Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Delegeringsreglementet

Delegeringsreglementet

I utgangspunktet er det kommunestyret som skal bestemme det aller meste som kommunen har ansvar for. I røynda er det likevel sånn at kommunestyret berre behandlar dei viktigaste sakene, og at dei aller fleste avgjerder er delegerte til politiske utval og til rådmannen.

Delegeringsreglementet viser kva oppgåver som er delegert til kven. Den løpande drifta er i hovudsak delegert til rådmannen og leiarar i administrasjonen. Oppgåver som har stor betydning blir bestemt anten av kommunestyret sjølv, av formannskapet eller av utval for plan- og byggesaker eller tenestetuvalet.

Delegeringsreglementet fortel også kven som har ansvar for å følgje opp forskjellige lovar.

Her kan du lese delegeringsreglementet for Austevoll kommune.

Fann du det du leita etter?