Austevoll kommune

Helse og velferd

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

2 Helse og velferd

2.1 Satsar for helse- og omsorgstenester

* Abonnement for gruppa inntil 2 G blir fastsett av staten årleg ** Eigenbetaling for korttidsopphald/rehabiliteriring og for dagavdeling blir fastsett av staten årleg
Satsar for helse- og omsorgstenester
Teneste / tilbod Omfang 2020 2021
Abonnement      
Inntil 2 G per månad   *
2 G - 3 G per månad 698 717
3 G - 4 G per månad 1 116 1 146
4 G - 5 G per månad 1 675 1 720
5 G og oppover per månad 2 093 2 150
Timepris      
Inntil 2 G per time   *
2 G - 3 G per time 348 357
3 G - 4 G per time 348 357
4 G - 5 G per time 348 357
5 G og oppover per time 348 357
Einskildoppdrag per oppdrag 348 357
Eigenbetaling dagavdeling per døgn 85 **
Eigenbetaling butrening per døgn 191 **
Eigenbetaling kortidsopphald og rehabilitering per døgn 165 **

 

2.2 Satsar for tryggleiksalarm

Satsar for tryggleiksalarm
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Alarmtelefon inntil 2 G per månad 278 286
Alarmtelefon over 2 G per månad 389 400

 

2.3 Satsar for matombringing

Satsar for matombringing
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Middag per måltid 72 74
Middag stor porsjon per måltid 96 99
Dessert per måltid 18 18

 

2.4 Eigenandelar for kommunal fysioterapi

* Satsane blir gitt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m
Eigenandelar for kommunal fysioterapi
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Undersøking inntil 30 minutt   185 *
Behandling hos fysioterapeut inntil 20 minutt   131 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt   40 *
Tillegg for bruk av spesisalkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi per påbegynt 10 min 13 *
Behandling hos manuellterapeut   174 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt   63 *
Tillegg for bruk av spesisalkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi per påbegynt 10 min 13 *
Behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi   131 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt   42 *
Tillegg for bruk av spesisalkonstruert utstyr for medisinsk trenings- eller slyngeterapi per påbegynt 10 min 13 *
Behandling i grupper      
30 minutt   59 *
60 minutt   102 *
90 minutt   147 *
Ikkje møtt gebyr   310 *

 

2.5 Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol

Gebyr blir fastsett etter omsett mengde alkohol, men minimum kr 1700/5300 per år. * Gebyr blir fastsett i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. per år.
Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol
Teneste/tilbod Omfang 2020 2021
Salsløyve alkohol minimum per år 1 700 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,22 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 0,60 *
       
Skjenkeløyve minimum per år 5 300 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,49 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 1,29 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 4,70 *
Ambulerande skjenkeløyve per stk 380 *