Årsmelding 2020 - Austevoll kommune

 1. 1 Politiske organ, utval og råd
  1. 1.1 Kommunestyret
  2. 1.2 Formannskapet
  3. 1.3 Kontrollutvalet
  4. 1.4 Plan- og byggesaksutvalet
  5. 1.5 Tenesteutvalet
  6. 1.6 Eldrerådet
  7. 1.7 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  8. 1.8 Ungdomsrådet
  9. 1.9 Viltnemnda
 2. 2 Organisasjon
  1. 2.1 Tilsette og årsverk per 31.12
  2. 2.2 Likestilling
  3. 2.3 Arbeidsmiljøutvalet
  4. 2.4 Generelt om verne og arbeidsmiljøet /HMT – arbeid
  5. 2.5 Oversyn over sjukefråvær
  6. 2.6 Servicekontoret
  7. 2.7 Overordna plan og beredskap
  8. 2.8 Folkehelse og idrett
  9. 2.9 Næring
 3. 3 Utvikling og forvaltning
  1. 3.1 Brann og redning
  2. 3.2 Prosjekt bygg og anlegg
  3. 3.3 Austevollbadet
  4. 3.4 Forvaltning, drift og vedlikehald - FDV
  5. 3.5 Eigedom
  6. 3.6 Plan og byggesak
  7. 3.7 Landbruk og viltforvaltning
 4. 4 Oppvekst
  1. 4.1 Barnehage
  2. 4.2 Barnevern
  3. 4.3 Pedagogisk psykologisk teneste - PPT
  4. 4.4 Helsestasjon- og skulehelsetenesta
  5. 4.5 Kulturskulen
  6. 4.6 Vaksenopplæringa
  7. 4.7 Kulturkoordinator
  8. 4.8 Austevoll folkebibliotek
  9. 4.9 Grunnskulane
   1. 4.9.1 Selbjørn skule
   2. 4.9.2 Storebø skule
   3. 4.9.3 Austevoll ungdomsskule
 5. 5 Helse og velferd
  1. 5.1 Legetenesta
  2. 5.2 NAV
  3. 5.3 Ergo- og fysioterapitenesta
  4. 5.4 Psykisk helse og rus
  5. 5.5 Helseservicekontoret
  6. 5.6 Jordmortenesta
  7. 5.7 Eidsbøen bufellesskap
  8. 5.8 Frivilligheit
  9. 5.9 Pleie og omsorgstenestene
 6. 6 Økonomi og IKT
  1. 6.1 Økonomi
  2. 6.2 IKT
  3. 6.3 Nøkkeltal for Austevoll kommune
  4. 6.4 Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift
  5. 6.5 Oppstilling etter § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift 2. ledd
  6. 6.6 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 1. ledd
  7. 6.7 Oppstilling etter § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering 2. ledd
  8. 6.8 Oppstilling etter § 5-6 Økonomisk oversikt etter art – drift
  9. 6.9 Oppstilling etter § 5-8 Balanse
  10. 6.10 Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
  11. 6.11 Notar

1 Politiske organ, utval og råd

Kommunestyret er øvste organ i ein kommune. For å sikre ei effektiv drift, er det vedteke eit delegeringsreglement som ein finn på heimesida til kommunen. I delegeringsreglementet kan ein lese dei fullmakter og oppgåver som er delegert til ulike utval og til rådmann.  

Møter i kommunestyre, formannskap og tenesteutval blir sendt direkte på kommune-tv. Tilgang til sendingane får ein ved å gå inn på kommunen si heimeside. 

1.1 Kommunestyret

Austevoll kommunestyre er samansett av 21 representantar som representerer 6 politiske parti: 

Representantar kommunestyret
Parti Representantar
Høgre 8
Arbeidarpartiet 4
Framstegspartiet 5
Kristeleg folkeparti 1
Senterpartiet 2
Miljøpartiet dei grøne 1

 

Ordførar:   Morten Storebø (H)  

Varaordførar:   Anja Heggholmen (Ap) 


Kommunestyret handsama 183 saker i 2020. Møta blir leia av ordførar. 

1.2 Formannskapet

Austevoll formannskap er samansett av 9 representantar. Det blei handsama 139 saker i 2020. Ordførar leier møta i formannskapet. 

1.3 Kontrollutvalet

Kontrollutvalet er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 10 saker i 2020. Kontrollutvalsleiar er Lars Knut Årland. 

1.4 Plan- og byggesaksutvalet

Plan- og byggesaksutvalet er samansett av 7 representantar. Utvalet avgjer ei rekke byggesaker og dispensasjonar. Det blei handsama 142 saker i 2020. Morten Storebø er leiar i plan- og byggesaksutvalet. 

1.5 Tenesteutvalet

Tenesteutvalet er samansatt av  9 representantar. Dei har oppgåver i hovudsak knytt til oppvekst og kultur i kommunen. Det blei handsama 51 saker i 2020. Tenesteutvalet blir leia av Inga M. Fagerbakke. 

1.6 Eldrerådet

Eldrerådet er samansett av 5 representantar. Eldrerådet skal vareta dei eldre sine interesser i kommunen. Det blei handsama 28 saker i 2020. Bjørn Tore Klepsvik er leiar i eldrerådet. 

1.7 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet er samansett av 5 representantar. Dei har til oppgåve å vareta interessene til innbyggjarar som har ulike funksjonsnedsettingarDet blei handsama 18 saker i 2020. Hilde Klepsvik er leiar i rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. 

1.8 Ungdomsrådet

Ungdomsrådet er samansett av 8 representantar. Som namnet tilseier, skal dei vareta dei unge sine interesser i kommunen. Det blei handsama 28 saker i 2020. Heike Zetterstrøm er leiar i ungdomsrådet. 

1.9 Viltnemnda

Viltnemnda er samansett av 5 representantar. Det blei handsama 31 saker i 2020. Sofie Bøe Tømmerbakke er leiar i viltnemnda.