Austevoll kommune

Oppvekst og kultur

Gebyr og brukarbetaling 2020

1 Oppvekst og kultur

1.1 Foreldrebetaling i barnehage

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Satsen blir fastsett i forskrift av staten kvart år.
Satsar for foreldrebetaling i barnehage
Teneste / tilbod Omfang 2019 2020
Maksimalpris heildagsplass  per månad 3 040 3 135

1.2 Satsar for Austevoll kulturskule

Tenestene er ikkje mva. pliktige.
Satsar for Austevoll kulturskule
Teneste / tilbod Omfang 2019 2020
Ordinær kontingent pr. halvår 1 804 1 849
Gruppe 6 - 10  pr. halvår 1 133 1 161
Gruppe > 10 pr. halvår 825 846
Søskenmoderasjon (fråtrekk på ordinær kontigent) pr. halvår 451 462

1.3 Satsar for skulefritidsordning (SFO)

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Redusert foreldrebetaling SFO følgjer satsane for barnehagane, UDIR
Satsar for skulefritidsordninga (SFO)
Teneste / tilbod Omfang 2019 2020
Heil plass pr. månad 2 481 2 543
Redusert plass pr. månad 1 655 1 697
Barn nr 2 heil plass pr. månad 1 861 1 908
Barn nr 3 og fleire, heil plass pr. månad 1 241 1 272
Barn nr 2 redusert plass pr. månad 1 241 1 272
Barn nr 3 og fleire, redusert plass pr. månad 828 849
Kjøp av ekstra dagar i skuleferiar per dag 150 155
Gebyr ved for sein henting per påbegynt time 250 250

1.4 Satsar for Austevoll folkebibliotek

Satsar for Austevoll folkebibliotek
Overdagspenger      
1. Varsel pr. varsel 35 35
2. Varsel pr. varsel 70 70
3.Varsel pr. varsel 100 100
Erstatning for tapt materiell pr. stk 300 300