Austevoll kommune

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Plan- og byggesaker

Gebyr og brukarbetaling Austevoll kommune

4 Plan- og byggesaker

Gebyrer med heimel i plan-og bygningslova § 33-1, matrikkellova § 32, matrikkelforskrifta § 16, eigarseksjonslova § 15, forureiningslova § 52, jordlova § 2 og hamne- og farvannlova § 6.

Austevoll kommunestyre har i møte 28.10.2021, sak 117/21 fatta følgjande vedtak:

Austevoll kommunestyre vedtek revidert gebyrregulativ for plan- og byggesaksavdelinga 2022, jamfør plan- og bygningslova § 33-1,matrikkellova § 32, matrikkelforskrifta § 16, eigarseksjonslova § 15, forureiningslova § 52a, hamne- og farvasslova § 33 og forvaltningslova §27 a.