Austevoll kommune

Deling av eigedom

Deling av eigedom (frådeling)

Deling av eigedom er søknadspliktig. Når du skal senda ein søknad om deling av eigedom er det viktig at vi får all den informasjonen vi treng for å handsama søknaden din.

Ønskjer du å dela eigedommen din (skille frå tomt), må du søka om å få oppretta ny grunneigedom. Den nye grunneigedommen vert ein sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer, ev. festenummer, og vert registrert i grunnboka og i matrikkelen (eigedomsregisteret).

Søknadskjema Grunneigarfråsegn Andre søknader Sjekkliste frådeling eigedom
Søknad frådeling og oppmålingsforretning (.PDF, 584 kB) Grunneigarfråsegn avstand nabogrense (.DOCX, 15 kB) Søknad ny avkjørsle (fylkes- og riksveg) Føreligg det private avtalar/servituttar på din eigedom?
Erklæring arealoverføring (.PDF, 90 kB) Grunneigarfråsegn (PDF - alle moglegheiter) (.PDF, 74 kB) Søknad ny avkjørsle (kommunal veg) (.PDF, 59 kB) Har banken pant i eigedommen din?
Eigenfråsegn konsesjonsfridom (.PDF, 686 kB) Grunneigarfråsegn veg, vatn og avløp (.DOCX, 17 kB) Har du signert avtale for legging av infrastruktur på nabo sin eigedom?
Krav om samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar (.PDF, 997 kB) Har du løyve frå vass-/avløps-leverandør?

Deling krev normalt at du må definera kva du skal bruka frådelt eigedom til. Dersom du planlegg å dela frå ny eigedom til bustad/fritidsbustad og andre tiltak med innlagt vatn/avløp, må du legga ved dokumentasjon/løyve frå vatn-/avløpsleverandør, kraft- og vegmynde når du søker.

Situasjonskart til søknad om deling må visa følgjande:

 • ønska frådelt eigedom, målsett lengde og breidde, storleik på planlagt frådelt eigedom i kvadratmeter
 • merking av ønska frådelt eigedom med parsell nr. (jf. søknadskjema). Dette er særs viktig om søknaden gjeld frådeling av fleire eigedommar
 • planlagt trasé for nye vass-/avløpsleidningar på eigen og nabo(ar) sin(e) eigedom(mar) 
 • tilknytningspunkt for vass-/avløpsleidningar
 • utsleppspunkt og planlagt løysing for avløp skal visast om privat avløpsanlegg (sjø, heilårsbekk og/eller filteringsgrøft)
 • omlag plassering av tiltaket                      

Mynde

Ei deling av eigedom må godkjennast av kommunen. Ein delingssøknad vert handsama etter plan- og bygningslova eller jordlova, og etter gjeldande plan for området, anten kommuneplan eller reguleringsplan.

Oppretting av ny grunneigedom skjer i to trinn:

 • Sakshandsaming (vedtak om frådeling i samsvar med plan- og bygningslova)
   
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir oppmålt og merka, nye grenser blir registrert i eigedomsregisteret og nytt bruksnummer blir tinglyst).

 

Deling av eigedom

 

Deling av landbrukseigedom
Ved søknad om deling av ein landbrukseigedom, må søknaden først handsamast av landbruksmynde i samsvar med jordlova § 12. Sjå meir informasjon om deling av landbrukseigedom her.

Saksgang

 • Søknaden vert handsama av byggesakskontoret etter plan- og bygningslova § 20-1, bokstav m
   
 • Når løyve til deling er gitt, går saka til kommunen si oppmålingsavdeling for gjennomføring. Nokre gongar er det sett vilkår som søkaren må oppfylla før delinga kan gjennomførast
   
 • Oppmålingsavdelinga utfører oppmålingsforretning. Eigarar av eigedommen og tilstøtande eigedommar får skriftleg varsel seinast 14 dagar før oppmålinga. Her vert eksisterande grenser avklart og nye, godkjente grenser påvist og merka
   
 • Etter oppmåling og tinglysning får søkar tilsendt matrikkelbrev. Dette brevet gir ei fullstendig framstilling av eigedommen med koordinatfesta grenser
   

 

 

Opplysningar i matrikkelen

Åpningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:

Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 15:00
Torsdag: Send førespurnad per e-post

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast til:
postmottak@austevoll.kommune.no

Adresse

Austevoll kommune
Birkelandsvegen 2
5392 Storebø

Fant du det du leita etter?