Kontakt landbruk og viltforvaltning

Austevoll kommune kjøper tenester innanfor landbruk og viltforvaltning frå Stord og Fitjar landbruks- og miljøkontor (SFLMK).

Har du spørsmål om landbruk eller viltforvaltning kan du kontakte Stord- og Fitjar landbruks- og miljøkontor. Du finn liste over kontaktpersonar på høgre side.

Kontaktinfo

Anette Mek Vik
Fungerande avdelingsleiar/Rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 53 45 85 40

Produksjonstilskot, konsesjon, dreneringstilskot, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, jordlov og viltforvaltning.

Mari Lunde Lepsøy
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 45 85 43
Aase Nøttveit
Rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 53 45 85 48

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart, landbruksregister og ulike prosjekt.

Marlene Sørli
Rådgjevar natur og miljø
E-post
Telefon 53 45 85 49

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, kontaktperson friluftsliv (Fitjar), verneområda (Stord) og biologisk mangfald.

Åse Meling Underhaug
Rådgjevar skog og vilt
E-post
Telefon 93 27 27 58

Skogfond, tilskotsordningar for skogkultur og vegbygging (NMSK), kursing i ulike tema innan skogbruk, motorferdsel i utmark og viltforvaltning.