Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Politiske organ, utval og råd

Årsmelding 2020 - Austevoll kommune

 1. 1 Politiske organ, utval og råd
  1. 1.1 Kommunestyret
  2. 1.2 Formannskapet
  3. 1.3 Kontrollutvalet
  4. 1.4 Plan- og byggesaksutvalet
  5. 1.5 Tenesteutvalet
  6. 1.6 Eldrerådet
  7. 1.7 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  8. 1.8 Ungdomsrådet
  9. 1.9 Viltnemnda
 2. 2 Organisasjon
  1. 2.1 Tilsette og årsverk per 31.12
  2. 2.2 Likestilling
  3. 2.3 Arbeidsmiljøutvalet
  4. 2.4 Generelt om verne og arbeidsmiljøet /HMT – arbeid
  5. 2.5 Oversyn over sjukefråvær
  6. 2.6 Servicekontoret
  7. 2.7 Overordna plan og beredskap
  8. 2.8 Folkehelse og idrett
  9. 2.9 Næring
 3. 3 Utvikling og forvaltning
  1. 3.1 Brann og redning
  2. 3.2 Prosjekt bygg og anlegg
  3. 3.3 Austevollbadet
  4. 3.4 Forvaltning, drift og vedlikehald - FDV
  5. 3.5 Eigedom
  6. 3.6 Plan og byggesak
  7. 3.7 Landbruk og viltforvaltning
 4. 4 Oppvekst
  1. 4.1 Barnehage
  2. 4.2 Barnevern
  3. 4.3 Pedagogisk psykologisk teneste - PPT
  4. 4.4 Helsestasjon- og skulehelsetenesta
  5. 4.5 Kulturskulen
  6. 4.6 Vaksenopplæringa
  7. 4.7 Kulturkoordinator
  8. 4.8 Austevoll folkebibliotek
  9. 4.9 Grunnskulane
   1. 4.9.1 Selbjørn skule
   2. 4.9.2 Storebø skule
   3. 4.9.3 Austevoll ungdomsskule
 5. 5 Helse og velferd
  1. 5.1 Legetenesta
  2. 5.2 NAV
  3. 5.3 Ergo- og fysioterapitenesta
  4. 5.4 Psykisk helse og rus
  5. 5.5 Helseservicekontoret
  6. 5.6 Jordmortenesta
  7. 5.7 Eidsbøen bufellesskap
  8. 5.8 Frivilligheit
  9. 5.9 Pleie og omsorgstenestene
 6. 6 Økonomi og IKT
  1. 6.1 Økonomi
  2. 6.2 IKT
  3. 6.3 Nøkkeltal for Austevoll kommune
  4. 6.4 Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift
  5. 6.5 Oppstilling etter § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2. ledd
  6. 6.6 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 1. ledd
  7. 6.7 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 2. ledd
  8. 6.8 Oppstilling etter § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
  9. 6.9 Oppstilling etter § 5-8 Balanse
  10. 6.10 Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
  11. 6.11 Notar

1 Politiske organ, utval og råd

Kommunestyret er øvste organ i ein kommune. For å sikre ei effektiv drift, er det vedteke eit delegeringsreglement som ein finn på heimesida til kommunen. I delegeringsreglementet kan ein lese dei fullmakter og oppgåver som er delegert til ulike utval og til rådmann.  

Møter i kommunestyre, formannskap og tenesteutval blir sendt direkte på kommune-tv. Tilgang til sendingane får ein ved å gå inn på kommunen si heimeside. 

1.1 Kommunestyret

Austevoll kommunestyre er samansett av 21 representantar som representerer 6 politiske parti: 

Representantar kommunestyret
Parti Representantar
Høgre 8
Arbeidarpartiet 4
Framstegspartiet 5
Kristeleg folkeparti 1
Senterpartiet 2
Miljøpartiet dei grøne 1

 

Ordførar:   Morten Storebø (H)  

Varaordførar:   Anja Heggholmen (Ap) 


Kommunestyret handsama 183 saker i 2020. Møta blir leia av ordførar. 

1.2 Formannskapet

Austevoll formannskap er samansett av 9 representantar. Det blei handsama 139 saker i 2020. Ordførar leier møta i formannskapet. 

1.3 Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 10 saker i 2020. Kontrollutvalsleiar er Lars Knut Årland. 

1.4 Plan- og byggesaksutvalet

Plan- og byggesaksutvalet er samansett av 7 representantar. Utvalet avgjer ei rekke byggesaker og dispensasjonar. Det blei handsama 142 saker i 2020. Morten Storebø er leiar i plan- og byggesaksutvalet. 

1.5 Tenesteutvalet

Tenesteutvalet er samansatt av  9 representantar. Dei har oppgåver i hovudsak knytt til oppvekst og kultur i kommunen. Det blei handsama 51 saker i 2020. Tenesteutvalet blir leia av Inga M. Fagerbakke. 

1.6 Eldrerådet

Eldrerådet er samansett av 5 representantar. Eldrerådet skal vareta dei eldre sine interesser i kommunen. Det blei handsama 28 saker i 2020. Bjørn Tore Klepsvik er leiar i eldrerådet. 

1.7 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet er samansett av 5 representantar. Dei har til oppgåve å vareta interessene til innbyggjarar som har ulike funksjonsnedsettingarDet blei handsama 18 saker i 2020. Hilde Klepsvik er leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. 

1.8 Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er samansett av 8 representantar. Som namnet tilseier, skal dei vareta dei unge sine interesser i kommunen. Det blei handsama 28 saker i 2020. Heike Zetterstrøm er leiar i ungdomsrådet. 

1.9 Viltnemnda

Viltnemnda er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 31 saker i 2020. Sofie Bøe Tømmerbakke er leiar i viltnemnda.