Søk om spelemidlar

Spelemidlar er overskotet frå spela i Norsk tipping.

Midlane kan nyttast til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg. Det kan ikkje søkast om tilskot til drift og løpande vedlikehald.

Bestemmelsar om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2023