Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Bruksendring

Bruksendring

Bruksendring er normalt søknadspliktig. Sjå tabell under for kva type endra bruk av rom i eksisterande byggverk som krev søknad om bruksendring. Bruksendring av bygg eller av ein etasje i bygg er alltid søknadspliktig.

Bruksendring av eigedom eller byggverk
Bruksendring av byggverk eller eigedom er søknadspliktig med krav til ansvarlege føretak, jf. pbl §§ 20-1 og 20-3. Ved bruksendring av eigedom ta kontakt med kommunen på førehand. Ved bruksendring av bygg til anna bruk, til dømes fritidsbustad til einebustad, gjeld følgjande:

 • Tiltak må vere i samsvar med gjeldande plan. Å endra fritidsbustad til bustad i eit område rekna for fritidsbustadføremål gjev avvik som igjen løys ut krav til dispensasjon, jf. pbl § 19-2. Det er ikkje sikkert at ein får stetta dispensasjon.
   
 • Bruksendring av bygg er søknadpliktig med krav til ansvarlege føretak.
   
 • Bruksendring må nabovarslast (inkl. dispensasjon om avvik frå gjeldande arealføremål i kommune- eller reguleringsplan).
   
 • Vurdering av teknisk utføring av eksisterande bygg sett opp mot dagens tekniske krav (nyaste teknisk forskrift om plan- og bygningslova - TEK).
   
 • Utføring/oppgradering av eksisterande bygg som del av søknad eller søknad om unnatak frå tekniske krav for eksisterande byggverk etter pbl § 31-2.
   
 • Sikkerheitsrelaterte krav, til dømes krav for å sikra mot radoneksponering, kan ikkje kommunen godkjenne.
   
 • Ved søknad om unnatak etter pbl § 31-2 må ein argumentera/syna at kravet føra til uforhaldsmessig store kostnader og at endringa er forsvarleg og naudsynt for å sikre hensiktsmessig bruk (for kvart enkelt unnatak det blir søkt om)

Sjå meir informasjon om bruksendring av byggverk her.

Bruksendring av rom i bygg

Bruksendring
Fra Til Søknadsplikt?
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) Stue, kjøkken, bad eller soverom Du må søka om bruksendring fra tilleggsdel til hovuddel
Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) Du må ikkje søka om bruksendring då begge er tilleggsdel
Stue, kjøkken, bad eller soverom Stue, kjøkken, bad eller soverom Du må ikkje søke om bruksendring då alt er hoveddel
Stue, kjøkken, bad eller soverom Bod, oppbevaringsrom eller teknisk rom (f.eks ventilasjonsrom) Du må søka om bruksendring fra hoveddel til tilleggsdel

Sjå meir informasjon om bruksendring her.

Sjå korleis du søka her.

Kontaktinfo

Plan- og byggesaksavdelinga
E-post
Telefon 55 08 11 00


Våre opningstider er: 
Måndag-onsdag og fredag:
kl. 10:00 til 14:00

Utanfor opningstid kan du sende oss førespurnad per e-post, så skal vi svare deg så snart vi kan.

Opningstider