Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

4 Plan- og byggesaker

Gebyrer med heimel i plan-og bygningslova § 33-1, matrikkellova § 32, matrikkelforskrifta § 16, eigarseksjonslova § 15, forureiningslova § 52, jordlova § 2 og hamne- og farvannlova § 6.

Austevoll kommunestyre har i møte 3.11.2022, sak 118/22 fatta følgjande vedtak:

Vedtak:
Som rådmannen si tilråding, men punkt 2.2 og 2.3 blir behalde som i dagens gebyrregulativ og berre justert i samsvar med prisauke på 3,7 %. Kommunestyret meiner det er hensiktsmessig at det blir tatt ein grundigare gjennomgang av gebyrregulativet når den nye kommuneplanens arealdel er godkjent.