500 000 500 000
Austevoll ungdomsskule 12 129 855 13 800 000 12 400 000
Startlån 8 206 370 8 000 000 4 000 000
Prosjektleiar 872 632 870 000 870 000
Oppgradering Soltun og Bjørketun 1 183 903 3 000 000 3 000 000
Oppgradering Birgittun   600 000 600 000
Utvendig arbeid omsorgsbustader Bekkjarvik   200 000 200 000
Planarbeid 106 875 800 000 800 000
Gråsidalsvegen fortau   1 500 000 1 500 000
Hufthammertunet   200 000 200 000
Trapp Austevollbadet 13 123 1 500 000 1 500 000
Birkelandsvegen   400 000 400 000
Austevoll ungdomsskule - eldre fløy   1 500 000 1 500 000
Vegfond   500 000 500 000
Veglys kommunale vegar   500 000 500 000
Austevollhallen - Oppgradering golv 1 281 869 500 000 500 000
Storhall Austevoll idrettsanlegg   200 000 200 000
Hundvåkøy aktivitetspark   1 500 000 1 500 000
Sorteringsutstyr i skulane   100 000 100 000
Idrettsanlegg - diverse oppgradering   300 000 300 000
Gang- og sykkelveg Drivenes - Fagerbakke   250 000 250 000
Klima-, miljø, og ENØK-tiltak   1 000 000 1 000 000
Bufellesskap - Brannsikring 1 636 464 610 000 610 000
Trafikksikring Hundåkøy   130 000 130 000
Tennisbane  Selbjørn idrettspark 56 623    
Bua   70 000 70 000
Dagsturhytte 643 400 540 000  
Vakumpakkemaskin PO senter 197 800 300 000  
Forprosjekt Storebø skole   200 000  
Kjølesystem helsehus   150 000  
Solskjerming Storebø skule 190 000 200 000  
Infrastruktur PO senter 108 872 300 000  
Oppgradering Brannstasjon 1 289 459 1 408 872  
Mva komp 5 829 489 9 467 218 8 227 500
Avdrag lån 2 127 131    
Sum 41 382 748 58 065 090 50 907 500
 
Finansiering Rekneskap Regulert budsjett Opprinneleg budsjett
Mva komp 5 829 489 9 467 218 8 227 500
Inntekt frå sal av eigedom   5 000 000 5 000 000
Mottatte avdrag på lån 4 149 019    
Tilskot Husbanken /private 6 586 339 1 850 000 1 500 000
Bruk av fond -2 118 131 3 390 000 3 300 000
Bruk av lån 26 936 032 38 357 872 32 880 000
Sum finansiering 41 382 748 58 065 090 50 907 500

 

6.8 Oppstilling etter § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. Årsrekneskap og konsolidert rekneskap 2020.
Oppstilling etter § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
Post Tekst Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett
  Driftsinntekter        
1 Rammetilskudd    127 407 003 143 363 829 132 228 000
2 Inntekts- og formuesskatt   264 096 823 239 000 000 239 000 000
3 Eiendomsskatt   3 549 716 3 500 000 3 500 000
4 Andre skatteinntekter   0 0 0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten   42 400 540 8 115 046 7 853 046
6 Overføringer og tilskudd fra andre   52 650 449 37 141 264 31 179 338
7 Brukerbetalinger   14 780 884 13 651 395 12 475 333
8 Salgs- og leieinntekter   14 735 905 14 283 500 22 054 568
9 Sum driftsinntekter   519 621 320 459 055 034 448 290 285
           
  Driftsutgifter        
10 Lønnsutgifter 12 184 259 017 177 524 883 175 051 044
11 Sosiale utgifter 8 48 288 676 47 495 920 47 835 722
12 Kjøp av varer og tjenester   193 619 472 190 770 974 182 454 445
13 Overføringer og tilskudd til andre   33 640 108 22 505 645 15 310 975
14 Avskrivninger 3 21 746 270 21 746 270 0
15 Sum driftsutgifter   481 553 543 460 043 692 420 652 186
16 Brutto driftsresultat   38 067 778 -988 658 27 638 099
           
17 Renteinntekter   1 972 230 1 900 000 3 200 000
18 Utbytter   0 0 0
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0
20 Renteutgifter 6 9 480 470 9 380 825 11 080 000
21 Avdrag på lån 7 17 396 780 17 000 000 17 000 000
22 Netto finansutgifter   -24 905 020 -24 480 825 -24 880 000
23 Motpost avskrivninger 3 21 746 270 21 746 270 0
24 Netto driftsresultat   34 909 027 -3 723 213 2 758 099
           
  Disponering eller dekning av netto driftsresultat:        
25 Overføring til investering   0 0 0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10 -1 927 242 1 821 578 2 758 578
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond   -32 981 786 1 901 636 -5 516 677
28 Dekning av tidligere års merforbruk   0 0 0
29 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat   -34 909 027 3 723 214 -2 758 099
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)   0 0 0

 

6.9 Oppstilling etter § 5-8 Balanse

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap
Oppstilling etter § 5-8 Balanse
Balanse Note Regnskap 2020 Regnskap 2019
EIENDELER      
A. Anleggsmidler   1 394 141 728 1 358 428 932
I. Varige driftsmidler   912 198 143 902 210 780
1. Faste eiendommer og anlegg 3 893 800 861 881 616 888
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 3 18 397 282 20 593 892
II. Finansielle anleggsmidler 3 48 218 526 43 348 978
1. Aksjer og andeler 3 11 359 012 10 586 878
2. Obligasjoner   0 0
3. Utlån 5 36 859 514 32 762 100
III. Immaterielle eiendeler      
IV. Pensjonsmidler 8 433 725 059 412 869 174
B. Omløpsmidler   215 933 230 145 805 647
I. Bankinnskudd og kontanter   153 821 704 98 840 065
II. Finansielle omløpsmidler      
1. Aksjer og andeler      
2. Obligasjoner      
3. Sertifikater      
4. Derivater      
III. Kortsiktige fordringer   62 111 527 46 965 582
1. Kundefordringer   4 056 771 8 176 254
2. Andre kortsiktige fordringer   32 419 126 8 685 147
3. Premieavvik 8 25 635 630 30 104 181
Sum eiendeler   1 610 074 959 1 504 234 579
C. Egenkapital   491 454 908 398 632 141
I. Egenkapital drift   126 856 205 91 947 178
1. Disposisjonsfond   110 607 577 75 566 933
2. Bundne driftsfond 10 16 248 628 14 301 387
3. Merforbruk i driftsregnskapet      
II. Egenkapital investering   2 961 589 843 457
1. Ubundet investeringsfond   882 164 285 921
2. Bundne investeringsfond 10 2 079 425 557 537
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet      
III. Annen egenkaptial   361 637 114 305 841 506
1. Kapitalkonto 2 365 521 533 309 725 925
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift   -3 884 419 -3 884 419
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering      
D. Langsiktig gjeld   1 041 148 014 1 055 386 856
I. Lån   588 516 450 575 260 361
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 6 588 516 450 575 260 361
2. Obligasjonslån      
3. Sertifikatlån      
II. Pensjonsforpliktelse 8 452 631 564 480 126 495
E. Kortsiktig gjeld   77 472 037 50 215 582
I. Kortsiktig gjeld   77 472 037 50 215 582
1. Leverandørgjeld   20 917 190 17 088 271
2. Likviditetslån      
3. Derivater      
4. Annen kortsiktig gjeld   55 198 489 31 242 389
5. Premieavvik 8 1 356 358 1 884 922
Sum egenkapital og gjeld   1 610 074 959 1 504 234 579
F. Memoriakonti      
I. Ubrukte lånemidler   12 695 174 6 851 206
II. Andre memoriakonti   1 454 065 1 705 383
III. Motkonto for memoriakontiene   14 149 239 8 556 589

6.10 Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
1. Netto driftsresultat 34 909 027
2. Sum budsjettdisposisjoner 34 909 027
3. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger) 34 909 027
4. Strykning av overføring til investering  
5. Strykning av avsetninger til disposisjonsfond  
6. Strykning av dekning av tidligere års merforbruk  
7. Strykning av bruk av disposisjonsfond  
8. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 34 909 027
9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger  
10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk  
11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk  
12. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond 35 040 644 
13. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).  
     
     
1. Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån 0
2. Sum budsjettdisposisjoner  
3. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)  
4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond  
5. Strykning av overføring fra drift  
6. Strykning av bruk av lån  
7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond  
8. Udisponert beløp etter strykninger  
9. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond  
10. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).  

 

6.11 Notar