Du skal betala

Barnehageprisane er regulerte av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut frå foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. januar 2023 er maksmalpris 3 000 kroner per månad for heilplass. Dette utgjer 33 000 kroner per år.

Juli er betalingsfri månad.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt fleire barn er det vedtatt gratis barnehageplass frå hausten 2023. 

Kostpengar kjem i tillegg.

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per månad frå 01.01.2023 Kostnad per månad frå 01.08.2024
100 % 3 000 kr 1 500 kr

Opningstider og storleik på plass kan variere mellom dei ulike barnehagane.
Viser til vedtekter for dei private barnehagane i Austevoll kommune for informasjon om blant anna opningstider, betaling og oppseiing av plass.
 

Alle som er folkeregistrerte i Austevollkan søke om redusert foreldrebetaling. Dersom du ikkje har skattemelding, må du dokumentere skattbar årleg inntekt på annan måte, Dersom inntekta har endra seg vesentleg sidan siste skattemelding eller du ikkje har skattemelding, må du dokumentera forventa skattbar inntekt framover i tid. Sjå punktet Krav til dokumentasjon over.