Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

2 Helse og velferd

2.1 Satsar for helse- og omsorgstenester

* Abonnement for gruppa inntil 2 G blir fastsett av staten årleg ** Eigenbetaling for korttidsopphald/rehabilitering og for dagavdeling blir fastsett av staten årleg
Satsar for helse- og omsorgstenester
Teneste / tilbod Omfang 2022 2023
Abonnement    
Inntil 2 G per månad 215 *
2 G - 3 G per månad 736 763
3 G - 4 G per månad 1 177 1 221
4 G - 5 G per månad 1 767 1 832
5 G og oppover per månad 2 208 2 289
Timepris    
Inntil 2 G per time *
2 G - 3 G per time 367 381
3 G - 4 G per time 367 381
4 G - 5 G per time 367 381
5 G og oppover per time 367 381
Einskildoppdrag per oppdrag 367 381
Eigenbetaling dagavdeling per døgn 100 **
Eigenbetaling butrening per døgn ** **
Eigenbetaling kortidsopphald og rehabilitering per døgn 175 **

 

2.2 Satsar for tryggleiksalarm

Satsar for tryggleiksalarm
Teneste/tilbod Omfang 2023 2024
Alarmtelefon inntil 2 G per månad 304 315
Alarmtelefon over 2 G per månad 425 441

 

2.3 Satsar for matombringing

Satsar for matombringing
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Middag per måltid 76 79
Middag stor porsjon per måltid 101 105
Dessert per måltid 18 19

 

2.4 Eigenandelar for kommunal fysioterapi

* Satsane blir gitt i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m
Eigenandelar for kommunal fysioterapi
Teneste/tilbod 2022 2023
Undersøking og igangsetting av behandlingsopplegg 185 *
Behandling hos fysioterapeut inntil 20 minutt 135 *
Tillegg for behandling ut over 20 minutt. Per påbegynte 10 minutt. * *
Behandling i grupper  
30 minutt 59 *
60 minutt 102 *
90 minutt 147 *
Ikkje møtt gebyr 150 *
Tillegg for behandling i basseng 24 *

 

2.5 Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol

Gebyr blir fastsett etter omsett mengde alkohol, men minimum kr 1760/5500 per år. * Gebyr blir fastsett i Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. per år.
Gebyr for sals- og skjenkeløyve alkohol
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Salsløyve alkohol minimum per år 1 760 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,22 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 0,62 *
   
Skjenkeløyve minimum per år 5 500 *
Gruppe 1 (2,5 - 4,7 volumprosent alkohol) per liter 0,51 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 1,34 *
Gruppe 2 (4,7 - 22 volumprosent alkohol) per liter 4,42 *
Ambulerande skjenkeløyve per stk 400 *