• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Skjenkeløyve alkohol

Informasjon

Personar eller verksemder som ønskjer å drive serveringsstad som sel alkoholholdig drikk, må søke om skjenkeløyve. Skjenkeløyve vert gjeven for maksimum fire år om gangen. Endringar i løyve skjer ofte fleire gangar i løpet av løyveperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og avløysar for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Løyvet fell bort ved overdraging av verksemd. Verksemda kan likevel fortsette på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheit (kommunen) er gjort merksam på dette og at det vert søkt om nytt løyve så snart som mogleg og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

Løyvet kan gjelde

 • Alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk med lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent
 • All alkoholholdig drikk

Målgruppe

Skjenkeløyve kan søkast av personar eller verksemder som ønskjer å drive sal av alkoholholdig drikk for drikking på staden (skjenking).

Kriterium/vilkår

Skjenkeløyve kan ikkje gjevast åleine, det må også føreligge eit serveringsløyve. Løyvesøkar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel.
For kvart løyve skal det utpeikast ein styrer med avløysar knytt til serveringsstaden. Styrar og avløysar må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge personane må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle krava som er satt i alkoholloven (og serveringslova).

Etablerarprøva

Alle som vil godkjennast som dagleg leiar/styrar ved stader som har, eller skal søke om skjenkeløyve/serveringsløyve, må ha avlagt og bestått etablerarprøva.
 
Pris for tenesta

Alle som innehar en sals eller skjenkeløyve skal kvart år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal reknast på grunnlag av forventa omsatt mengde alkoholholdig drikk. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.
https://lovdata.no/forskrift/2005-06-08-538/§6-2

Samarbeidspartar

 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkjarens og sentrale personers vandel)
 • Kommunalsjef helse og velferd i Austevoll
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om løyvehavar føl skatte-, avgifts- og rekneskapslover)

Brosjyre:

Kunnskapsprøva - informasjon frå helsedirektoratet

Regelverk

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltingslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader