Vedtekter for Austevoll ungdomsråd

§ 3 Kontaktperson

3.1 Funksjonstid

Kontaktpersonen frå kommunestyret vert utpeika av kommunestyret for valperioden til kommunestyret.

3.2 Kontaktpersonen sine oppgåver

  • Hjelpe ungdomsrådet med å etablera naudsynt kontakt med folkevalde organ og andre organ.
  • Sikre at ungdomsrådet mottar saker som gjeld barn og unge på eit så tidleg tidspunkt at ungdomsrådet får uttale seg uttale seg før endeleg vedtak i saka.
  • Sikre at fråsegn frå ungdomsrådet blir lagt ved saka og er tilgjengeleg for det folkevalde organet som gjer endeleg vedtak i saka.
  • Sikre at saker som ungdomsråda tek opp på eige initiativ blir ført vidare til rådmannen, eventuelt leiar for relevant folkevald organ.
  • Hjelpe til ved val.
  • Samarbeida med administrasjonen om praktisk tilrettelegging og sekretærfunksjonar.
  • Har ansvar for opplæring og kontinuitet i ungdomsrådet.