Årsmelding 2021

 1. 1 Politiske organ, utval og råd
  1. 1.1 Kommunestyret
  2. 1.2 Formannskapet
  3. 1.3 Kontrollutvalet
  4. 1.4 Plan- og byggesaksutvalet
  5. 1.5 Tenesteutvalet
  6. 1.6 Eldrerådet
  7. 1.7 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne
  8. 1.8 Ungdomsrådet
  9. 1.9 Viltnemnda
  10. 1.10 Valstyret
  11. 1.11 Valnemnda
 2. 2 Organisasjon
  1. 2.1 Tilsette og årsverk per 31.12
  2. 2.2 Likestilling
  3. 2.3 Arbeidsmiljøutvalet
  4. 2.4 Generelt om verne- og arbeidsmiljøet /HMT – arbeid
  5. 2.5 Nytt kvalitetssystem
  6. 2.6 Oversyn over sjukefråvær
  7. 2.7 Servicekontoret
 3. 3 Eigedom og forvaltning
  1. 3.1 Brann og redning
  2. 3.2 Prosjekt bygg og anlegg
  3. 3.3 Forvaltning, drift og vedlikehald - FDV
  4. 3.4 Eigedom
  5. 3.5 Plan og byggesak
  6. 3.6 Landbruk og viltforvaltning
  7. 3.7 Overordna plan og beredskap
  8. 3.8 Folkehelse
  9. 3.9 Næring
 4. 4 Oppvekst og kultur
  1. 4.1 Barnehage
  2. 4.2 Barnevern
  3. 4.3 Pedagogisk psykologisk teneste - PPT
  4. 4.4 Helsestasjon- og skulehelsetenesta
  5. 4.5 Kulturskulen
  6. 4.6 Vaksenopplæringa
  7. 4.7 Kultur
   1. 4.7.1 Kulturkoordinator
   2. 4.7.2 Kulturminnerådgjevar
  8. 4.8 Austevoll folkebibliotek
  9. 4.9 Grunnskulane
   1. 4.9.1 Selbjørn skule
   2. 4.9.2 Storebø skule
   3. 4.9.3 Austevoll ungdomsskule
  10. 4.10 Austevollbadet
 5. 5 Helse og velferd
  1. 5.1 Legetenesta
  2. 5.2 NAV
  3. 5.3 Ergo- og fysioterapitenesta
  4. 5.4 Psykisk helse og rus
  5. 5.5 Helseservicekontoret
  6. 5.6 Jordmortenesta
  7. 5.7 Miljøarbeidartenesta
  8. 5.8 Frivilligheit
  9. 5.9 Pleie- og omsorgstenestene
 6. 6 Økonomi og IKT
  1. 6.1 Økonomi
  2. 6.2 IKT
  3. 6.3 Nøkkeltal for kommunen illustrert grafisk
  4. 6.4 Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift
  5. 6.5 Oppstilling etter § 5-4, 2. ledd - Bevilgningsoversikt drift
  6. 6.6 Oppstilling etter § 5-5, 1. ledd - Bevilgningsoversikt investering
  7. 6.7 Oppstilling etter § 5-5, 2. ledd - Bevilgningsoversikt investering
  8. 6.8 Oppstilling etter § 5-6 - Økonomisk oversikt etter art
  9. 6.9 Oppstilling etter § 5-8 - Balanse
  10. 6.10 Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar
  11. 6.11 Notar

6 Økonomi og IKT

Avdelinga blir leia av økonomisjef. 

6.1 Økonomi

Austevoll kommune hadde i 2021 driftsinntekter på kr 527,3 millionar og driftsutgifter på kr 513,3 millionar (inkludert avskrivingar). Brutto driftsresultat blei kr 14,0 millionar – 2,65% av driftsinntektene.  

Skatteinngongen har vore god i 2021, kr 286,1 millionar. Dette er 149% av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene korrigerte for inntektsutjamning var kr 17,6 millionar høgare enn budsjett. Frie inntekter per innbyggar blei kr 77 418, gjennomsnittet for landet utan Oslo er kr 63 811. Netto driftsresultat viser kr 14,9 millionar i 2021, eller 2,81% av driftsinntektene. Anbefalt måltal for netto driftsresultat er minimum 1,75%.    

Det er netto avsett kr 15,6 millionar til disposisjonsfond i 2021, og med denne avsetninga er disposisjonsfondet på totalt kr 126,3 millionar, eller 23,9% av driftsinntektene. Kr 84,4 millionar av disposisjonsfondet stammar frå utbetalingar frå havbruksfondet.  

Kommunen sine kostnader er fordelt forholdsmessig på desse områda i 2021:  

Kommunen sine kostnader
Område Prosent
oppvekst og kultur     41%   
helse og velferd  33%   
eigedom og forvaltning  11%   
administrasjon og kyrkja          11%   
finansiering     5 %   

I 2021 har kommunen hatt utgifter knytt til investeringar kr 56,6 millionar. Investeringane er hovudsakleg knytt til oppgradering av Soltun/Bjørketun, utlån av startlån, aula/kultursal ved Selbjørn skule, trapp ved Austevollbadet, sherpatrapp til Veten og oppgradering av Bekkjarvik bufellesskap.   

Kommunen har per 31.12.2021 kr 612,4 millionar i langsiktig lånegjeld, av dette er 562,6 millionar til eigne investeringar og 49,8 lån til vidare utlån (startlån). Lånegjelda utgjer 116% av brutto inntekter, noko som er ein auke frå 113% i 2020. I 2021 blei det teke opp nye lån på til saman kr 43,5 millionar, 31,5 av desse var til eigne investeringar og 12 millionar var til vidare utlån (startlån). Det blei betalt avdrag med kr 19,7 millionar (samla i drift og investering). Minimumsavdrag i 2021 er berekna til 16 millionar, kommunen har såleis betalt 3,7 meir på gjelda enn det som er pålagt etter lova. Ved utgangen av året var 36% av den langsiktige lånegjelda sikra med fast rente.  

Det er større kostnader til lønn i 2021 enn i 2020 – tilsvarande er det lågare kostnader til kjøp av tenester. Årsaka til dette er endring i drift av pleie- og omsorgstenestene der 2021 var fyrste året med heilårsverknad av omlegginga frå privat til offentleg drift. 

Likviditeten i kommunen har vore god og stigande gjennom heile året. Ved nyttår er det bankinnskot på samla kr 175,8 millionar. Overskotslikviditet er plassert på eigen konto med noko høgare rente.  

6.2 IKT

Austevoll kommune blei medeigar av IKT Nordhordland med verknad frå 1. januar 2020. Selskapet driftar alle IKT-løysingar i dei 10 eigarkommunane. Styret er samansett av dei 10 rådmennene, og representantskapet består av ordførarane i dei 10 kommunane. Selskapet har eit eige strategi- og innovasjonsråd - dette er med å sikre langsiktig planlegging og koordinering av nye løysingar som blir innført i kommunane. Det blir heile tida viktigare å sikre seg mot data-angrep, noko fleire kommunar har opplevd. IKT Nordhordland har fokus på dette og arbeidar målretta for å sikre oss på best mogleg vis. Analyse og krav til informasjonssikkerheit for data som kommunen behandler, inngår i alle IT-prosjekt. 

Ordninga med utvida heimekontor er blitt vidareført. Det er også gjort endringar på helseservicekontoret som inneber at kommunen skal tilsette eigen person for å styre utvikling og implementering av velferdsteknologi hos oss. 

I 2021 har Austevoll kommune implementert nye løysingar for sosialtenesta, samt oppgradert og utvida funksjonaliteten i fleire fagsystem bl.a. for helsestasjon, skuleadministrasjonen, barnevern og sentraladministrasjonen.  

Fleire digitaliseringsprosjekt er igangsett i andre halvår og som vil bli satt ut i livet i 2022. Dette inkluderer blant anna ei utviding av kommunen sine publikumsløysingar.   

Austevoll kommune erfarer at det er stabilitet og god drift av våre IKT-løysingar.   

6.3 Nøkkeltal for kommunen illustrert grafisk

           

6.4 Oppstilling etter § 5-4, 1. ledd - Bevilgningsoversikt drift

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.4
Post Tekst Note Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinneleg budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Ramme- tilskudd   122 899 763 125 520 347 115 801 347 127 407 003
2 Inntekts- og formues- skatt   286 098 177 264 923 000 265 000 000 264 096 823
3 Eiendoms- skatt   3 054 876 3 100 000 3 100 000 3 549 716
4 Andre generelle driftsinntekter   27 663 401 21 480 663 17 480 663 42 400 540
5 Sum generelle driftsinntekter   439 716 217 415 024 010 401 382 010 437 454 082
6 Sum bevilgninger drift, netto   401 371 715 382 273 001 364 699 800 377 640 034
7 Avskrivninger 3 24 335 284 24 335 284 0 21 746 270
8 Sum netto driftsutgifter   425 706 999 406 608 285 364 699 800 399 386 304
9 Brutto driftsresultat   14 009 218 8 415 725 36 682 210 38 067 778
10 Renteinntekter   2 381 810 1 900 000 1 900 000 1 972 230
11 Utbytter   0 0 0 0
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0 0
13 Renteutgifter 6 8 121 904 8 855 200 8 855 200 9 480 470
14 Avdrag på lån 7 17 737 060 17 340 000 17 340 000 17 396 780
15 Netto finansutgifter   -23 477 154 -24 295 200 -24 295 200 -24 905 020
16 Motpost avskrivninger   24 335 284 24 335 284 0 21 746 270
17 Netto driftsresultat   14 867 348 8 455 809 12 387 010 34 909 028
  Disponering eller dekning av netto driftsresultat:          
18 Overføring til investering   0 0 0 0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10 780 369 842 972 642 972 -1 947 241
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond   -15 647 718 -9 298 782 -13 029 982 -32 961 786
21 Dekning av tidligere års merforbruk   0 0 0 0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat   -14 867 348 -8 455 810 -12 387 010 -34 909 027
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).   0 0 0 0

6.5 Oppstilling etter § 5-4, 2. ledd - Bevilgningsoversikt drift

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.5
Ansvarsnummer Rekneskap 2021 Reg. budsjett 2021 Opp. budsjett 2021 Regnskap 2020
1100 Politiske Styringsorgan 3 712 368 3 724 949 3 724 949 4 695 271
1110 Kontrollutval Og Revisjon 760 636 981 990 981 990 889 088
1120 Rådmannskontor 8 311 108 8 068 217 8 016 800 9 210 235
1121 Økonomikontor 4 469 918 4 425 295 4 358 525 5 357 317
1130 Servicekontor 3 536 774 3 378 153 3 307 093 3 031 457
1131 Drift Og Vedlikehald 16 827 701 14 048 306 11 820 666 14 952 665
1132 Plan- Og Byggesaker 3 222 478 3 221 005 2 995 315 8 766 097
1133 Brann Og Redning 6 349 165 6 763 690 6 727 692 5 317 625
1134 Folkehelse 1 358 717 1 269 615 1 339 615 1 850 586
1135 It Avdeling 7 845 709 7 952 594 7 926 906 8 288 258
1136 Samfunn Og Beredskap 2 244 733 1 378 843 2 378 643 0
1137 Eigedomsforvaltning 14 181 945 11 591 476 10 038 369 8 972 185
1140 Austevollbadet 2 884 710 2 297 186 2 224 367 2 584 680
1180 Ymse Tenester 6 992 741 2 966 977 7 425 906 4 938 898
1190 Kyrkja 5 774 637 5 709 324 5 690 000 8 509 868
2000 Skulekontor -6 341 0 0 827
2001 Skulepsykologisk Kontor (Ppt) 4 326 935 4 576 106 4 299 556 3 654 712
2110 Selbjørn Skule 18 997 557 19 368 092 18 841 639 18 360 367
2140 Storebø Skule 32 223 207 31 705 895 31 022 804 30 285 067
2150 Austevoll Ungdomsskule 24 443 465 24 029 903 23 007 498 23 291 654
2170 Kolbeinsvik Montesoriskule 510 850 136 000 136 000 329 604
2180 Grunnskulen Felleskostnader 6 723 115 6 964 951 7 137 992 6 407 635
2190 Vaksenopplæring 2 852 475 2 579 639 2 504 883 1 828 948
2250 Private Barnehager 62 305 423 59 431 000 59 000 000 62 706 365
2310 Kulturskule 2 311 178 2 495 888 2 433 684 2 300 751
2410 Kultur 3 627 918 3 876 447 2 810 594 2 044 269
2510 Austevoll Folkebibliotek 1 852 177 1 903 001 1 873 697 1 544 803
2610 Helsestasjon 3 519 389 3 609 709 3 754 620 3 948 070
2710 Barnevern 12 543 557 11 189 340 7 736 725 9 273 368
3000 Helse Og Velferd Felleskostnader 2 832 486 3 360 583 4 450 690 0
3100 Helseservicekontoret 17 220 312 18 308 028 16 960 723 48 022 707
3101 Frivilligheita 786 700 1 295 955 0 0
3111 Fysioterapitenesta 5 269 288 4 891 528 4 800 716 4 385 466
3112 Psykriatisk Sjukepleiar Og Rusomsorg 6 597 411 6 185 868 5 815 374 7 276 963
3113 Jordmortenesta 774 830 1 140 340 1 103 894 534 802
3120 Legetenesta 10 840 124 10 460 540 6 976 437 8 251 674
3210 Sosialtenesta 9 259 964 8 587 608 8 520 891 7 899 915
3300 Austevoll Pleie Og Omsorg - Avd A-D 19 723 306 34 890 474 31 723 276 17 725 003
3301 Austevoll Pleie Og Omsorg - Heimetenesta 18 944 945 16 865 277 16 543 721 9 661 688
3302 Austevoll Pleie Og Omsorg - Administrasjon Og Nattevakt 13 238 855 11 194 271 10 984 502 6 253 408
3303 Austevoll Pleie Og Omsorg - Avd E Og F 16 407 573 244 172 0 836 651
3330 Miljøarbeidartenesta 17 040 591 17 489 733 15 603 048 18 575 338
6600 Finansiering -9 516 319 -2 300 000 -2 300 000 -5 124 251
9990 Sentrale Postar 7 247 406 15 033 0 0
Sum 401 371 715 382 273 001 364 699 800 377 640 034

6.6 Oppstilling etter § 5-5, 1. ledd - Bevilgningsoversikt investering

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.6
Post Tekst Note Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
1 Investeringer i varige driftsmidler   41 597 976 64 887 307 59 212 500 31 858 113
2 Tilskudd til andres investeringer   445 000 0 0 -1 581 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper   753 669 900 000 900 000 772 134
4 Utlån av egne midler 5 11 916 420 12 000 000 12 000 000 8 206 370
5 Avdrag på lån 7 1 922 114 0 0 2 127 131
6 Sum investeringsutgifter   56 635 179 77 787 307 72 112 500 41 382 748
             
7 Kompensasjon for merverdiavgift   7 281 600 7 817 461 7 682 500 5 829 489
8 Tilskudd fra andre   10 346 557 12 700 000 12 700 000 6 586 339
9 Salg av varige driftsmidler   1 300 000 2 200 000 0 0
10 Salg av finansielle anleggsmidler   0 0 0 0
11 Utdeling fra selskaper   0 0 0 0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler   2 303 571 0 0 4 149 019
13 Bruk av lån   36 038 801 51 369 846 48 430 000 26 936 032
14 Sum investeringsinntekter   57 270 528 74 087 307 68 812 500 43 500 879
             
15 Videreutlån   0 0 0 0
16 Bruk av lån til videreutlån   0 0 0 0
17 Avdrag på lån til videreutlån   0 0 0 0
18 Mottatte avdrag på videreutlån   0 0 0 0
19 Netto utgifter videreutlån   0 0 0 0
             
20 Overføring fra drift   0 0 0 0
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond   -635 349 0 0 -1 521 888
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond   0 3 700 000 3 300 000 -596 243
23 Dekning av tidligere års udekket beløp   0 0 0 0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger   -635 349 3 700 000 3 300 000 -2 118 131
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)   0 0 0 0

6.7 Oppstilling etter § 5-5, 2. ledd - Bevilgningsoversikt investering

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.7
Investering Rekneskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinneleg budsjett 2021
IT investeringar 3 319 441 3 238 910 2 000 000
Eigenkapitaltilskot KLP 753 669 900 000 900 000
Alfaltering 2 763 786 1 875 000 1 875 000
Turløyper og kvardagsaktivitet 0 625 000 625 000
Austevoll Ungdomsskule 280 438    
Oppgradering brannstasjon 844 675    
Startlån 13 838 534 12 000 000 12 000 000
Sal av kommunale eigedommar 2 816 305 3 000 000  
Prosjektleiar 893 650 1 500 000 1 500 000
Oppgradering Soltun og Bjørketun 17 569 300 19 000 000 19 000 000
Oppgradering Birgittun 0 875 000 1 750 000
Bekkjarvvik brygge 0 250 000  
Planarbeid 145 724 2 500 000 2 500 000
Gråsiddalsvegen fortau 41 650 1 875 000 1 875 000
Hufthammertunet 283 356 312 500 312 500
Trapp Austevollbadet 1 482 218 1 875 000 1 875 000
Birkelandsvegen 40 000 500 000 500 000
Vegfond 0 625 000 625 000
Veglys langs kommunale vegar 400 923 750 000 125 000
Storhall Austevoll idettsklubb 58 406 250 000 0
Hundvåkøy aktivitetspark 125 138 2 837 500 2 837 500
Idrettsanlegg diverse oppgradering 0 375 000  
Klima-, miljø- og ENØK tiltak 0 2 500 000 2 500 000
Dagsturhytte  400 695    
Forprosjekt Storebø skule 0 250 000 250 000
Kjølesystem helsehus 187 500 187 500  
Sherpatrapp Veten 1 901 420 625 000 625 000
Bekkjarvik bufellesskap 1 005 177 3 125 000 6 250 000
Tak Stolmen kyrkje 445 000 556 250 556 250
Utviding Litlekalsøy gravplass 0 443 750 443 750
Storebø skule - skallsikring 489 453 625 000 625 000
Bibliotek - spelrom 133 078 187 500 187 500
Austevoll Ungdomsskule 30 122 237 500 237 500
Storebø skule - Diverse 51 976 962 500 962 500
Selbjørn skule - Diverse 1 156 290 2 300 000 2 300 000
Birgittunet - Diverse 443 412 1 312 500 3 562 500
Eidsbøen Bufellesskap - Oppgradering kjøkken 71 181 750 000 750 000
Austevollbadet 0 75 000 75 000
Tusenårstaden oppgradering 870 792 812 500 812 500
Selbjørn Idrettsanlegg - Tribune, 3- er banar og sykkelbane 0 1 000 000 1 000 000
Skorekalsøy - oppgradering ballbinge 38 450 125 000 125 000
Hundepark 0 550 000 550 000
Ventilasjon gamle kommunehus 349 131 349 131  
Uteområde Austevoll ungdomsskule 46 114    
Løpebana på Eidsbøen idrettsanlegg 2 667 783 4 500 000  
Klassesett skulebøker 265 721 1 000 000  
Fortau - Mosamyrvegen 424 671    
    149 266  
Sum 56 635 179 77 787 307 72 112 500
 
Finansiering Rekneskap Regulert budsjett Opprinneleg budsjett
Mva komp 7 281 600 7 817 461 7 682 500
Inntekt frå sal av eigedom 1 300 000 2 200 000  
Mottatte avdrag på lån 2 303 570 0  
Tilskot Husbanken /private 10 346 557 12 700 000 12 700 000
Bruk av fond -1 540 171 3 700 000 3 300 000
Bruk av lån 36 943 623 51 369 846 48 430 000
Sum finansiering 56 635 179 77 787 307 72 112 500

6.8 Oppstilling etter § 5-6 - Økonomisk oversikt etter art

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.8
Post Tekst Note Regnskap 2021 Regulert budsjett 2021 Opprinnelig budsjett 2021 Regnskap 2020
  Driftsinntekter          
1 Rammetilskudd    122 899 763 125 520 347 115 801 347 127 407 003
2 Inntekts- og formuesskatt   286 098 177 264 923 000 265 000 000 264 096 823
3 Eiendomsskatt   3 054 876 3 100 000 3 100 000 3 549 716
4 Andre skatteinntekter   0 0 0 0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten   27 663 401 21 480 663 17 480 663 42 400 540
6 Overføringer og tilskudd fra andre   56 084 878 31 652 693 29 072 293 52 650 448
7 Brukerbetalinger   14 868 067 15 136 185 15 113 639 14 780 884
8 Salgs- og leieinntekter   16 661 878 15 438 232 15 853 000 14 735 906
9 Sum driftsinntekter   527 331 041 477 251 120 461 420 942 519 621 320
             
  Driftsutgifter          
10 Lønnsutgifter 12 225 490 822 208 706 773 201 415 253 184 259 017
11 Sosiale utgifter 8 56 611 577 61 900 855 59 725 341 48 288 676
12 Kjøp av varer og tjenester   172 379 744 153 958 832 144 944 095 193 619 471
13 Overføringer og tilskudd til andre   34 504 395 19 933 651 18 654 043 33 640 108
14 Avskrivninger 3 24 335 284 24 335 284 0 21 746 270
15 Sum driftsutgifter   513 321 823 468 835 395 424 738 732 481 553 542
16 Brutto driftsresultat   14 009 218 8 415 725 36 682 210 38 067 778
             
17 Renteinntekter   2 381 810 1 900 000 1 900 000 1 972 230
18 Utbytter   0 0 0 0
19 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler   0 0 0 0
20 Renteutgifter 6 8 121 904 8 855 200 8 855 200 9 480 470
21 Avdrag på lån 7 17 737 060 17 340 000 17 340 000 17 396 780
22 Netto finansutgifter   -23 477 154 -24 295 200 -24 295 200 -24 905 020
23 Motpost avskrivninger 3 24 335 284 24 335 284 0 21 746 270
24 Netto driftsresultat   14 867 348 8 455 809 12 387 010 34 909 028
             
  Disponering eller dekning av netto driftsresultat:          
25 Overføring til investering   0 0 0 0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 10 780 369 842 972 642 972 -1 947 241
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond   -15 647 718 -9 298 782 -13 029 982 -32 961 786
28 Dekning av tidligere års merforbruk   0 0 0 0
29 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat   -14 867 348 -8 455 810 -12 387 010 -34 909 027
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)   0 0 0 0

6.9 Oppstilling etter § 5-8 - Balanse

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.9
Balanse Note Regnskap 2021 Regnskap 2020
EIENDELER      
A. Anleggsmidler   1 379 937 522 1 394 141 728
I. Varige driftsmidler   929 460 835 912 198 143
1. Faste eiendommer og anlegg 3 910 071 541 893 800 861
2. Utstyr, maskiner og transportmidler 3 19 389 294 18 397 282
II. Finansielle anleggsmidler 3 58 472 682 48 218 526
1. Aksjer og andeler 3 12 047 681 11 359 012
2. Obligasjoner   0 0
3. Utlån 5 46 425 001 36 859 514
III. Immaterielle eiendeler   0 0
IV. Pensjonsmidler 8 392 004 005 433 725 059
B. Omløpsmidler   247 022 350 215 933 230
I. Bankinnskudd og kontanter   175 801 583 153 821 704
II. Finansielle omløpsmidler   0 0
1. Aksjer og andeler   0 0
2. Obligasjoner   0 0
3. Sertifikater   0 0
4. Derivater   0 0
III. Kortsiktige fordringer   71 220 767 62 111 527
1. Kundefordringer   4 612 540 4 056 771
2. Andre kortsiktige fordringer   51 521 541 32 419 126
3. Premieavvik 8 15 086 686 25 635 630
Sum eiendeler   1 626 959 872 1 610 074 959
C. Egenkapital   513 317 049 491 454 908
I. Egenkapital drift   139 723 553 124 856 205
1. Disposisjonsfond   126 255 294 110 607 577
2. Bundne driftsfond 10 13 468 258 14 248 628
3. Merforbruk i driftsregnskapet   0 0
II. Egenkapital investering   6 501 760 4 961 589
1. Ubundet investeringsfond   1 786 986 882 164
2. Bundne investeringsfond 10 4 714 774 4 079 425
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet   0 0
III. Annen egenkaptial   367 091 737 361 637 114
1. Kapitalkonto 2 370 976 156 365 521 533
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift   -3 884 419 -3 884 419
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering   0 0
D. Langsiktig gjeld   1 028 075 562 1 041 148 014
I. Lån   612 387 276 588 516 450
1. Gjeld til kredittinstitusjoner 6 612 387 276 588 516 450
2. Obligasjonslån   0 0
3. Sertifikatlån   0 0
II. Pensjonsforpliktelse 8 415 688 286 452 631 564
E. Kortsiktig gjeld   85 567 261 77 472 037
I. Kortsiktig gjeld   85 567 261 77 472 037
1. Leverandørgjeld   21 168 410 20 917 190
2. Likviditetslån   0 0
3. Derivater   0 0
4. Annen kortsiktig gjeld   63 316 445 55 198 489
5. Premieavvik 8 1 082 407 1 356 358
Sum egenkapital og gjeld   1 626 959 872 1 610 074 959
F. Memoriakonti   0 0
I. Ubrukte lånemidler   19 281 551 12 695 174
II. Andre memoriakonti   1 454 065 1 454 065
III. Motkonto for memoriakontiene   20 735 616 14 149 239

6.10 Oppstilling etter § 5-9 Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar

Årsrekneskap og konsolidert rekneskap.

kap 6.10
. Driftsregnskap 2021
1. Netto driftsresultat 14 867 348
2. Avsetninger til bundne driftsfond 2 365 119
3. Bruk av bundne driftsfond 3 145 488
4. Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 0
5. Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 15 647 718
6. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 0
7. Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk 0
8. Årets budsjettavvik (mer -eller mindreforbruk før strykninger) 14 867 348
13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger 14 867 348
18. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0
     
  Investeringsregnskap 2021
1. Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån 35 403 452
2. Avsetninger til bundne investeringsfond 994 566
3. Bruk av bundne investeringsfond 359 217
4. Budsjettert bruk av lån 51 369 846
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 0
6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 0
7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter 3 700 000
8. Dekning av tidligere års udekket beløp 0
9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger) 19 031 045
10. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond 0
11. Strykning av bruk av lån 15 331 045
12. Strykning av overføring fra drift 0
13. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond 3 700 000
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger 0
15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond 0
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp). 0

6.11 Notar