Austevoll kommune

Helse

Gebyr og brukarbetaling 2020

2 Helse

2.1 Satsar for helse- og omsorgstenester

* Abonnement for gruppa inntil 2 G blir fastsett av staten årleg ** Eigenbetaling for korttidsopphald/rehabiliteriring og for dagavdeling blir fastsett av staten årleg
Satsar for helse- og omsorgstenester
Teneste / tilbod Omfang 2019 2020
Abonnemnet      
Inntil 2 G pr. månad 210 *
2 G - 3 G pr. månad 681 698
3 G - 4 G pr. månad 1 089 1 116
4 G - 5 G pr. månad 1 634 1 675
5 G og oppover pr. månad 2 042 2 093
Timepris      
Inntil 2 G pr. time 210 *
2 G - 3 G pr. time 339 348
3 G - 4 G pr. time 339 348
4 G - 5 G pr. time 339 348
5 G og oppover pr. time 339 348
Einskildoppdrag pr. oppdrag 331 348
Eigenbetaling dagavdeling pr. døgn 85 **
Eigenbetaling butrening pr.døgn 191 **
Eigenbetaling kortidsopphald og rehabilitering pr. døgn 165 **

2.2 Satsar for tryggleiksalarm

Satsar for tryggleiksalarm
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Alarmtelefon inntil 2 G pr. månad 272 278
Alarmtelefon over 2 G pr. månad 380 389

2.3 Satsar for matombringing

Satsar for matombringing
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Middag pr. måltid 71 72
Middag stor porsjon pr. måltid 94 96
Dessert pr. måltid 18 18

2.4 Eigenandelar for kommunal fysioterapi

* Satsane blir gitt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-05-23-890)
Eigenandelar for kommunal fysioterapi
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Undersøking inntil 30 minutt   173 *
Behandling hos fysioterapeut inntil 20 minutt   123 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt   37 *
Tillegg for bruk av spesisalkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi pr. påbegynt 10 min 12 *
Behandling hos manuellterapeut   163 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt   59 *
Tillegg for bruk av spesisalkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi pr. påbegynt 10 min 12 *
Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi   123 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt   39 *
Tillegg for bruk av spesisalkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi pr. påbegynt 10 min 12 *
Behandling i grupper      
30 minutt   55 *
60 minutt   97 *
90 minutt   138 *
Ikkje møtt gebyr   307 *

2.5 Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol

Gebyr blir fastsett etter omsett mengde alkohol, men minimum kr 1660/5200 pr år. * Gebyr blir fastsett i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. pr år.
Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol
Teneste/tilbod Omfang 2019 2020
Salsløyve alkohol minimum pr. år 1 660 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) pr.liter 0 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) pr.liter 1 *
       
Skjenkeløyve minimum pr. år 5 200 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) pr.liter 0 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) pr.liter 1 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) pr.liter 4 *
Ambulerande skjenkeløyve pr.stk 370 *