Austevoll kommune

Deling av eigedom

Deling av eigedom (frådeling)

Deling av eigedom er søknadspliktig. Når du skal senda ein søknad om deling av eigedom er det viktig at vi får all den informasjonen vi treng for å handsama søknaden din.

Ønskja du å dela ein eigedom?

Ønska du å dela eigedommen din for å få ei ny tomt med nytt gards- og bruksnr., så må du søka kommunen om å få oppretta ny grunneigedom. Den nye grunneigedommen vert ein sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer, ev. festenummer, og vert registrert i grunnboka og i matrikkelen (eigedomsregisteret).

Deling av eigedom

Søknadsskjema og sjekkliste

Frådeling - liste søknadskjema og grunneigarfråsegn
Søknadskjema Grunneigarfråsegn Andre søknader Sjekkliste frådeling eigedom
Søknad om frådeling (søknad utan ansvarsrett) Søknad ny avkjørsle (fylkes- og riksveg) Føreligg det private avtalar/servituttar på din eigedom?
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (.PDF, 366 kB)
Erklæring arealoverføring (.PDF, 90 kB) Grunneigarfråsegn (PDF - alle moglegheiter) (.PDF, 74 kB) Søknad ny avkjørsle (kommunal veg) (.PDF, 59 kB) Har banken pant i eigedommen din?
Eigenfråsegn konsesjonsfridom (.PDF, 686 kB) Grunneigarfråsegn veg, vatn og avløp (.DOCX, 17 kB) Har du signert avtale for legging av infrastruktur på nabo sin eigedom?
Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar (.PDF, 997 kB) Har du løyve frå vass-/avløps-leverandør?


Kva skal du nytta eigedomen til?

Deling krev normalt at du må definera kva du skal bruka frådelt eigedom til. Dette må stå klart på søknadsskjema og bør framgå av situasjonskart. 

Dokumentasjon av infrastruktur

Dersom du planlegg å dela frå ny eigedom til bustad/fritidsbustad og andre tiltak med innlagt vatn/avløp, må du legga ved dokumentasjon/løyve frå vatn-/avløpsleverandør, kraft- og vegmynde når du søker. Brannvesenet skal og være informert om løysing som ikkje samsvarer med krav til sløkkevatn, jf. TEK § 11-17.

Opplysningar i matrikkelen

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 14:30

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)