Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

1 Oppvekst, kultur og fritid

1.1 Foreldrebetaling i barnehage

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Satsen blir fastsett i forskrift av staten kvart år.
Satsar for foreldrebetaling i barnehage
Teneste / tilbod Omfang 2022 2023
Maksimalpris heildagsplass  per månad 3050 3000

 

1.2 Satsar for Austevoll kulturskule

Satsar for Austevoll kulturskule
Teneste / tilbod Omfang 2022 2023
Ordinær kontingent (song- og instrumentopplæring) per halvår 1 950 1 950
Gruppepris 1. Teikning og maling per halvår 1 225 1 225
Gruppepris 2. Dans, musikkstart, teater per halvår 892 892
Søskenmoderasjon (fråtrekk på ordinær kontigent) per halvår 487 487
Tenestene er ikkje mva. pliktige.

 

1.3 Satsar for skulefritidsordning (SFO)

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Du kan ha rett på redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Ved få påmeldte barn er ikkje SFO open i feriarar. Les meir om dette på nettsida til kommunen.
Satsar for skulefritidsordninga (SFO)
Teneste / tilbod Omfang 2022 2023
Heil plass per månad 2 682 2 682
Redusert plass per månad 1 790 1 790
Barn nr 2 heil plass per månad 2 012 2 012
Barn nr 3 og fleire, heil plass per månad 1 342 1 342
Barn nr 2 redusert plass per månad 1 342 1 342
Barn nr 3 og fleire, redusert plass per månad 895 895
Kjøp av ekstra dagar i skuleferiar per dag 155 155
Gebyr ved for sein henting per påbegynt time 250 250
GRATIS KJERNETID
Gratis kjernetid 1. trinn heil plass per månad - 12 timar i veka er gratis - 1 282
Gratis kjernetid 1. trinn redusert plass 12 timar i veka er gratis - gratis
1. trinn i skuleferiar når SFO er open - gratis 2 dagar
Gratis kjernetid 2. trinn heil plass per månad frå august 2023 - 12 timar i veka er gratis - 1 282
Gratis kjernetid 2. trinn redusert plass frå august 2023 - 12 timar i veka er gratis - gratis
2. trinn i skuleferiar når SFO er open frå august 2023 - gratis 2 dagar

 

1.4 Satsar for Austevoll folkebibliotek

Satsar for Austevoll folkebibliotek
Teneste / tilbod Omfang 2022 2023
Overdagspenger  
1. Varsel per varsel 37 38
2. Varsel per varsel 74 77
3.Varsel per varsel 105 109
Erstatning for tapt materiell per stk 316 328

 

1.5 Billettprisar Austevollbadet

Billettprisar Austevollbadet
Teneste/tilbod Omfang 2022 2023
Billettpris kvardag:  
Barn 6 -15 år per dag 62 64
Ungdom 16-19 år per dag 82 85
Vaksne frå 20 år per dag 113 117
Pensjonist/ufør per dag 82 85
Familie 2 vaksne per dag Som vaksen Som vaksen
Familie 2 vaksne + barn per dag 277 288
Familie 1 vaksen + barn per dag 164 170
Billettpris helg:      
Barn 6 -15 år per dag 82 85
Ungdom 16-19 år per dag 103 106
Vaksne frå 20 år per dag 144 149
Pensjonist/ufør per dag 103 106
Familie 2 vaksne per dag Som vaksen Som vaksen
Familie 2 vaksne + barn per dag 339 351
Familie 1 vaksen + barn per dag 236 245
Årskort:      
Barn 6 -15 år per år 1 027 1 065
Ungdom 16-19 år per år 1 951 2 023
Vaksne frå 20 år per år 2 568 2 662
Pensjonist/ufør per år 1 951 2 023
Familie 2 vaksne per år 4 005 4 153
Familie 2 vaksne + barn per år 4 622 4 792
Familie 1 vaksen + barn per år 2 978 3 088
Kippekort 12 klipp:      
Barn per kort 668 692
Ungdom/pensjonist per kort 822 852
Vaksne frå 20 år per kort 1 058 1 097
Halvårskort:      
Barn 6 -15 år per halvår 668 692
Ungdom 16-19 år per halvår 1 232 1 278
Vaksne frå 20 år per halvår 1 592 1 651
Pensjonist/ufør per halvår 1 232 1 278
Familie 2 vaksne per halvår 2 516 2 609
Familie 2 vaksne + barn per halvår 2 876 2 982
Familie 1 vaksen + barn per halvår 1 849 1 917

 

1.6 Satsar skulelunsj

Satsar for skulelunsj
Teneste / tilbod Omfang 2022 2023
Selbjørn skule per månad 256 265
Storebø skule per månad 256 265
Austevoll ungdomsskule mat og drikke per månad 313 324
Austevoll ungdomsskule drikke per månad 62 64