• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fritak frå teieplikt - mediesaker

Informasjon

Alt helsepersonell i Austevoll kommune er bundne av teieplikta jf. helsepersonellova og pasient- og brukerrettighetslova. Dei kan derfor ikkje uttale seg eller gje informasjon om din helsetilstand, utan at du formelt fritar dei fra teieplikta. Fritaket må gjelde all relevant informasjon i den spesifikke saka.

Eit fritak frå teieplikta inneber ikkje at helsepersonell har ei opplysningsplikt overfor media. Dei skal gjere ei sjølvstendig vurdering av i kva grad opplysningane skal gjevast, og kan avslå å gje opplysningar til pressa utan nærare grunngjeving. Omsynet til pasienten sitt beste skal vektast tyngst.

Dersom du vil løyse helsepersonell frå teieplikta, må du fylle ut alle felta i dette skjemaet.
Skjemaet  skal signerast av pasienten sjølv, av foresett dersom vedkommande er under 16 år, eller pasienten sine registrerte pårørande/verje dersom det er relevant. Skjemaet er signert når du loggar inn ved hjelp av ID porten.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader