Austevoll kommune

Renovasjon, vatn og avløp

Renovasjon, vatn og avløp

Vatn- og avløp

Spørsmål og godkjenning for tilknyting til private vassverk og avløpsanlegg må rettast tiltakshavar av, eller selskapet som, driftar anlegget/verket. Austevoll kommune har ikkje aktiv drift av vass- og avløpsanlegg.

Ved søknad til kommunen må du først finna ut kva vass-/avløpsanlegg du ønsker å knyta deg til/etablera og ta kontakt med privat leverandør for å verifisera kostnader og moglegheit for tilknytning (e-post frå leverandør blir normalt akseptert). Du må og hugsa å sjekka krav til sløkkevatn (TEK § 11-17) og be om dokumentasjon på vassmengde i vassnettet (liter per sekund) og nærliggande vasskummar. All dokumentasjon må sendast kommunen iht. søknad. Kart over nærliggande brannkummar kan du få av plan- og byggesaksavdelinga.

Søknadsskjema for utsleppsløyve finn du her. (PDF, 189 kB)
Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg finn du her. (PDF, 255 kB)
Avløpssonekart tilhøyrande lokal forskrift finn du her. (PDF, 2 MB)

Ved søknad om byggetiltak må du hugsa å finna ein løysing for overvatn som ikkje medføra ulempe for nabo.

Største leverandør av vatn og avløp i kommunen er Austevoll Vatn og avløp SA (AVA).

Heimesida til AVA: http://akava.no/
E-post AVA: avapost@aksa.no

Renovasjon

Informasjon om prisar/gebyr med meir for renovasjon og tøyming av slamtank/avløpstank finn du her:

Sim AS heimesida (skriv inn di adresse for å få nærmare informasjon)

Sim AS prisar/gebyr

Opningstider

Opningstider telefonvakt plan- og byggesak:
Mandag - onsdag og fredag: 09:00 - 11:45 og 12:30 - 14:30

Torsdag: Send førespurnad per e-post

 

Telefonvakt Plan- og byggesak: 55 08 11 00
E-post: planogbygg@austevoll.kommune.no

 

Søknad, innspel, klage og tilsvarande skal sendast:
postmottak@austevoll.kommune.no

 

Elektronisk melding til kommunen (klikk meg)