Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Individuell plan (IP)

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester har rett til å få utarbeida ein IP dersom dei ønsker det.

Planen skal vera eit verktøy for samarbeid mellom tenestemottakar og hjelpeapparat og mellom dei ulike tenesteytarane.

Dette kan vera aktuelt for personar:

  • Som på grunn av skade eller sjukdom har eit brått fall i evna til å fungera i dagleglivet.
  • Som har gradvis fall i funksjonsevna over lengre tid.
  • Med kroniske lidingar.
  • Med fysiske, psykiske eller sosiale vanskar.
  • Med medfødd funksjonssvikt.

Retten til Individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Langvarig betyr at ein går ut frå at behovet strekkjer seg over ei viss tid, men utan at det treng vere varig. «Koordinerte» tenester betyr at behovet gjeld to eller fleire helse- og omsorgstenester. Individuell plan er eit verktøy for heilskaplege og gode tenester. Individuell plan sikrar planlegging på kort og lang sikt samt systematisk dokumentasjon

Individuell plan