Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Koronatilskot

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder del 6

Austevoll kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet fått tildelt kr 588 000 til ei kommunal kompensasjonsordning for lokale verksemder.

Opprett ny søknad på støtteordning

Prioritering av søknader
Austevoll kommune skal fordele midlane til lokale verksemder som er ramma av strenge smitteverntiltak. Dette gjeld særleg støtte som kompenserer lokale verksemder sine kostnader eller tap som følgje av smitteverntiltak og nedstigning. Verksemder innanfor reiseliv-, arrangements- og servicenæringane, vinterdestinasjonar og andre verksemder som av ulike årsaker fell utanfor generelle kompensasjonsordningar vil bli prioritert. Søknaden må dokumentere tap som følgje av smitteverntiltak og nedstengning. 

Dokumentasjon (viktig)

1. Kort skildring av korleis smitteverntiltak i Austevoll kommune har påverka verksemda sin økonomi i perioden det blir søktt kompenasjon for samanlikna med tilsvarande periode i 19/20. 

2. Kort skildring av ev. støtte frå andre ordningar.

3. Årsrekneskap for 2019, 2020 og første halvår 2021 i tillegg til tal årsverk i verksemda. 

Vi tek atterhald om ev. endringar i samband med politisk handsaming.

Regelverk for behandling
Søknadene vert handsama i tråd med EØS-regelverket om offentleg støtte. Tilskotet vert gjeve som “bagatellmessig støtte”, noko som inneber at verksemda ikkje kan ha mottatt offentleg tilskot på over 200 000 euro i løpet av ein periode på 3 år.

Nettsøknad
Søknad skal sendast  inn på www.regionalforvaltning.no med ei skildring av kva for konsekvens pandemisituasjonen har hatt for verksemda og på kva for måtar verksemda har kome utanfor dei statlege kompensasjonsordningane. Verksemda må synleggjere tal på permitterte og omsetningssvikt i 2020/2021 i forhold til 2019. I tillegg skal verksemda opplyse om det er mottatt offentleg støtte tidlegare.

SØKNADSFRIST
Søknadsfrist 25. Mars 2022

TILDELING
Det er formannskapet i Austevoll som gjer vedtak om endeleg tildeling av tilskotet.
Ref. sak 024/21 i Austevoll formannskap

UTBETALING AV TILSKOTET
Tilskotet vert i hovudsak utbetalt så snart som mogeleg etter tildelinga frå formannskapet er klart.   

KONTAKTINFORMASJON
For ytterlegare informasjon og rettleiing kan søkjarar kontakte økonomikontoret.

Thomas M. Larsen: tml@austevoll.kommune.no

Øystein Træland: oystein.treland@austevoll.kommune.no