Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Helse og velferd

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

2 Helse og velferd

2.1 Satsar for helse- og omsorgstenester

* Abonnement for gruppa inntil 2 G blir fastsett av staten årleg ** Eigenbetaling for korttidsopphald/rehabilitering og for dagavdeling blir fastsett av staten årleg
Satsar for helse- og omsorgstenester
Teneste / tilbod Omfang 2021 2022
Abonnement      
Inntil 2 G per månad 210 215
2 G - 3 G per månad 717 736
3 G - 4 G per månad 1 146 1 177
4 G - 5 G per månad 1 720 1 767
5 G og oppover per månad 2 150 2 208
Timepris      
Inntil 2 G per time   *
2 G - 3 G per time 357 367
3 G - 4 G per time 357 367
4 G - 5 G per time 357 367
5 G og oppover per time 357 367
Einskildoppdrag per oppdrag 357 367
Eigenbetaling dagavdeling per døgn 95 100
Eigenbetaling butrening per døgn 191 **
Eigenbetaling kortidsopphald og rehabilitering per døgn 175 180

2.2 Satsar for tryggleiksalarm

Satsar for tryggleiksalarm
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Alarmtelefon inntil 2 G per månad 286 293
Alarmtelefon over 2 G per månad 400 410

2.3 Satsar for matombringing

Satsar for matombringing
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Middag per måltid 74 76
Middag stor porsjon per måltid 99 101
Dessert per måltid 18 18

2.4 Eigenandelar for kommunal fysioterapi

* Satsane blir gitt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m
Eigenandelar for kommunal fysioterapi
Teneste/tilbod 2021 2022
Undersøking og igangsetting av behandlingsopplegg 185 185
Behandling hos fysioterapeut inntil 20 minutt 135
Tillegg for behandling ut over 20 minutt. Per påbegynte 10 minutt. 42 *
Behandling i grupper    
30 minutt   59
60 minutt   102
90 minutt   147
Ikkje møtt gebyr   150
Tillegg for behandling i basseng 24

2.5 Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol

Gebyr blir fastsett etter omsett mengde alkohol, men minimum kr 1740/5400 per år. * Gebyr blir fastsett i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. per år.
Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol
Teneste/tilbod Omfang 2021 2022
Salsløyve alkohol minimum per år 1740 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,22 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 0,61 *
       
Skjenkeløyve minimum per år 5400 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,5 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 1,32 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 4,36 *
Ambulerande skjenkeløyve per stk 390 *