Søke, endre og seie opp barnehageplass

Velkomen som søkar til barnehage i Austevoll.

Søk barnehageplass

Bruk t.d. Google Chrome eller Edge som nettlesar når du søker.

Du kan søke om barnehageplass heile året når barnet ditt har fått fødselsnummer ved å bruke elektronisk søknadskjema.

NB! Ikkje søk før barnet er folkeregistrert med namn.
Søkarlistene blir sortert etter prioritet og barnet sin fødselsdato. Kva dato du leverer søknaden påverkar ikkje opptaket.

Hjelpesider for føresette - foreldreportalen i Vigilo

Rutinar for opptak i barnehage (PDF, 895 kB)

I Austevoll er det berre private barnehagar. Dersom du har spørsmål om ledige plassar og søkarlister kontaktar du den enkelte barnehage. Sjå oversikt over barnehagane i Austevoll. 

Enkelte barn har rett til prioritet.
Dersom du søker om prioritet må du laste opp eller ettersende inn dokumentasjon så raskt som mogleg. I barnehagane sine vedtekter finn du meir informasjon om kva barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finn du på den enkelte barnehagen si nettside. 

Hovudopptaket har søknadsfrist 1.mars, men du kan senda inn søknad heile året. For å kunne følge med søknaden din må du ha oppgitt e-postadresse i Kontakt- og reservasjonsregisteret.
Når du sender inn søknad får du påloggingsinfo tilbake i ein e-post.

Viss det ikkje er ledig plass i nokon av barnehagane du har søkt, får du tilbod om plass i ein annan barnehage i kommunen. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottek tilbod om plass i éin barnehage i bustadskommunen. Ved hovudopptaket mottek alle barn med rett til plass berre eitt tilbod. 

Vi gjer merksam på at barnehagen kan vera full, sjølv om det ser ut til å vera ledig kapasitet i søknadsportalen.

Årsaker til dette kan vere:

  • det er mange barn under 3 år i barnehagen
  • tal tilsette og/eller tal pedagogar 
  • tal toalett/stelleplassar 
  • inne-/uteareal

Ved spørsmål om dette, ta kontakt med den enkelte barnehage.

Kontaktinfo

Wenche Gloppen
Rådgjevar barnehage/administrasjon
E-post
Telefon 55 08 12 04