Medlemmar og utval 2023-2027

Du finn kontaktinformasjon til medlemmar og varamedlemmar ved å velge Medlemmar. 
Sjå bilete under.
Klikk på Kalender for å sjå kva tid møta skal vera.

 

Kommunestyre 

Formannskap

Kontrollutvalet

Utval for plan og byggesak

Utval for helse

Utval for oppvekst, skule og kultur

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Ungdomsrådet

Eldrerådet

Arbeidsmiljøutvalet

Administrasjonsutvalet

Viltnemnda

Valnemnda

Valstyret  (same som formannskapet)