Austevoll kommune

Forskrift om båndtvang og gjerdebruk

Forskrift om bandtvang og gjerdebruk

I møte den 06.02.2007 (sak 0017/07) vedtok kommunestyret


I forskrifta om utvida bandtvang for hund vart følgjande fastsatt med heimel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehald (hundeloven) § andre ledd bokstav e:

§ 1. I Austevoll kommune pliktar eigar eller brukar av hund å halda hunden i band, forsvarleg innegjerda eller innestengt heile året.

§ 2.Unntak frå bandtvang går fram av § 9 i hundelova. Dette gjeld m.a

  • dressert hund brukt til gjeting
  • hund i aktiv politi-, militær- og redningsteneste eller under trening eller prøving for slik teneste
  • hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såra vilt
  • hund brukt til jakt, jakthundtrening og jaktprøving.

§ 3. Brot på denne forskrifta er straffbart.

§ 4. Denne forskrifta trer i kraft straks.