Austevoll kommune

Oppvekst og kultur

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

1 Oppvekst og kultur

1.1 Foreldrebetaling i barnehage

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Satsen blir fastsett i forskrift av staten kvart år.
Satsar for foreldrebetaling i barnehage
Teneste / tilbod Omfang 2021 2022
Maksimalpris heildagsplass  per månad 3 230 3 315

 

1.2 Satsar for Austevoll kulturskule

Tenestene er ikkje mva. pliktige.
Satsar for Austevoll kulturskule
Teneste / tilbod Omfang 2021 2022
Ordinær kontingent per halvår 1 899 1 950
Gruppe 6 - 10  per halvår 1 192 1 225
Gruppe > 10 per halvår 869 892
Søskenmoderasjon (fråtrekk på ordinær kontigent) per halvår 474 487

 

1.3 Satsar for skulefritidsordning (SFO)

Tenestene er ikkje mva. pliktige. Du kan ha rett på redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon - les meir om dette på nettsida til kommunen.
Satsar for skulefritidsordninga (SFO)
Teneste / tilbod Omfang 2021 2022
Heil plass per månad 2 612 2 682
Redusert plass per månad 1 743 1 790
Barn nr 2 heil plass per månad 1 959 2 012
Barn nr 3 og fleire, heil plass per månad 1 306 1 342
Barn nr 2 redusert plass per månad 1 306 1 342
Barn nr 3 og fleire, redusert plass per månad 872 895
Kjøp av ekstra dagar i skuleferiar per dag 150 155
Gebyr ved for sein henting per påbegynt time 250 250
GRATIS KJERNETID FOR 1. TRINN
Gratis kjernetid 1. trinn heil plass per månad frå august - 12 timar i veka er gratis - 1 282
Gratis kjernetid 1. trinn redusert plass frå august - 12 timar i veka er gratis - gratis
1. trinn i skuleferiar når SFO er open frå august - gratis 2 dagar

 

1.4 Satsar for Austevoll folkebibliotek

Satsar for Austevoll folkebibliotek
Overdagspenger      
1. Varsel per varsel 36 37
2. Varsel per varsel 72 74
3.Varsel per varsel 103 105
Erstatning for tapt materiell per stk 308 316

 

1.5 Satsar skulelunsj

Satsar for skulelunsj
Teneste / tilbod Omfang 2021 2022
Selbjørn skule per månad 249 256
Storebø skule per månad 249 256
Austevoll ungdomsskule mat og drikke per månad 305 313
Austevoll ungdomsskule drikke per månad 60 62